તાલુકા પ્રમુખશ્રી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
કૌશિકકુમાર રામાભાઈ પરમાર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

Last Update : 18/4/2019

Users : 559844