પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા તળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

 
અં.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત (હેકટરમાં)
સુખપર  ખારી નાની સિંચાઇ યોજના  ૫૨૮
સુંદરી સુંદરી નાની સિંચાઇ યોજના  ૯૯
સુખપર  સુખપર બીજા વર્ગની સિંચાઇ યોજના  ૫૨
કડીયાણા કડીયાણા બીજા વર્ગની સિંચાઇ યોજના  ૩૦
સાપકડા  સાપકડા બીજા વર્ગની સિંચાઇ યોજના   ૨૪
ખોડ  ખોડ બીજા વગર્ની સિંચાઇ યોજના  ૩૭
રામગઢ ચંદ્રભાગા નાની સિંચાઇ યોજના  ૫૦૫
રાજપર ધનશ્‍યમગઢ નાની સિંચાઇ યોજના  ૧૯૫
કંકાવટી  કંકાવટી નાની સિંચાઇ યોજના  ૪૨૭
૧૦ વાવડી  વાવડી  નાની સિંચાઇ યોજના ૧૨૮
૧૧ સતાપર સતાપર નાની સિંચાઇ યોજના ૨૫૫
૧૨ સરવાલ સરવાલ બીજા વર્ગની સિંચાઇ યોજના  ૭૨
૧૩ ભરાડા  ભરાડા બીજા વર્ગની સિંચાઇ યોજના  ૮૩
૧૪ ગુજરવદી  ગુજરવદી સિંચાઇ તળાવ  ૨૭