પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

વર્ષ - ર૦૦૮-૦૯
 
અ.ન.  શિક્ષકનું નામ  ગામનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર 
રાજેન્દ્રકુમાર એમ. મહેતા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ, ધ્રાંગધ્રા - ૧  પ૧,કમૅચારી નગર,સ્વા.ગુરૂકુળ સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૮૩ 
રંજનબેન આર.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૪ર૪૦ર 
કોકીલાબેન બી. શુકલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  કૃષ્ણકુંજ,વ્યાસના ચોરા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપરપ૧૪ર૦ 
ચંફિકાબેન બી.ડાભી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  સાંકડી શેરી,કાનાના મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૮૦૬૯૪ર 
મંજુરાની સી.વ્યાસ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  પ૧,કમૅચારી નગર,સ્વા.ગુરૂકુળ સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૮૩ 
રંજનબેન કે.સરવાલીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  નરસી પરા ,સથવારાની ભોજનશાળા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૬૧૩૯૦૦૬
મનહરલાલ ડી.શેઠ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  બક્ષી શેરી,કાકાભાઈની કુઈ પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૯૧૩૭ 
સરોજબેન પી. પોપટ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  શિશુકુંજ વિદ્યાલય સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬૦૮૩૭ 
ચંફિકાબેન વી.મેથાણીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  ૬૯,વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૭ 
૧૦ બળદેવભાઈ બી. સંતોકી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૭૯૩૪ 
૧૧ અમરશીભાઈ એલ.કુણપરા  હરીપર  આચાયૅ, હરીપર  હરીપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪પ૭૯૦૪ 
૧૨ જગજીવનભાઈ એમ. ફુલતરીયા  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  હરીપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૩૯૮૮૩
૧૩ અમૃતલાલ બી.પટેલ  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  હરીપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૦૪૯૩૦ 
૧૪ મનસુખલાલ બી.લો  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૮પ૯૬૮૭ 
૧૫ પરસોતમભાઈ એમ.સતાપરા  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૭૦ર૬૭ 
૧૬ રમણીકભાઈ જી.પટેલ  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦ર૮૬ર૩ 
૧૭ ગીતાબેન એમ.વાણંદ  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૯૯૪૭ 
૧૮ વૃજલાલ એન.જાખણીયા  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯પ૪૮૦૧ 
૧૯ તૃપ્તીબેન પી.કરથીયા  હરીપર  મ.શિ., હરીપર  ધીરજ વાસણ ભંડાર,મેઈન રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૧૦ર૬૯પ 
૨૦ પ્રવિણચંફ જે. રામાનુજ  જેગડવા  આચાયૅ, જેગડવા  ર૪,આર્શીવાદ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૭૩૪૬ર૮ 
૨૧ કાંતિલાલ જી. પારેજીયા  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  ૪પ,ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩ ૯પ૭૮૯ 
૨૨ ગીતાબેન બી.વૈષ્ણવ  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  ર૪,આર્શીવાદ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૭૩૪૬ર૮ 
૨૩ જસવંતભાઈ બી.વોરા  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧૩૩૪૭
૨૪ નરેશભાઈ આર. વાઘેલા  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  બહુચર સેલ્સ પાછળ,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૪૯૭૧૯
૨૫ મુકેશભાઈ આર.પટેલ  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  સેદરાણા,તા.કડી  ૯૯૧૩૦૫૧૫૭૬
૨૬ જયોત્સનાબેન ગો.સુમેસરા  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  યમુના ટવીન બંગલોઝ,આણંદ  ૯૯૯૮૩૬૬૦ર૪ 
૨૭ જલ્પાબેન બી.ચાવડા  જેગડવા  મ.શિ., જેગડવા  ર૯,માશ્તિ પાકૅ સો.,૮૦ ફૂટ નો રોડ,સુરેન્દ્રનગર  ૯૪ર૬૭૧૮૬૪૬ 
૨૮ નાનુભાઈ એલ. મકવાણા  રાજપર  આચાયૅ, રાજપર  રાધે કૃષ્ણ ટેનામેન્ટ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૪૬૯ર૪ 
૨૯ બળદેવભાઈ પી.ધામેચા  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  ડાભી સો.,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૩૪૯૦૪૪ 
૩૦ વીરજીભાઈ આર. બાળ  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  રાજપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૯૧૩ર૬ 
૩૧ ગોવિંદભાઈ પી. પ્રજાપતિ  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૬૧૧૧૦ 
૩૨ કોકીલાબેન કે.પ્રજાપતિ  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૬૧૧૧૦ 
૩૩ રસિકલાલ એમ. જિતિયા  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  નવકાર સોસાયટી,ન્યુ ૮૦ ફૂટનો રોડ,સુ.નગર  ૯૯૧૩૫૮૧૦૮
૩૪ કિરતસિંહ એન. જાડેજા  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૪રપ૬૭ 
૩૫ શંકરભાઈ જે. પટેલ  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૪રપ૪૩ 
૩૬ નાનુભાઈ જે. પઢિયાર  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  કેશવ નગર સો.હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૪ર૧૩૭ર 
૩૭ પ્રવિણાબેન એલ.રેવર  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  કેશવ નગર સો.હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૧૦૭ 
૩૮ સેવંતીલાલ કે.પ્રજાપતિ  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭૪૮ર૦ 
૩૯ પોપટભાઈ કે. સામેતી  રાજપર  મ.શિ., રાજપર  કિ્રષ્ના પાકૅ સો.,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭પપ૧૩૯ર 
૪૦ ભાઈલાલભાઈ એમ. જાકાસણીયા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ, ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧રર૦ 
૪૧ ધીરજલાલ જી. પારેજીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  ૪૬/૪૭,સી,ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૮૭૪પ 
૪૨ ભારતીબેન એન. વાલાણી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૯ર૭૧ 
૪૩ બળદેવભાઈ ડી.સોખરીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  નરસી પરા ,સથવારાની ભોજનશાળા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૭૬૮ર૯૪૮ 
૪૪ અરૂણાબેન વી. પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  નરસી પરા ,સથવારાની ભોજનશાળા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૭૬૮ર૯૪૮ 
૪૫ જયોત્સનાબેન સી.મંડલી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬૦૦૧૪ 
૪૬ જગજીવનભાઈ આર.કાવર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  કબીર શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૪૯૫૪૩
૪૭ હંસાબેન કે.કડિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૧ર૭૪૭ 
૪૮ કૌશરબાનુ એ. મકરાણી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  વાલબાઈ જગ્યા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૬૧૧૯૩ર૮ 
૪૯ ગણપતભાઈ ડી. ગોઠી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ૧૧  ૬૯,વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૭ 
૫૦ કાનજીભાઈ બી. મોટકા  વ્રજપર  આચાયૅ, વ્રજપર  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૬૭૪૦૧ 
૫૧ હસમુખલાલ સી. ઉપાઘ્યાય  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  નંદનવન પાકૅ,ટી.બી.હોસ્પીટલ સામે,સુરેન્દ્રનગર  ૯૮૯૮૩૧ર૮૭ર 
૫૨ ભાવનાબેન કે.ત્રિવેદી  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  નંદનવન પાકૅ,ટી.બી.હોસ્પીટલ સામે,સુરેન્દ્રનગર  ૯૮૯૮૩૧ર૮૭ર 
૫૩ હિતેષકુમાર વી.સોખરીયા  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  અખિયાણા તા. પાટડી  ૯૪ર૬ર૩૧પ૧૬ 
૫૪ પ્રવિણકુમાર કે.પટેલ  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  ચંદન નગર સો.કરમણ પરા,સરેન્દ્રનગર  ૯૯૦૯૧રપર૬૦ 
૫૫ મુળજીભાઈ કે. ઝિણિયા  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  એસ.ટી.નગર,ન્યુ ૮૦ ફૂટ રોડ,વઢવાણ  ૯૭ર૭૯ર૪ર૧૭ 
૫૬ અતુલકુમાર પી.વાલાણી  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  ઈંગરોડી,તા.લખતર  ૯૮૭૯૩૭૬૫૮૩
૫૭ આશાબેન જે.પટેલ  વ્રજપર  મ.શિ., વ્રજપર  લ૧મીપુરા,તા.બાયડ જિ.સાબરકાંઠા  ૯૯૭૯પ૬૬૬ર૦ 
૫૮ ગોવિંદભાઈ બી.જાકાસણીયા  ભવાનીપરા  આચાયૅ, ભવાનીપરા  ર૭,ઉમિયા પાકૅ સો.,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૮ 
૫૯ અજીતસિંહ ડી.જાલા  ભવાનીપરા  મ.શિ., ભવાનીપરા  મહાવીર પાકૅ ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૬૩૩રપ૪ 
૬૦ પ્રતાપભાઈ પી.જાદવ  ભવાનીપરા  મ.શિ., ભવાનીપરા  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૮૧૭૩૦૬
૬૧ ઉમિૅલાબેન કે. રાઠોડ  ભવાનીપરા  મ.શિ., ભવાનીપરા  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૮૧૭૩૦૬
૬૨ દિનેશભાઈ જે.રાઠોડ  નવા જેગડવા  આચાયૅ, નવા જેગડવા  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦ર૦ર૧૧ 
૬૩ બળદેવભાઈ એસ. વાઘેલા  નવા જેગડવા  મ.શિ., નવા જેગડવા  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૧૦૭૮ર 
૬૪ રાજુભાઈ આર.વાઘેલા  નવા જેગડવા  મ.શિ., નવા જેગડવા  ડઢાણા તા. માંડલ  ૯૮૭૯૮૬૦૮૦૭
૬૫ મીનાક્ષીબેન એન.પટેલ  નવા જેગડવા  મ.શિ., નવા જેગડવા  બંડસરા તા.લુણાવાડા જિ.પંચમહાલ  ૯૮૭૯૬૬૪૫૪૯
૬૬ કંચનબેન એસ.મકવાણા  નવા જેગડવા  મ.શિ., નવા જેગડવા  ડઢાણા તા. માંડલ  ૯૮૭૯૮૬૦૮૦૭
૬૭ ચમનલાલ એન.બાલહારા  ભગવતીનગર  આચાયૅ, ભગવતીનગર  પ્રગતિ પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૯ર૯ 
૬૮ પ્રકાશબા કે.ઝાલા  ભગવતીનગર  મ.શિ., ભગવતીનગર  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૭૯૦૯૮
૬૯ જનકબા બી.વાઘેલા  ભગવતીનગર  મ.શિ., ભગવતીનગર  જેગડવા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭પપ૭૬૧૧ 
૭૦ શશિકાંતભાઈ એલ. રાવલ  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ, ધ્રાંગધ્રા - ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપપ૬૬ર૩૩ 
૭૧ હંસાબેન એન.ભણ્ી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૩૯૭૪૦ 
૭૨ નરેન્દ્રકુમાર જે.જોષી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  રાધે ટેનામેન્ટ,દયામયી પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૧૩૯૭ 
૭૩ સુધાબેન એસ.ઠાકર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૦૦૩ર 
૭૪ ગીતાબેન સી. દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  સ્વા.શેરી,સીતા દરવાજા અંદર,ધ્રાંગધ્રા 
૭૫ ઉષાબેન જે.વ્યાસ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  વાલબાઈ જગ્યા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૦૭૬પ 
૭૬ પરિનબેન જે.ત્રિવેદી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧રપ૪ 
૭૭ કમળાબેન બી.પીઠવા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  નરશીપરા,મયુર ભુવન ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧૪૮૦ 
૭૮ ત્રિવેણીબેન ડી.જાદવ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧૪૩૯ 
૭૯ મૃદુલાબેન એસ.વ્યાસ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  હરી ઓમ પાકૅ,જડેશ્વર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯ર૯૭૯૩૯ 
૮૦ વિજયાબેન એમ.જાખણીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  વૈશાલી સોસાયટી,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬ર૦૮૩ 
૮૧ જયાબેન આર.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  સોમપુરાની વાડી સામે,સીતા દરવાજા અંદર,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬ર૩૩૬ 
૮૨ કૈલાસબેન આર.સાધુ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૯૧૪૬પપ 
૮૩ રંજનબેન એચ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬ર૧રર 
૮૪ વિણાબેન એન.પંડયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  સોમપુરાની વાડી સામે,સીતા દરવાજા અંદર,ધ્રાંગધ્રા  ૯ર૭પ૦૦૧પ૧૭ 
૮૫ રમેશચંફ એન.ભડ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ., ધ્રાંગધ્રા - ર  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૫૮૧૯૯
૮૬ રમેશભાઈ એન. પટેલ  બાવળી  આચાયૅ, બાવળી  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૦પ 
૮૭ બળદેવભાઈ આઈ.ગઢિયા  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૮૭પપ૦ 
૮૮ અનસોયાબેન આર.પટેલ  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૦પ 
૮૯ રમિલાબેન વી.પટેલ  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૮૭પપ૦ 
૯૦ બેચરભાઈ ઝેડ.સાંબડ  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭ર૭પ૩ટ 
૯૧ મહેશકુમાર બી.દસલાણીયા  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૩૦ 
૯૨ સંજયકુમાર એચ.ગોહેલ  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૯પ૦ 
૯૩ આનંદકુમાર એન.પટેલ  બાવળી  મ.શિ., બાવળી  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા   
૯૪ અચૅનાબેન ડી.દવે  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  રામ મઢુલી પાસે,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાં્રગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮પ૬ 
૯૫ રાઘવજીભાઈ જી.બારૈયા  ગાજણવાવ  આચાયૅ, ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬પ૮૪૭પ 
૯૬ ઘનશ્યામ ટી.પાનસરા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૪૮૯૩૧ 
૯૭ ધીરજલાલ એમ.સીતાપરા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૪૮ 
૯૮ વનજીભાઈ એસ.દસલાણીયા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા   
૯૯ પ્રભુભાઈ એચ.જાકાસણિયા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૦૮૧૪૯૧
૧૦૦ સુધાબેન એ.વીરૂગામા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૩૭૬૯૭
૧૦૧ ભરતકુમાર એચ.ત્રેટિયા  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૩૭૬૯૭
૧૦૨ નિલ્પાબેન વી.પટેલ  ગાજણવાવ  મ.શિ.,ગાજણવાવ  ગાજણવાવ તા.ધ્રાંગધ્રા   
૧૦૩ હસમુખભાઈ એમ.પરમાર  જસાપર  આચાયૅ, જસાપર  કોલેજ પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૮ર૪૧ર૮પ 
૧૦૪ રૂગનાથભાઈ ટી.ગોઠી  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  ગુરૂકુલ સામે,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૭પ૯૮૦ 
૧૦૫ ઘનશ્યામભાઈ જી.મેથાણીયા  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  હરી ઓમ પાકૅ,જડેશ્વર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૬૭૦૪૪ 
૧૦૬ દિનેશકુમાર પી.પટેલ  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૭૮૭૦૭ર૮ 
૧૦૭ હેમલતાબેન એમ.રાવલ  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  જસાપર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપપ૮૬૩૮પ 
૧૦૮ સંજયકુમાર કે.રાવલ  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  જસાપર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપપ૮૬૩૮પ 
૧૦૯ મનિષકુમાર એન.વિરૂગામા  જસાપર  મ.શિ.,જસાપર  રઘુવિર નગર,ચરમાળીયા મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૦૦૮૯ 
૧૧૦ ઉવૅશીબેન એ.ઉપાઘ્યાય  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ, ધ્રાંગધ્રા - ૩  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૮૦૮૯પ 
૧૧૧ અરવિંદાબેન એચ.ત્રિવેદી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  કબીર શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૯૯૩૯૩ 
૧૧૨ રાજેશકુમાર બી.રાવલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૭૯૭૧૬૦૮ 
૧૧૩ ભારતીબેન આર.શાહ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  ફૂલગલી,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૮૧૯૬પ 
૧૧૪ નયનભાઈ બી.મકવાણા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  નગરપાલીકા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૯૮૮૯ 
૧૧૫ ભારતીબેન પી.પાઠક  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૭૬ર૮પ૪૦ 
૧૧૬ ભગવતીબેન સી.રાવલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  ઘેલડી પાના નાકે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૪૦૩૯૦૮ 
૧૧૭ મહેન્દ્રભાઈ પી.આચાયૅ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩     
૧૧૮ દિનેશકુમાર એમ.લખતરીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૩૦ 
૧૧૯ ગુણવંતરાય બી.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૮પ૬૮૦ર 
૧૨૦ ગીતાબેન પી.શાહ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  સંઘવી શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૮૦૩પ૪ 
૧૨૧ રંજનબેન એસ.કાવર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૩  મહાવીર પાકૅ પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬૦પ૦૦ 
૧૨૨ નરેન્દ્રસિંહ ડી.ઝાલા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - પ  ભાગૅવી સોસાયટી પાસે,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭૪૭પ૮ 
૧૨૩ ત્રિભોવનભાઈ કે.અઘારા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  મોરીની વાડી પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૭૪૦૮ર૯ 
૧૨૪ અમરાભાઈ એ.સોંલકી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  આબેંડકર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪૯૧૩ 
૧૨૫ મધુબેન ડી.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  આબેંડકર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૮૦૭૪૧ 
૧૨૬ ભરતભાઈ આર.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૫૯૫૧૩૬
૧૨૭ ગોવિંદભાઈ બી.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૫૪૭૮૪
૧૨૮ ઉર્મિલાબેન કે. નાયક  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  એકતા પાકૅ,જડેશ્વર સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૮૬૪૬૭૮ 
૧૨૯ ધીરજભાઈ આર.ગાંભા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - પ  પરશુરામ પાકૅ,મયુરનગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૩૯૧૫
૧૩૦ બાબુલાલ બી.ઓગણદા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૬  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૧ 
૧૩૧ રામુબેન ડી.ભાસ્કર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  જનતા જીન પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૭૦ર૯પ 
૧૩૨ ઝવેરભાઈ જે.ધરૂવાડીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭ર 
૧૩૩ સુનિલભાઈ સી.પાઠક  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬૭ 
૧૩૪ રણછોડભાઈ ડી.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૦૫૪૧૭૯
૧૩૫ કરશનભાઈ એન.ઉભડિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૩૯૭૯૦ 
૧૩૬ રમેશભાઈ બી.ગઢિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  ઉમિયા સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬૯ 
૧૩૭ મધુબેન એમે.રાતૈયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭ર 
૧૩૮ વાસુદેવભાઈ ટી.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૬  ઉમિયા સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૧રપ૬ 
૧૩૯ ઈશ્વરભાઈ સી.સાંબડ  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૭  મોરીની વાડી પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૬૬૦૯ 
૧૪૦ બાબુલાલ એમ.મંડલી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૪૯૩૩રપ 
૧૪૧ યશોમતિબેન મો.મહેતા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭     
૧૪૨ બળદેવભાઈ ગા.ગઢિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  ચરમાળીયા સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૮ર૯ 
૧૪૩ લલિતકુમાર ઈ.વૈષ્ણવ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  કબીર શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૪૦ 
૧૪૪ વેલજીભાઈ રા.વરમોરા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭૪૬૬ 
૧૪૫ પુષ્પાબેન જ.રાવલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  વૃદાંવન સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૩૯૪૯૩ 
૧૪૬ બળવંતસંગ ના.જાડેજા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  નરશીપરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮ર૪૩૩૯૭રપ 
૧૪૭ નિમૅળાબેન ચ.પાટડિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  વૃદાંવન સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૬રપર 
૧૪૮ મંજુલાબેન હ.દલસાણીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૭૩૮૭પ૭ 
૧૪૯ ચારૂલતાબેન એમ.જોટાણિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૧૦ર૭૯૩ 
૧૫૦ નયનાબેન ભીે.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  વૃદાંવન સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૩૭ 
૧૫૧ બાબુલાલ ત.ગોઠી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૧ 
૧૫૨ રંજનબેન ભ.જાખણિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૧ 
૧૫૩ હષૅદભાઈ ના.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૭  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૧૦ર૭૯૩ 
૧૫૪ ગોવિંદભાઈ બી.સોલંકી  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  મયુર નગર ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૧૦૩૩૭
૧૫૫ નટવરલાલ એન.ઝિંઝુવાડીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  બાંભા શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૩૧ 
૧૫૬ સુખદેવપુરી ડી.ગોસ્વામી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૯ 
૧૫૭ જયશ્રીબેન ડી.નંદાણી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯ર૭પ૦૩ર૩૬૧ 
૧૫૮ ચંદુલાલ એમ.વિરમગામીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  કાશી વિશ્વનાથ પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૩૯૬૧પ 
૧૫૯ મુકેશકુમાર વી.ઠકકર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯ર૭પ૦૩ર૩૬૧ 
૧૬૦ ભગવતીબેન બી.કાવર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯ર૭પ૦૩ર૩૬૧ 
૧૬૧ વિઢ્ઢલભાઈ વી.વાઘેલા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૪ર 
૧૬૨ વષૉબેન વી.સેજપાલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  સ્વા.નારાયણ નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૩૯૪૭
૧૬૩ ચંદુલાલ વિ.ડાભી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧ર  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૪૧ 
૧૬૪ ચમનલાલ જે.મોટકા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૧૩  પારેખ શેરી,શાળા નં- ૧ પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૪૭૫૫૯૪૧
૧૬૫ ગીરીશચંફ એન. પુજારા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૩  બસ સ્ટેન્ડ પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૬ર૪પર 
૧૬૬ ગજેન્દ્રસિંહ એલ.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  ફૂલગલી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦૫૧૦
૧૬૭ મહેબુબભાઈ એ.માંકડા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  મફતીયા પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૮૮૪૪૪ 
૧૬૮ મોહનસિંહ એન.જાડેજા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  વાલબાઈની જગ્યા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૭૫૮૪
૧૬૯ જયોતિબેન એસ.ત્રિવેદી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  કલબ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૮ર૦૪૦ 
૧૭૦ પોપટભાઈ કે. કાંટોડિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૩૭૯૯૫
૧૭૧ સલીમખાન યુ.મલેક  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૭૩૦૧
૧૭૨ કુંદનબેન ડી.ઝાલા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  વાલબાઈની જગ્યા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૭૫૮૪
૧૭૩ ચંદિ્રકાબેન એ.આચાયૅ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  કબીર શેરી,હનુમાન મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭પ૦ 
૧૭૪ બળદેવભાઈ એલ.પારેજીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૬૭૩૪ર 
૧૭૫ પ્રવિણભાઈ જે.ગઢિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૪  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬૩ 
૧૭૬ ખેતશીભાઈ ડી.પંચાલ  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૧પ    ૯૪ર૭૦૬૭૦૪૭ 
૧૭૭ કરશનભાઈ એન.ગોરવાડીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧પ  પ્રમુખ સ્વા.સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૬ર૧ર 
૧૭૮ રમેશભાઈ આર.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૪  ૧૬,વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૧૮૩ર૮૩ 
૧૭૯ નિમૅળાબેન એ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  અવધપુરી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૭પપ૪૦ 
૧૮૦ ધીરજબેન એસ.જોષી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  રઘુવીર સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬૦૧૦ર 
૧૮૧ ભગવતીબેન બી.સતાપરા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  ૧૬,વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૧૮૩ર૮૩ 
૧૮૨ ભાવનાબેન કે.ભણ્  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬૧૯૭૯ 
૧૮૩ હીનાબેન એલ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  ૧૬,કલ્પનાપાકૅ,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૮૪૯૬ 
૧૮૪ રંજનબેન જી.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૩૯૪રપ 
૧૮૫ અરવિંદાબેન પી.ભણ્  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  કલ્પનાપાકૅ,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧૧૯૩ 
૧૮૬ શિલ્પાબેન એચ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૪  કબીર શેરી,હનુમાન મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૩૮ર૦પ૪ 
૧૮૭ જયોત્સનાબેન બી.શુકલ  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૮  માલવણના ઉતારા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૭૧૯૬૩૩૩ 
૧૮૮ જશુભાઈ બી.ત્રિવેદી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૮  રસિક નોવેલ્ટી સામેની શેરીમાં,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૦૭૯પ 
૧૮૯ દિપિકાબેન જી.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૮  નાની બજાર , ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૩૩ર૪૭૬ 
૧૯૦ રાજેશ્રીબેન એમ.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૮  ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૩૩૧૭ 
૧૯૧ પ્રેમજીભાઈ ડી.ગોઠી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૮  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૪પ 
૧૯૨ કેશાભાઈ જી.ચાવડા  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૯  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૬૧૩૭૪૮ 
૧૯૩ તરલાબેન એચ.ડોડીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૩રપ૩ 
૧૯૪ દક્ષાબેન એ.દવે  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૦૦૪૮ 
૧૯૫ ઈન્દુમતીબેન ડી.જાદવ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬ર૧પપ 
૧૯૬ રશ્મિકાબેન બી.શાહ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૧પ૪પ 
૧૯૭ ઉર્મિલાબેન એસ.સિસોદિયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  હજુરીયા લાઈન,કલબ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૧ર૩૮ 
૧૯૮ લલિતાબેન એમ.મકવાણા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૧૪ર૭૯ર 
૧૯૯ રમીલાબેન એ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  જીન પ્લોટ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૭૩૬૦૩
૨૦૦ અશ્વિનાબેન આર.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  ડો.વણૉગર સામે,સરકારી દવાખાના પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬ર૭૦૩ 
૨૦૧ મંજુલાબેન એન.મોટકા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૭૩૩૯૪
૨૦૨ વિનોદરાય બી.કાવર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૩૭૮૭૬૯
૨૦૩ જગદીશભાઈ એસ.જાકાસણીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૯પ 
૨૦૪ ઈન્દુમતીબેન આર.રામાનુજ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  રઘુવીર સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧૯૦૪ 
૨૦૫ પુષ્પાબેન એમ.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૯  જીન પ્લોટ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮ર૦૩૬ 
૨૦૬ આલજીભાઈ જે.પરમાર  ધ્રાંગધ્રા  આચાયૅ,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪૮૮ર 
૨૦૭ રમાબેન એચ.જોષી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૪૩ર૪૬૯ર 
૨૦૮ ઈન્દુબેન આર.ગોસાઈ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  નરસીપરા,મયુર ભુવન પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૦૦૦૯૦
૨૦૯ ગીતાબેન એ.ડોડીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૪૯૬ર૧૬પ 
૨૧૦ મંજુલાબેન.ટી.જોષી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  વૈશાલી સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર , ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૦ર૩૭ 
૨૧૧ ડાયાભાઈ કે.કાવર  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  શકિત સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૦૩૧૪૧ 
૨૧૨ જંયતીલાલ એ.ભોરણીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  નરસીપરા,સ્વા.નારાયણ મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૬પરરપ૮ 
૨૧૩ અન્નપૂણૉબેન બી.પટેલ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  નરસીપરા,સ્વા.નારાયણ મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૬પરરપ૮ 
૨૧૪ ઉષાબેન ડી.નંદાણી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  નરસીપરા,સ્વા.નારાયણ મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬૧ર૧૭ 
૨૧૫ ચંદ્રીકાબેન આર.પનારા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  મયુર ભુવન પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૬૦ 
૨૧૬ લલિતાબેન એમ.કુંડલીયા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬પ૮૦ર૬ 
૨૧૭ શકુંતલાબેન એસ.દોશી  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  વૈશાલી સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર , ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૪પરપ૩ 
૨૧૮ હીનાબેન ડી.સોમપુરા  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯રર૮૩૯૦૧૮૯ 
૨૧૯ જગદીશભાઈ પી.આચાયૅ  ધ્રાંગધ્રા  મ.શિ.,ધ્રાંગધ્રા - ૧૦  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬પ૮૦ર૬ 
૨૨૦ નાગજીભાઈ એમ.સોલંકી  ધોળી  આચાયૅ,,ધોળી  ખાંભડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૭૧૮૦૯૩ 
૨૨૧ ઘનશ્યામભાઈ બી.પટેલ  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  ધોળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૭ર૮૮૩૦ 
૨૨૨ લાલજીભાઈ ડી.આલ  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭પ૧૮૯ 
૨૨૩ ઉમિૅલાબેન યુ.ઢેઢી  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  રતનપર ,સુ.નગર  ૯૪ર૮૯૧પ૪પ૪ 
૨૨૪ રિપલબેન જે.પટેલ  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  ધોળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૮૮ર૮૧ 
૨૨૫ જિજ્ઞેશકુમાર એમ.પટેલ  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  ધોળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૬૦ર૦૧ 
૨૨૬ સેજલબેન એસ.સતાપરા  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  સુરેન્દ્રનગર  ૯૩ર૭૯પ૯૩પ૭ 
૨૨૭ કૈલાસબેન યુ.ઝાલા  ધોળી  મ.શિ.,,ધોળી  સુરેન્દ્રનગર  ૯૩૭૪૦૬૮૧૭૪
૨૨૮ ઘનશ્યામભાઈ એસ.પટેલ  ખાંભડા  આચાયૅ,ખાંભડા  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯૦૪૧૯૬૬૧૬
૨૨૯ ચંદ્રિકાબેન બી.દવે  ખાંભડા  મ.શિ.,,ખાંભડા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૪૪ર૧૬ 
૨૩૦ હેમલતાબેન અચ.જોષી  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯૭૯૪૪૪ર૧૬ 
૨૩૧ નરેન્દ્રકુમાર સી.ઉપાઘ્યાય  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  ખાંભડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭૪૬પ 
૨૩૨ ઈન્દુબેન એન.પટેલ  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૧૧૦૬૬
૨૩૩ ભરતભાઈ બી.પટેલ  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૧૧૦૬૬
૨૩૪ ગોપાલભાઈ એમ.સોલંકી  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  ખાંભડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૪૩૫૩૬૮૪
૨૩૫ પ્રવિણાબા આર.ચુડાસમા  ખાંભડા  મ.શિ.,ખાંભડા  સુરેન્દ્રનગર  ૯૮૭૯૩૯૯પરપ 
૨૩૬ જેમુભાઈ જી.મસાણી  નવલગઢ  આચાયૅ,નવલગઢ  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૬૬૯૬૦ 
૨૩૭ અમૃતલાલ હી.ચાવડા  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૧૪૬ર૩૭ 
૨૩૮ ગણેશભાઈ ડી.કુણપરા  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  નવલગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પ૬પરપ 
૨૩૯ કમળાબેન બી.મકવાણા  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  નવલગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૪૬૮૬૩ 
૨૪૦ ગીતાબેન બી.પઢિયાર  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૬ર૪૭૯૭ 
૨૪૧ જગદીશભાઈ બી.ડોશીયા  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  નવલગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૩પ૪ર૧ 
૨૪૨ સેજલબેન જે.શાહ  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૮૭૪ 
૨૪૩ પદમાબેન ઈ.પરમાર  નવલગઢ  મ.શિ.,નવલગઢ  નવલગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૩પ૪ર૧ 
૨૪૪ રમેશભાઈ કેપટેલ  ભેચડા  આચાયૅ,ભેચડા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮પ૮૦ 
૨૪૫ ગોરધનભાઈ સી.ઉથરા  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૪૬ કિરીટકુમાર વી.સતાપરા  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૮૬૦૯૯૩ 
૨૪૭ ચંદુલાલ એન.વિરૂગામા  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ધોળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૩૭૪૭
૨૪૮ રેખાબેન જે.પટેલ  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬ર૩૧પ૬૬ 
૨૪૯ અમિતભાઈ બી.પટેલ  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૭૧૦૧૦
૨૫૦ મનોજકુમાર જે.સિંધવ  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૮૭૭૬૭૬
૨૫૧ નીતાબેન આર.અઘારા  ભેચડા  મ.શિ.,ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯રર૬૦૧૧ 
૨૫૨ મીતલબેન બી. પટેલ  ભેચડા  મ.શિ.ભેચડા  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૭૧૦૧૦
૨૫૩ શાંતિલાલ એમ. ધોળુ  મોટા અંકેવાળીયા  આચાયૅ,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧૩રર૧ 
૨૫૪ પ્રફુલાબેન કે.દવે  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૫૫ લીલાધરભાઈ જી.પારેજીયા  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૮૩૦૩ર૭ 
૨૫૬ દયાળજીભાઈ એમ. પાંચોટીયા  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૪૬પપ૧ 
૨૫૭ દાનુભાઈ બી.લાલાણી  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૭૧૧૮ર 
૨૫૮ સંગીતાબેન એ.પટેલ  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૧૧૧૬૬ 
૨૫૯ વાસુભાઈ બી.પટેલ  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૪૦૧૮૬૭૪ 
૨૬૦ અશ્વિનભાઈ વી.પટેલ  મોટા અંકેવાળીયા  મ.શિ.,મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮પપર૧૬૩ 
૨૬૧ રણછોડભાઈ કે.માલવણીયા  નારીચાણા  આચાયૅ,નારીચાણા  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૦૬૬ર 
૨૬૨ હરજીવનભાઈ આર.પટેલ  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯રપ૪૬૯૭૧ર 
૨૬૩ ભાનુમતિબેન જી.પટેલ  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯રપ૪૬૯૭૧ર 
૨૬૪ મહાદેવભાઈ ડી.અંબારીયા  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૬૭૫૮૮૫
૨૬૫ ધમેૅન્દ્રભાઈ ટી.કૈલા  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૭૧૭૯૯પ 
૨૬૬ રસિકલાલ બી.પટેલ  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૪ર૩૭૭ 
૨૬૭ ભરતભાઈ ટી.મહાકાણા  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪પ૧ર 
૨૬૮ સુરેશભાઈ ડી.રાઠોડ  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૩૬૯૧૯૮૪ 
૨૬૯ હેતલબેન એમ.પટેલ  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮ર૬ર૭ 
૨૭૦ હિરાબેન પી.વાઘેલા  નારીચાણા  મ.શિ.,નારીચાણા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૭૧ રામજીભાઈ વી.પઢેરીયા  રાવળીયાવદર  આચાયૅ,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૩પ૬ર૮ 
૨૭૨ ગોવિંદભાઈ એમ.ડેડાણિયા  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭પપપ૯૮પ 
૨૭૩ પ્રવિણાબેન ડી.સાધુ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૯૮૦૩૧૬ 
૨૭૪ કિરીટભાઈ કે.નિમ્બાકૅ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૯૮૦૩૧૬ 
૨૭૫ કનયાલાલ બી.સાંકળપરા  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૭૬ વિષ્ણુભાઈ ડી.દેસાઈ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૭૭ કલ્ણેશકુમાર આર.પટેલ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૭૮ ઘનશ્યામભાઈ એલ.પટેલ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૭૯ અમૃતભાઈ બી.ટમાલીયા  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  જસાપર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૦ દેવજીભાઈ એ.પાટડીયા  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  દેવજીભાઈ એ.પાટડીયા   
૨૮૧ વૈશાલીબેન ઈ.મોટકા  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૨ નિમિતાબેન બી.પટેલ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૩ અચૅનાબેન આર.પટેલ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૪ શમિૅલાબેન આર.પટેલ  રાવળીયાવદર  મ.શિ.,રાવળીયાવદર  રાવળીયાવદર તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૫ વિરજીભાઈ જી.સોલંકી  રાયગઢ  આચાયૅ,રાયગઢ  સુરેન્દ્રનગર  ૯૪ર૬ર૩૩૦૩૬ 
૨૮૬ પરેશભાઈ પી.નંદાણી  રાયગઢ  મ.શિ.,રાયગઢ  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯૦૯૬રર૭પ૪ 
૨૮૭ ચેતનાબેન કે.પટેલ  રાયગઢ  મ.શિ.,રાયગઢ  રાયગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા   
૨૮૮ અરવિંદભાઈ વી.દેકાવડીયા  રાયગઢ  મ.શિ.,રાયગઢ  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૬પ 
૨૮૯ રવિરાજભાઈ એલ.પ્રજાપતિ  રાયગઢ  મ.શિ.,રાયગઢ  સુરેન્દ્રનગર  ૯૭ર૩પ૪૮૦૯૬ 
૨૯૦ જયેશભાઈ કે.કોશિયા  રાયગઢ  મ.શિ.,રાયગઢ  સુરેન્દ્રનગર   
૨૯૧ ગુણવંતરાય વી.પટેલ  ગુજરવદી  આચાયૅ,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯ર૮ર૬૩૩ 
૨૯૨ શૈલેષભાઈ એમ.પટેલ  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૯૩ મનિષાબેન આર.મનિપરા  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૬૮૮ 
૨૯૪ અંજનાબેન ડી.પરમાર  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  સુરેન્દ્રનગર  ૯૯૦૯રરપ૯૭૦ 
૨૯૫ ગીતાબેન ડી.ગુજૅર  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૯૬ મુકુંદરાય એચ.ચિહલા  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૯૭ અરવિંદભાઈ સી.લાંધણોદા  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૬૮૮ 
૨૯૮ મનિષભાઈ એસ.કડિવાર  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા   
૨૯૯ મગનલાલ કે.મોટકા  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કુમાર  મોટા અંકવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૬ 
૩૦૦ લ૧મણભાઈ પી.સંતોકી  ગુજરવદી  આચાયૅ,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૪૬પ૬૦ 
૩૦૧ મોહનભાઈ જી.જાદવ  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૯૦૪૬૭૯ 
૩૦૨ પ્રવિણભાઈ એસ.પરમાર  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  કટુડા તા.વઢવાણ  ૯૯૭૯૩૧૩૯૬૦
૩૦૩ મહેન્દ્રભાઈ એન.પટેલ  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૪૦૮૧૧૩૩
૩૦૪ દિનેશભાઈ એમ.ઠાકોર  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૩૬૮૧૪૦ 
૩૦૫ દક્ષાબેન એ.પટેલ  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૪૦૮૧૧૩૩
૩૦૬ દિપિકાબેન સી.ભટાસણા  ગુજરવદી  મ.શિ.,ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૪૩૯૫૩૩
૩૦૭ પીયૂષકુમાર વી.શુકલ  રાજસીતાપુર  આચાયૅ,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૬૭૪૦ર 
૩૦૮ મુમતાઝબેન એ.મકરાણી  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૪૯૧૬૪
૩૦૯ અનસૂયાબેન એસ.પટેલ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૯ર૯૯૪૬ 
૩૧૦ પ્રવિણભાઈ એલ.રૂદાતલા  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૭૧૯૧૯પ 
૩૧૧ છાયાબેન પી.ગોસમઈ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૬૧૬૭પ 
૩૧૨ દીપીકાબેન એચ.રાવલ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૯૯૧૩૮ 
૩૧૩ કીતિૅબેન આર.લીંબડ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦૮૧૬૭પ 
૩૧૪ સુનીતાબેન બી.પટેલ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૫૭૫૧૪
૩૧૫ કરસનભાઈ એલ.સેખલીયા  પ્રતાપપુર  આચાયૅ,પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૯૧૩૧૦૩૮૫૯
૩૧૬ ચમનલાલ વી.માલમપુરા  પ્રતાપપુર  મ.શિ.,પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૯રપ૩૩૮૩૬૧ 
૩૧૭ કાંતિલાલ પી.સતાપરા  પ્રતાપપુર  મ.શિ.,પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૯રપ૯૪૯૮૪પ 
૩૧૮ ધરમશીભાઈ પી.કાલીયા  પ્રતાપપુર  મ.શિ.,પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૯૯૮૧પપ૭ર૮ 
૩૧૯ અનોપસંગ પી.પઢિયાર  પ્રતાપપુર  મ.શિ.,પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૯૯૮૧૮૫૪૮૧
૩૨૦ ભગવાનજીભાઈ એલે.જાકાસણિયા  હામપુર  આચાયૅ,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૩૮૩૪૦
૩૨૧ લ૧મણભાઈ ડી.ભુવા  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩૯પરર૭ 
૩૨૨ ગુલાબભાઈ એસ.ભદ્રાડીયા  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮ર૬પ૭ 
૩૨૩ શાંતિલાલ એસ. સોલંકી  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૧૯૬૭૪
૩૨૪ બળદેવભાઈ એમ.કાનાણી  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩૯પ૮૭૭ 
૩૨૫ પ્રવિણાબેન એ.અડાલજા  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩૯પ૮૭૭ 
૩૨૬ દિનેશકુમાર એલ.જાકાસણિયા  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭૦૮૬ 
૩૨૭ નીરૂબેન બી.ગોહીલ  હામપુર  મ.શિ.,હામપુર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮પર૪૧ર 
૩૨૮ હરજીભાઈ કે.લકુમ  પથુગઢ  આચાયૅ,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૬૭૩૦૧ 
૩૨૯ ભગવાનભાઈ પી.લકુમ  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૪૫૪૭૮
૩૩૦ જેસીંગભાઈ આર.પઢેરીયા  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૦૭૩૮૪૩ 
૩૩૧ શીલ્પાબેન બી.વરમોરા  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૦૧૦૦૩
૩૩૨ મહેશકુમાર એન.પારેજીયા  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૩૫૪૯
૩૩૩ દિનેશભાઈ જી.ગોહીલ  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૧૭૯૮૦૪
૩૩૪ હેતલબેન આર.ચિત્રા  પથુગઢ  મ.શિ.,પથુગઢ  પથુગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૧૭૯૮૦૪
૩૩૫ બાબુભાઈ એ.પાટડીયા  દેવચરાડી  આચાયૅ,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮ર૯પ૭ 
૩૩૬ સંજયકુમાર સી.સંતોકી  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૬૦૮૦૧૬
૩૩૭ રમેશભાઈ એચ.સંઘાણી  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯રર૪૭ર૮ 
૩૩૮ ભરતભાઈ એમ. જેસડીયા  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૪૫૬૫૪૪
૩૩૯ અંબારામભાઈ એન.દેદાદરીયા  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮ર૮૦ર૧પ 
૩૪૦ શંકરલાલ કે.ચાવડા  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૮૬૦૮૪૪ 
૩૪૧ હેમુભાઈ કે.મોરી  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૭ર૧ર૭ 
૩૪૨ પ્રજ્ઞાબેન કે.રાછડીયા  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૬૦૮૦૧૬
૩૪૩ નરેશકુમાર વી.વાઘેલા  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮ર૭પર૩૮ 
૩૪૪ પરાક્રમસિંહ બી.જાદવ  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯ર૩૭૭૩૮ 
૩૪૫ ચેતનકુમાર જા.પટેલ  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપપ૭૪૪૮પ 
૩૪૬ સંજયભાઈ એમ.પટેલ  દેવચરાડી  મ.શિ.,દેવચરાડી  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૯૮૭૯પ 
૩૪૭ ગોતમસિંહ એચ.ચુડાસમા  રાજસીતાપુર  આચાયૅ,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપપ૯૪૪૮૯ 
૩૪૮ કિશોરભાઈ બી.ઠાકર  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૯૯૧૩૮ 
૩૪૯ ભગવાનભાઈ વી.દસલાણીયા  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬૩૬પ૮ 
૩૫૦ શંકરલાલ ડીે.રાઠોડ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦૬૩૭૯ 
૩૫૧ રતિલાલ કે.રાછડીયા  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૯ર૯૯૪૬ 
૩૫૨ પ્રફૂલાબેન પી.પોપટ  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૮ર૮૪૭ 
૩૫૩ શીતલબેન એસ.ભોજક  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯રર૮૮૯ર૦રર 
૩૫૪ તૃપ્તીબેન આર.લાંધણોજા  રાજસીતાપુર  મ.શિ.,રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૩૫૫ રમેશભાઈ વી.દેવૈયા  રામનગર  આચાયૅ,રામનગર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૯૦૧૭
૩૫૬ હષૉબેન એન.પટેલ  રામનગર  મ.શિ.,રામનગર  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૯૦૧૭
૩૫૭ નાગરભાઈ એમ.પંચાળા  ગંજેળા  આચાયૅ,ગંજેળા  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭પપ૧૦૭૧ 
૩૫૮ હિમંતલાલ એલ.મકવાણા  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦૬૬૭
૩૫૯ ફરીદાબેન વાય.મુલતાની  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  ગંજળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૧૮૪૮ 
૩૬૦ સિરાજભાઈ એસ.મુલતાની  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  ભારદ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૧પ૯૪ 
૩૬૧ મુકેશભાઈ એન.ઈંગરોડીયા  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધા  ૯૪ર૮૩ર૭૦૧૧ 
૩૬૨ જગજીવનભાઈ અચ.અઘારા  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૧૯૩પ૭૦ 
૩૬૩ ઉમેશભાઈ એમ.પટેલ  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૧ર૩૩૭પ 
૩૬૪ કિરીટભાઈ કે. જાકાસણિયાત્ર૮  ગંજેળા  મ.શિ.,ગંજેળા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૦૩૦ 
૩૬૫ પુરૂષોતમભાઈ એલ.પારેજીયા  રાજચરાડી  આચાયૅ,રાજચરાડી કુમાર  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૩રપર૬ 
૩૬૬ ઠાકરશીભાઈ એ.ખાંભડીયા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  નાના અંકવાળીયા તા. ધ્રા્રંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૩૬૪૬૮ 
૩૬૭ મગનલાલ એમ.દસલાણીયા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮પ૭૧૭૦૮ 
૩૬૮ વિષ્ણુભાઈ એચ.માલવણીયા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪પ૪ 
૩૬૯ ભરતસિંહ એચ.ઝાલા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  સત્યનારાયણ નગર,દુધરેજ રોડ,સુ.નગર  ૯૮૭૯૬૯૬૪૬ર 
૩૭૦ કૃષ્ણલાલ કે.પટેલ  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩પ૮પ૭ર 
૩૭૧ સુરેશભાઈ જે.આલ  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કુમાર  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦૬૪૯પ 
૩૭૨ નટવરલાલ ઝેડ.વેગડા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કન્યા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૭૭૭૯૩૮ 
૩૭૩ નરેશકુમાર એચ.ઠાકર  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કન્યા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭પ૬૦પ૦૯ 
૩૭૪ સુરેશકુમાર આર.કુણપરા  રાજચરાડી  મ.શિ.,રાજચરાડી કન્યા  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૦૬૬૦ર૩ 
૩૭૫ ભાવજીભાઈ જી.ઝાલરીયા  ભારદ  આચાયૅ,ભારદ  ભારદ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૭૬૩૦૬ 
૩૭૬ કાનજીભાઈ ડી.સરવાળીયા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૪૬રર૦ર 
૩૭૭ ધનજીભાઈ એમ.કુણપરા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૧૬પ૬૪ર 
૩૭૮ મુમતાઝબેન એફ.મુલતાની  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૩૦ર૩૯ 
૩૭૯ કુંજલતાબેન વી.પાટડીયા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૩૦૬પ૮ 
૩૮૦ જગજીવનભાઈ એચ.ચાવડા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  નવકાર સોસાયટી,ન્યુ ૮૦ ફૂટનો રોડ,ચામુંડા નિવાસ,સુ.નગર  ૯૯રપ૧૩૬૬૪પ 
૩૮૧ ઉજમશીભાઈ બી.હાજીપરા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૧ર૩૩૭૧ 
૩૮૨ દિનેશભાઈ એસ.મકવાણા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  ભારદ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૯ર૯૯૪૮ 
૩૮૩ કિરણબેન એસ.દુધરેજીયા  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  નીલકંઠ પાકૅ,અંધ વિદ્યાલય રોડ,સુ.નગર  ૯૮રપ૪૯૯ર૩૭ 
૩૮૪ ઉષાબેન જે.રાવલ  ભારદ  મ.શિ.,ભારદ  ભારદ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૮૩૦૩ર 
૩૮૫ ગિરીશભાઈ એસ.પટેલ  ડુમાણા  આચાયૅ,ડુમાણા  ટી.બી.હોસ્પીટલ પાસે,કરમણ પરા,સુ.નગર  ૯૯૯૮૮ર૯૯૬૪ 
૩૮૬ ઘનશ્યામભાઈ કે.પટેલ  ડુમાણા  મ.શિ.,ડુમાણા  ચામુંડા સોસાયટી,૮૦ ફૂટનો રોડ,સુ.નગર  ૯૯૯૮૩૮ર૮૮૬ 
૩૮૭ સાજીદખાન વાય.પઠાણ  ડુમાણા  મ.શિ.,ડુમાણા  લ૧મીપરા શેરી નં.-૩,દુધરેજ રોડ,સુ.નગર  ૯૯૭૯૩૩૮૮૮૭
૩૮૮ મુમાભાઈ ડી.નાંઘા  ડુમાણા  મ.શિ.,ડુમાણા  રઘુવીર નગર,ટી.બી.હોસ્પીટલ પાછળ,સુ.નગર  ૯૮૭૯૮૧૭૧૧૩
૩૮૯ જિતેશભાઈ યુ.મકવાણા  ડુમાણા  મ.શિ.,ડુમાણા  નિલમ કુંજ સોસાયટી,ગાંધી હોસ્પીટલ પાછળ,સુ.નગર  ૯૯૯૮૧૭૪૯૦૯
૩૯૦ કનૈયાલાલ એમ.પટેલ  મેથાણ  આચાયૅ,મેથાણ  હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૧૯૩પ 
૩૯૧ ચંદિ્રકાબેન વી.રૂદાતલા  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  મેથાણ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૬૮૭ 
૩૯૨ જિજ્ઞાબેન જે.ગુજૅર  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  મેથાણ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૭૩૯૧૬
૩૯૩ રાજેન્દ્રકુમાર આઈ. કડીવાર  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭પપ૧૪૯૧ 
૩૯૪ વિજયકુમાર જી.ગોયલ  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  અખિયાણા તા. પાટડી  ૯૪ર૮૩ર૭૧ર૬ 
૩૯૫ જંયતીલાલ એન.પારેજીયા  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૭૩ર 
૩૯૬ રસિદભાઈ એ.મુલતાની  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૧૯ર૭૮૪ 
૩૯૭ રીહાનાબેન વાય.મુલતાની  મેથાણ  મ.શિ.,મેથાણ  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૪૧૩૯૯૮૬
૩૯૮ હરજીભાઈ એ.પ્રજાપતિ  ધ્ર્રુમઠ  આચાયૅ,ધ્ર્રુમઠ  ધ્રુમઠ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૦પ૦૧૭૬ 
૩૯૯ પ્રહલાદભાઈ કે.ડુંગરાણી  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  ધ્રુમઠ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭૮૪પ 
૪૦૦ ઘનશ્યામભાઈ સી.મોટકા  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  માનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૪૭પ૦૭ 
૪૦૧ વિનોદરાય એલ.ઝાલોડીયા  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  માનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭રપ૩ 
૪૦૨ રંજનબેન જે.રાવલ  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  ધ્રુમઠ તા. ધ્રાંગધ્રા   
૪૦૩ રસિકભાઈ બી.વિઢ્ઢલાપરા  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  માનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૪૦૪ હાદિૅકકુમાર એચ.પટેલ  ધ્ર્રુમઠ  મ.શિ.,ધ્ર્રુમઠ  માનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૪૦૫ દાલજીભાલ એલ.કુણપરા  સરવાલ  આચાયૅ,સરવાલ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૪૯ 
૪૦૬ ઘનશ્યામભાઈ એચ.માલવણીયા  સરવાલ  મ.શિ.,સરવાલ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૪૬૩૦૪ 
૪૦૭ ભગવાનજીભાઈ ડી.મોડીયા  સરવાલ  મ.શિ.,સરવાલ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા   
૪૦૮ કરશનભાઈ બી.કેરાલીયા  સરવાલ  મ.શિ.,સરવાલ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯૩૯પ૧પ 
૪૦૯ પંકજભાઈ એન.પટેલ  સરવાલ  મ.શિ.,સરવાલ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૯૯૭૪૭૪
૪૧૦ નટવરભાઈ એલ.એણિયા  સોખડા  આચાયૅ,સોખડા  સોખડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૯૩ર૯૪ 
૪૧૧ મહેન્દ્રપ્રસાદ જે.મોટકા  સોખડા  મ.શિ.,સોખડા  ખેરવા તા. પાટડી  ૯૯રપ૯પ૪૪૯૦ 
૪૧૨ ઘનશ્યામભાઈ એમ.વરમોરા  સોખડા  મ.શિ.,સોખડા  ૮૦ ફૂટ નો રોડ,નવરંગ સોસાયટી,સુરેન્દ્રનગર  ૯૮૭૯૭૬૭૪૪૮
૪૧૩ વશરામભાઈ એન.મોરડીયા  સોખડા  મ.શિ.,સોખડા  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા   
૪૧૪ જંયતીલાલ આર.મોરડીયા  માનપુર  આચાયૅ,માનપુર  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૯૧૪૭૭૯ 
૪૧૫ કિરણકુમાર જી.માકાસણા  માનપુર  મ.શિ.,માનપુર  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૦ર૪ 
૪૧૬ દલીચંદભાઈ જી.દસલાણીયા  દુદાપુર  આચાયૅ,દુદાપુર  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬ર૦૬૧૪૪ 
૪૧૭ હરજીવનભાઈ એમ.નાંઘા  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  મયુરનગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૯૯૭૧ 
૪૧૮ દશરથસિંહ વી.પરમાર  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  ધ્રુમઠ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦૦ 
૪૧૯ ગોવિંદભાઈ ટી.કૈલા  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૬૯૮૭૯ 
૪૨૦ ધમિૅષ્ઠાબેન બી.પટેલ  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૬૯૮૭૯ 
૪૨૧ કૈલાશબેન એમ.શિરેસિયા  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦૩ 
૪૨૨ સુરેશભાઈ કે.કુંભાર  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦ર૦રર 
૪૨૩ પીનાબેન બી.પટેલ  દુદાપુર  મ.શિ.,દુદાપુર  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૯પ૧૪ 
૪૨૪ મણીલાલ આર.વાઘેલા  રામગઢ  આચાયૅ,રામગઢ  કલોલ જિ. ગાંધીનગર  ૯૪ર૬પ૮પ૦૮૯ 
૪૨૫ ડાયાલાલ બી.સોલંકી  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭રર 
૪૨૬ પ્રહલાદભાઈ જી.સુથાર  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  ગોવિંદપુરા તા. વિજાપુર  ૯૪ર૮૮૧ર૭૧પ 
૪૨૭ રશ્મીકાંત બી.પટેલ  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  રતનપુર તા. ઈડર  ૯૯૭૮૧૭૯૭૯૩
૪૨૮ પ્રવિણભાઈ વી.અંબારીયા  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૪૦૩૩
૪૨૯ કમળાબેન જી.સોલંકી  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  ગાંધીનગર  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦૩ 
૪૩૦ દિલીપભાઈ પી.મકવાણા  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  ૯,યમુના બંગલો,દશૅન પ્રા.શાળા પાસે,આણંદ  ૯૯૯૮૩૬૬૦ર૪ 
૪૩૧ વિષ્ણુભાઈ એને.ચોૈધરી  રામગઢ  મ.શિ.,રામગઢ  ખારા , મહેસાણા  ૯૮૭૯૧૫૦૬૭૯
૪૩૨ ડાયાલાલ ટી.મકવાણા  ગાળા  આચાયૅ,ગાળા-૧  રામદેવપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭ર૦ 
૪૩૩ નવઘણભાઈ કે.સાંબડ  ગાળા  મ.શિ.,ગાળા-૧  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૧૮ 
૪૩૪ હંસાબેન એ.ભણ્  ગાળા  મ.શિ.,ગાળા-૧  ભાઈકાકા નગર,થલતેજ,અમદાવાદ  ૯૯૭૮૧૧૦૩૧૪
૪૩૫ કરશનભાઈ એન.સંતોકી  રાજગઢ  આચાયૅ,રાજગઢ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦૬ 
૪૩૬ હિરાલાલ એમ.પરમાર  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  ખેરવા તા. પાટડી  ૦ર૭પ૪ ર૪૯૧પ૧ 
૪૩૭ પ્રેમજીભાઈ એલ.છાંસીયા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૫૪૬૩૫૧
૪૩૮ મેરાજભાઈ બી.લો  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  ર૦,પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૧૧ 
૪૩૯ યોગેશભાઈ બી.ચંદારાણા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  રાજગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯ર૮પ૧પપ 
૪૪૦ રેવાભાઈ યુ.મકવાણા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૭૬૩રર૦ 
૪૪૧ રણજિતસિંહ એલ.પરમાર  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  સરવાળ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦૭ 
૪૪૨ રાજેશભાઈ જે.મેથાણિયા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  વસાડવા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૧૪ર૧ર૪ 
૪૪૩ ગલાભાઈ એચ.સોલંકી  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૮૭પ૮૩પ 
૪૪૪ હરેશભાઈ કે.દરજી રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૭૧૮૭૪૬ 
૪૪૫ પ્રવિણભાઈ એન.સંતોકી  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  ૧૦,રઘુવીરનગર,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦૬૩૩૬ 
૪૪૬ ઘનશ્યામભાઈ એલ.સોનારા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૭રપપ૪ 
૪૪૭ ચંદુભાઈ એલ.ઢવાણિયા  રાજગઢ  મ.શિ.,રાજગઢ  રાજગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯પ૪૭ર૦૪ 
૪૪૮ મણીલાલ ટી.માકાસણા  હિરાપુર  આચાયૅ.,હિરાપુર  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૧૦ 
૪૪૯ માનસંગભાઈ એમ.ચોંહાણ  હિરાપુર  મ.શિ.,હિરાપુર  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૭૬૧ર૧ 
૪૫૦ ભગવાનભાઈ આર.માલવણીયા  હિરાપુર  મ.શિ.,હિરાપુર  શિક્ષક સોસાયટી,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૮૬૪૭૭ 
૪૫૧ કૈલાશબેન જે.પટેલ  હિરાપુર  મ.શિ.,હિરાપુર  શિક્ષક સોસાયટી,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૪રપ૭ 
૪૫૨ વાઘજીભાઈ એલ.મયૉ  હિરાપુર  મ.શિ.,હિરાપુર  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪૮ર૧ 
૪૫૩ ઠાકરશીભાઈ આર.વિઢ્ઢલાપરા  ગાળા  આચાયૅ,ગાળા-ર  હરિપર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૦પ 
૪૫૪ ધીરજલાલ ડી.ખોખાણી  ગાળા  મ.શિ.,ગાળા-ર  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૪રપ૭ 
૪૫૫ ધરમશીભાઈ એમ.પરમાર  ગાળા  મ.શિ.,ગાળા-ર  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૬૭૯૬ર૦ 
૪૫૬ મહેશભાઈ જી.ગઢિયા  ગાળા  મ.શિ.,ગાળા-ર  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૯૯૭૦૮૪
૪૫૭ નટવરલાલ આર.દેકાવડીયા  ભરાડા  આચાયૅ,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૪ર૪૧૧ 
૪૫૮ ભીખાલાલ એન.પટેલ  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૬૩૭ર૯પ 
૪૫૯ અશ્વીનભાઈ બી.પટેલ  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬પ૯૭ર 
૪૬૦ ગહનસિંગ બી.પાડલીયા  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩૬૦૬પ૯ 
૪૬૧ રમેશભાઈ એલ.બારૈયા  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપપ૪૧૦૭૭ 
૪૬૨ શકતાજીકે.કોળી  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૦૪૧૮૧૧ 
૪૬૩ અરવિંદભાઈ ટી.શાહ  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૭૪૦૮૮ 
૪૬૪ ભરતભાઈ આર.વરમોરા  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩પરપ૮૪૮ 
૪૬૫ બિ્રજેશભાઈ બી.પટેલ  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૭૪૦૦૧
૪૬૬ અછુબેન એચ.જત  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩પર૬ર૭૮ 
૪૬૭ સ્વીટુબેન એમ.પટેલ  ભરાડા  મ.શિ.,ભરાડા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૭૭૦૫૭૧
૪૬૮ દશરથભાઈ કે.ઉભડીયા  થળા  આચાયૅ,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૩૪૩ર 
૪૬૯ વિજયકુમાર બી.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પ૪૧૦૪ 
૪૭૦ દિલીપકુમાર ડી.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૬૪૯૦૬૬ 
૪૭૧ કેતનકુમાર એ.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯પ૬૧૬૧ 
૪૭૨ કૈલાસબેન પી.માલવણીયા  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૩૪૩ર 
૪૭૩ અરવિંદકુમાર બી.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૯૪૪ 
૪૭૪ હિતેષભાઈ એચ.સતાપરા  થળા  મ.શિ.,થળા  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૯૮૦ 
૪૭૫ દક્ષાબેન એચ.ગોઠી  થળા  મ.શિ.,થળા  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૯૮૦ 
૪૭૬ મિનાક્ષીબેન એ.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૭૪૦૦૧
૪૭૭ યોગેશકુમાર બી.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૦૦૭૭૬
૪૭૮ ેચેતનકુમાર એસ.સિણોજીયા  થળા  મ.શિ.,થળા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪૯૮ 
૪૭૯ નિકુલકુમાર બી.પટેલ  થળા  મ.શિ.,થળા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૩૮૩૭૩
૪૮૦ ખોડાભાઈ જી.બાર  વસાડવા  આચાયૅ,વસાડવા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦૧૯૦૬૦ 
૪૮૧ દિનેશચંદ્ર એલ.વોરા  વસાડવા  મ.શિ.,વસાડવા  દુદાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૪૧૫૫
૪૮૨ ભરતભાઈ એચ.પટેલ  વસાડવા  મ.શિ.,વસાડવા  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦૫૫૦
૪૮૩ બટુકભાઈ કે.સોલગામા  વસાડવા  મ.શિ.,વસાડવા  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૬૬ર૪૪ 
૪૮૪ નરોતમભાઈ એમ.ચોપડા  વસાડવા  મ.શિ.,વસાડવા  વસાડવા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦૯૧૮ર૮ 
૪૮૫ દિનેશભાઈ એચ.અગોલા  વસાડવા  મ.શિ.,વસાડવા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૩૭૬૭૪ર 
૪૮૬ હિરાલાલ એલ.મકવાણા  સુલતાનપુર  આચાયૅ,સુલતાનપુર  સુલતાનપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપપ૬૬૧૪૮ 
૪૮૭ કમુબેન ડી.મેથાણિયા  સુલતાનપુર  મ.શિ.,સુલતાનપુર  સુલતાનપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦૬૯૬
૪૮૮ રેખાબેન વી.પટેલ  સુલતાનપુર  મ.શિ.,સુલતાનપુર  સુલતાનપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૧૮પર૪ર 
૪૮૯ હરેશભાઈ જે.પરમાર  સુલતાનપુર  મ.શિ.,સુલતાનપુર  સુલતાનપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૪૧૯૦૭
૪૯૦ સુરેશચફ સી.સાદરીયા  માલવણ  આચાયૅ,માલવણ પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭૪૭૬૯ 
૪૯૧ દશરાબેન એસ.કાવર  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮પ૭ર૮૬પ 
૪૯૨ દિનેશચંદ્ર સી.સતાપરા  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮પ૭ર૮૬પ 
૪૯૩ વજુભાઈ વી.જાદવ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭૪૭૬૮ 
૪૯૪ જિજ્ઞાબેન એસ.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૦૮૯૩૩૮ 
૪૯૫ જયેશભાઈ બી.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪પર૩ 
૪૯૬ મેરાભાઈ એચ.પરમાર  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૦૪૩૮૦ર 
૪૯૭ જગદીશભાઈ એલ.ધોળકીયા  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૯૩૦પ 
૪૯૮ કનુભાઈ એમ.ગુયા  માલવણ  આચાયૅ,માલવણ કન્યા  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૦૪ર૩ર૪ 
૪૯૯ ભારતીબેન પી.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ કન્યા  ધ્રાંગધ્રા   
૫૦૦ નિકુલભાઈ એન.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ કન્યા  ધ્રાંગધ્રા  ૮૪ર૮૪૭૪૭૬૭ 
૫૦૧ પ્રભુભાઈ એમ.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ કન્યા  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૭૮૦ 
૫૦૨ મનિષભાઈ બી.વરમોરા  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ કન્યા  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૭પ૬ 
૫૦૩ જયોત્સનાબેન પી.પટેલ  માલવણ  મ.શિ.,માલવણ કન્યા  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૭પ૬ 
૫૦૪ ભરતકુમાર ડી.પાટડીયા  વાવડી  આચાયૅ,વાવડી - ૧  ઈસદ્રા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬૪ 
૫૦૫ પ્રેમજીભાઈ ડી.ચાવડા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૭૪૦પ૬ 
૫૦૬ પ્રજ્ઞાબેન એચ.ત્રિવેદી  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૯રર૩પર 
૫૦૭ ઈન્દુબેન પી.બુવળ  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૪ર૪૦પ 
૫૦૮ લિયાકત એ.મુલતાની  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬પ 
૫૦૯ નિતેશભાઈ જે.જેસલપુરા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૩૭ર૭૦પ 
૫૧૦ કનુબેન પી.સુથાર  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૮૧૦૦૯ 
૫૧૧ માદેવભાઈ કે.છત્રોલા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૭૬૮ 
૫૧૨ સુરેખાબેન જે.પટેલ  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૦૭૭ 
૫૧૩ ગીતાબેન કે.પટેલ  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૧૭૪ર૪૯ 
૫૧૪ કમુબેન એસ.હજુરી  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૭૦૧૮ 
૫૧૫ દિપકભાઈ વી.પટેલ  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬રપ૭૯ 
૫૧૬ વષૉબેન એફ.પટેલ  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬રપ૬૪ 
૫૧૭ કલ્પેશભાઈ પી.મોરડીયા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૩૮ર૦૯ 
૫૧૮ જયશ્રીબેન એચ.સીણજા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૩૮ર૦૯ 
૫૧૯ શોભનાબેન એન.મોટકા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬રપ૭૯ 
૫૨૦ અન્નપૂણૉબા કે.ઝાલા  વાવડી  મ.શિ.,વાવડી - ૧  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૮પપપ૬૮ 
૫૨૧ જીવાભાઈ એચ.સોલંકી  ઈસફા  આચાયૅ,ઈસફા  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮૮૪૬ 
૫૨૨ ધમૅેન્દ્રગીરી એસ.ગોસ્વામી  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮પરર૪૪૯ 
૫૨૩ જયંતિલાલ એલ.પાડલિયા  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૩૯૦૪૧ 
૫૨૪ જસવંતભાઈ કે.પ્રજાપતિ  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯ર૦૧૪૯૪ 
૫૨૫ કમલેશકુમાર સી.પાઠક  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪પ૮૮૬ર 
૫૨૬ યાસીનકુમાર એ.મુલતાની  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૬૬ 
૫૨૭ ઉષાબેન જે.વાઘેલા  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૯૮૧૫૬
૫૨૮ વિપુલકુમાર પી.પટેલ  ઈસફા  મ.શિ.,ઈસફા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૪૭૪ર૯૦૧ 
૫૨૯ સુરેશભાઈ બી.પટેલ  જેસડા  આચાયૅ,જેસડા પે.સે.  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૧રપપર૦ 
૫૩૦ દક્ષાબેન બી.પટેલ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૯૯૧૪૪
૫૩૧ અશ્વિનકુમાર વી.પટેલ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૬૩૭ર૭૩ 
૫૩૨ હિનાબેન જે.પટેલ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૮૯રપ 
૫૩૩ પારૂલબેન એમ.પટેલ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૧૪૭૧૧ 
૫૩૪ કૃષ્ણસિંહ એચ.ઝાલા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૪૯રર૩૩ 
૫૩૫ કમલેશકુમાર બી.પ્રજાપતિ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૬૦રર 
૫૩૬ દેવશીભાઈ કે.રાતડીયા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦પર૯ 
૫૩૭ અશ્વિનભાઈ કે.લાંધણોદા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩ર૯૭૭રર 
૫૩૮ જશુબેન જે.પટેલ  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩ર૯૭૭રર 
૫૩૯ જાગૃતિબેન કે.સાદરીયા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪૭૪૭૯૯ 
૫૪૦ દિનેશભાઈ એચ.ગાંભા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬પ૮૯૩૬ 
૫૪૧ દલાભાઈ આર.ડોરીયા  જેસડા  મ.શિ.,જેસડા પે.સે.  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૬૯ર૩૦૧૭ 
૫૪૨ મહિપતરામ આર.રામાવત  સજનપુર  આચાયૅ,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪પ૬ 
૫૪૩ વિજુબેન ડી.સતાપરા  સજનપુર  મ.શિ.,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪ર૦ 
૫૪૪ વિનોદભાઈ એસ.વૈષ્ણવ  સજનપુર  મ.શિ.,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૯૬ર 
૫૪૫ કૈલાસબેન ટી.પટેલ  સજનપુર  મ.શિ.,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૯૯ર૩૩ 
૫૪૬ દિનેશભાઈ એ.વાઘેલા  સજનપુર  મ.શિ.,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૦૧ર૦ 
૫૪૭ પ્રહલાદભાઈ વી.ધાકડીયા  સજનપુર  મ.શિ.,સજનપુર  સજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપરપ૮ર૪ર 
૫૪૮ ગોપાલકૃષ્ણ જે.ઠાકર  વિરેન્દ્રગઢ  આચાયૅ,વિરેન્દ્રગઢ  ૧૬-એ,વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૫૯૯૬૬૫
૫૪૯ ગોવિંદભાઈ એમ.રબારી  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  મણિદીપ સો.,મેવાડા મીલ પાસે,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ર૬ર૭૩૩ 
૫૫૦ વેલજીભાઈ બી.મોટકા  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  કેશવ નગર સો.હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૦૧૩૮
૫૫૧ નીતાબેન ઓ.જીષી  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૮૮૬૪ 
૫૫૨ દિનેશભાઈ બી.કુરીયા  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  કાશી વિશ્વનાથ મંદીર પાસે,શીતળા માતા મંદીર રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯૬ર૭૮પ 
૫૫૩ હિમંતભાઈ બી.રૂદાતલા  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  હષૅદ પાક,શિક્ષક સોસાયટી પાસે ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૮પ૭૪ર૮ 
૫૫૪ દિલીપભાઈ આઈ.પટેલ  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  શિક્ષક સોસાયટી,ગુરૂકુળ પાસે ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પ૩૦૬૮ 
૫૫૫ રાજુભાઈ જી.સાવલીયા  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  હષૅદ પાક,શિક્ષક સોસાયટી પાસે ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧પ૩૬૭ 
૫૫૬ રમેશભાઈ કે.વરમોરા  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  મણિદીપ સો.,મેવાડા મીલ પાસે,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૯૮૭૩ર 
૫૫૭ વનિતાબેન આર.પટેલ  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  મણિદીપ સો.,મેવાડા મીલ પાસે,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૯૮૭૩ર 
૫૫૮ બાબુભાઈ આર.જાદવ  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧૩ર૩૪ 
૫૫૯ મિતાબેન જી.ડાભી  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  હષૅદ પાક,શિક્ષક સોસાયટી પાસે ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા   
૫૬૦ ધનેશભાઈ ડી.શેઠ  વિરેન્દ્રગઢ  મ.શિ.,વિરેન્દ્રગઢ  દશામા કૃપા,કાશી વિશ્વનાથ મંદીર પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૩૯૭પ૩ 
૫૬૧ હિતેષભાઈ કે.ધોળકીયા  સતાપર  આચાયૅ,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧પ૩૭ર 
૫૬૨ નવઘણભાઈ પી.સાપરા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૪૬પ૪૩૮ 
૫૬૩ પ્રહલાદભાઈ ઈ.હરણિયા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૯૮૬પ 
૫૬૪ હેમાબેન ડી.પટેલ  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૫૬૫ હષૅદભાઈ એમ.પટેલ  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૧૧ર૦૦ 
૫૬૬ શૈલેષભાઈ આર.કૈલા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  જુના ઘનશ્યામ ગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૯૯૫૭૬૩
૫૬૭ જિતુભાઈ એમ.ચુડાસમા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૩૩૩૫૦૬
૫૬૮ તૃપ્તિબેન ડી.ભેંજાળિયા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૪ર૯૪પપ૦ 
૫૬૯ પ્રહલાદભાઈ એમ.વિરાણી  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૬ર૧૦૭૬ 
૫૭૦ સામંતભાઈ ટી.મેવાડા  સતાપર  મ.શિ.,સતાપર  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૬૭ર૩૧૯ 
૫૭૧ પ્રહલાદભાઈ જે.માલવણિયા  કૃષ્ણનગર  આચાયૅૈં,કૃષ્ણનગર  કૃષ્ણનગર,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૪૭૧૯ર૯ 
૫૭૨ અમિતાબેન એન.પટેલ  કૃષ્ણનગર  મ.શિ.,કૃષ્ણનગર  કૃષ્ણનગર,તા.ધ્રાંગધ્રા   
૫૭૩ ધનજાત્રીભાઈ એલ.ચંદુરા  કુડા  આચાયૅ,કુડા પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૪૭ 
૫૭૪ લીંબાભાઈ એન.આલ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭રર૪૯૬૭ 
૫૭૫ રફીકભાઈ એસ.રૂદાતલા  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૭૫૪૪
૫૭૬ ફિરોજભાઈ એસ.રૂદાતલા  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૪રપ૧૦ 
૫૭૭ હિતેન્દ્રભાઈ વી.ઠકકર  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૫૮૯૪૦
૫૭૮ અશોકભાઈ જી.રાઠોડ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  લટુડા તા. વઢવાણ  ૯૯૭૮૦૭૧૮૦૭
૫૭૯ કલ્પેશભાઈ એન.પટેલ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯રપ૦ર૭૬ 
૫૮૦ કમલેશભાઈ એન.ડબગર  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩પપ૭૭૮ 
૫૮૧ બેલાબેન આર.રાવલ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧ર૧પ૩ 
૫૮૨ જિજ્ઞેશભાઈ એ.પટેલ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  હરીપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૭૪૧૩૭ 
૫૮૩ દશૅનભાઈ જે.રામાનુજ  કુડા  મ.શિ.,કુડા પે.સે.  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૮૯૯૪૫
૫૮૪ ભરતભાઈ જી.ઝિંઝુવાડીયા  નવા કુડા  આચાયૅ,નવા કુડા  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપપ૩૯૪૦૦ 
૫૮૫ અલ્યાસભાઈ જી.વકાણી  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૬૫૮૭૩૬
૫૮૬ રીટાબેન વી.વિરમગામી  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮ર૪૩૦૦૯પ૭ 
૫૮૭ જલ્પાબેન ડી.પટેલ  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  ધરમપુર તા.કડી  ૯૯૧૩૯૯૪૪૦૮
૫૮૮ સરફરાજભાઈ એ.સોલંકી  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  ભાગૅવી સોસાયટી,ઘાટ દરવાજા સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૧ર૩૩પ૦ 
૫૮૯ રેખાબેન એ.ઉઘરેજા  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  વાઘગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૦૪ર૬૩૬૩ર૧૮ 
૫૯૦ પુનમબેન એન.ચારણ  નવા કુડા  મ.શિ.,નવા કુડા  માન મેહલાત પાછળ , ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૩૭૩૬૯૦ર 
૫૯૧ જિતેન્દ્રભાઈ જે.પ્રજાપતિ  નિમકનગર  આચાયૅ,નિમકનગર  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮પપ 
૫૯૨ વૈશાલીબેન એસ.દવે  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧૩૩૬૦
૫૯૩ વિપુલકુમાર પી.પટેલ  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૫૮૧૫૮
૫૯૪ નીલેશભાઈ કે.પટેલ  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૬૭૭૭ર 
૫૯૫ ભાનુમતિબેન પી.પ્રજાપતિ  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૦ર૩ર 
૫૯૬ અશોકભાઈ આર.જાદવ  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  રણમલપુર તા.હળવદ  ૯૮૭૯૭૬૭૮૪૦
૫૯૭ મીરાબેન એસ.ગોવાણી  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૯૪૫૩૫
૫૯૮ ધમૅરાજસિંહ એન.જાડેજા  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૬૭૭૭ર 
૫૯૯ હેતલબેન વી.પટેલ  નિમકનગર  મ.શિ.,નિમકનગર  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૩૮૭૫
૬૦૦ કાન્તિભાઈ એચ.પરમાર  ગંજા  આચાયૅ,ગંજા  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦ર૦૪૦૪ 
૬૦૧ સવજાભાઈ જી.ઝેંઝરીયા  ગંજા  મ.શિ.,ગંજા  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૦૯૮૦૩૧
૬૦૨ હારૂનભાઈ કે.રાઠોડ  ગંજા  મ.શિ.,ગંજા  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપપ૭પ૪૩૬ 
૬૦૩ જયેશભાઈ સી.સેંધવ  ગંજા  મ.શિ.,ગંજા  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૭૧૭૮૦
૬૦૪ કમલેશભાઈ જે.પટેલ  કોપરણી  આચાયૅ,કોપરણી  કોપરણી તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૦૫ ગણેશભાઈ આર.જાદવ  કોપરણી  મ.શિ.,કોપરણી  કોપરણી તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૦૬ હષૅદભાઈ આર.જાદવ  કોપરણી  મ.શિ.,કોપરણી  કોપરણી તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૦૭ રાકેશભાઈ ડી.ડોડીયા  કોપરણી  મ.શિ.,કોપરણી  કોપરણી તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૦૮ સંજયભાઈ આર.પટેલ  કોપરણી  મ.શિ.,કોપરણી  કોપરણી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૩૮૯૪૬૭
૬૦૯ ઘનશ્યામભાઈ જી.ભોણીયા  જસમતપુર  આચાયૅ,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૬૪રપ૬૪ 
૬૧૦ નટવરલાલ જે.વિડજા  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૧૧ રમેશભાઈ એ.પટેલ  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮૪૪૫૦૦
૬૧૨ રમેશભાઈ આર.પટેલ  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૦૩૦૭
૬૧૩ અમરતલાલ ડી.આલ  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૧૪ મહેશભાઈ ડી.ગોઠી  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯રર૦૦૧૪ 
૬૧૫ નિશાબેન આર.પટેલ  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા   
૬૧૬ પ્રાગજીભાઈ કે.હડીયલ  જસમતપુર  મ.શિ.,જસમતપુર  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૭૯ર૯૩૦ 
૬૧૭ જયેશભાઈ ટી.બાવરવા  નરાળી  આચાયૅ,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૩પ 
૬૧૮ હિરેનભાઈ એમ.ચોૈહાણ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩પ૩૩પ 
૬૧૯ મોહનભાઈ ટી.રાઠોડ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૦૪૯૮૬૩
૬૨૦ મનીષભાઈ એમ.પટેલ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૩૯૬૧
૬૨૧ દિપિકાબેન એમ.પટેલ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૩૯૬૧
૬૨૨ ભરતભાઈ કે.સોનાગરા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭રપ૧ 
૬૨૩ હિતેશભાઈ જી.બારૈયા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૫૮૯૦૪
૬૨૪ કિન્તુભાઈ વી.ગોઠી  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭ર૭૬ 
૬૨૫ કીરીટભાઈ એ.પરમાર  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૩૮ 
૬૨૬ અશ્વિનભાઈ વી.જાકાસણિયા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૮પ૯પ 
૬૨૭ જિજ્ઞેશભાઈ આર.ચોૈહાણ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૪૪ 
૬૨૮ અરવિંદભાઈ કે.માલવણિયા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૭૧૭૯
૬૨૯ મિલનભાઈ એમ.પુજારા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  ભાગૅવી સોસાયટી, તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬ર૪૬ર૦૧ 
૬૩૦ હેતાબેન એચ.શુકલ  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  ધનલ૧મી,કલબ રોડ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯ર૭ર૦રર 
૬૩૧ કિરણભાઈ એચ.સાપરા  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  નરાળી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮૩૯ 
૬૩૨ નેહાબેન જી.પરમાર  નરાળી  મ.શિ.,નરાળી  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા   
૬૩૩ નટવરલાલ કે.વાઘેલા  કંકાવટી  આચાયૅ,કંકાવટી પે.સે.  અણિયારી  ૯૭રપપ૭૯રર૧ 
૬૩૪ હરગોવિંદભાઈ જી.પટેલ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  વિસદપુરા  ૯૪ર૭પપ૧૧૯૪ 
૬૩૫ કાન્તિલાલ ટી.ઠોરીયા  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  સરવાળ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૧૦૧૮૬૩ 
૬૩૬ રસીદાબેન યુ.મલેક  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૧૦૧૫૮
૬૩૭ મુસ્તાકભાઈ એસ.રૂદાતલા  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૩૩૯૪૧પ 
૬૩૮ થોભણભાઈ સી.જાંબુકીયા  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  મોટી મજેઠી  ૯૯રપ૮પ૯૬૩ર 
૬૩૯ નીતાબેન એલ.તરાળ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  છીંટાદરા  ૯૯૭૮૦૧૧૯૮૪
૬૪૦ વિપુલકુમાર આર.પટેલ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  સેડલા  ૯૯રપ૩પ૪૯૮૩ 
૬૪૧ જિતેન્દ્રકુમાર એમ.પટેલ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  માલવણ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૪૫૫૩૦
૬૪૨ દિપકકુમાર કે.થડોદા  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  અખિયાણા તા. પાટડી  ૯૯૭૯૦ર૦ર૦૮ 
૬૪૩ હેતલબેન કે.પટેલ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  નડીયાદ  ૯૪ર૮રરર૬૮૭ 
૬૪૪ હરેશકુમાર આર.જાદવ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  બુબવાણા  ૯૯૭૯૩૧૩ર૩૪ 
૬૪૫ કેતનકુમાર જે.ધોળકીયા  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮ર૦ 
૬૪૬ કોમલબેન એસ.પટેલ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  દૂધરેજ  ૯૪ર૮રરર૭૯૩ 
૬૪૭ જિજ્ઞાસાબેન બી.સિંધવ  કંકાવટી  મ.શિ.,કંકાવટી પે.સે.  અમદાવાદ  ૯૪ર૮૧૦૪૧૭૭ 
૬૪૮ ખુશાલભાઈ એમ.દસલાણિયા  વાઘગઢ  આચાયૅ,વાઘગઢ  સરવાળ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૮૬૦૬૮
૬૪૯ પ્રવિણભાઈ કે.પંચાળા  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  નાના અંકેવાળીયા  ૯૯૭૯૦૦૦૮૬૫
૬૫૦ ગંગારામભાઈ બી.કણઝરીયા  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  કંકાવટી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦ર૦ર૩૮ 
૬૫૧ ઈશ્વરભાઈ એન.પટેલ  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  કમાલપુર તા. પાટડી  ૯૪ર૭૬૬૪પ૩૬ 
૬૫૨ કૈલાસબેન એ.ડામોર  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  ધંધાસણ  ૯૪ર૭પપ૧૩૯ર 
૬૫૩ હસમુખભાઈ વી.દરજી વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  સંખલપુર  ૯૯૭૯૦૪૭૮૫૮
૬૫૪ રેણુકાબેન આર.ઝાલોડીયા  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૭૩૬૬૦
૬૫૫ લલિતાબેન બી.સોરીયા  વાઘગઢ  મ.શિ.,વાઘગઢ  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૩૭૧ર 
૬૫૬ બાબુલાલ ટી.પટેલ  જુના ઘનશ્યામગઢ  આચાયૅ,જુના ઘનશ્યામગઢ  ખેરવા તા. પાટડી  ૯૮૭૯૩પ૧૪ર૮ 
૬૫૭ કાંતિલાલ એસ.ઝાલરીયા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  સરવાળ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પર૮૯૦ 
૬૫૮ પનજીભાઈ એસ.એરવાડિયા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૪૭ર૦રપ 
૬૫૯ હસુબેન એલ.સતાપરા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૪ર૪૩૧ 
૬૬૦ પ્રકાશભાઈ વી.પારેજીયા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૭૪ર૪૩૧ 
૬૬૧ રાયચંદભાઈ આર.ગઢિયા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  હિરાપુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦૬૧૧પ 
૬૬૨ પ્રવિણાબેન બી.ચુડાસમા  જુના ઘનશ્યામગઢ  મ.શિ.,જુના ઘનશ્યામગઢ  જેસડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૪૦૬૧૧પ 
૬૬૩ ગોૈતમકુમાર એમ.વેગડા  ગોપાલગઢ  આચાયૅ,ગોપાલગઢ  લીલાપુર  ૯૯૭૮૦૭૧૮૬૩
૬૬૪ રંજનબેન જે.ઉભડીયા  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  રામરાજપુર  ૯૯૭૮૦૭૧૮૬૩
૬૬૫ હરેશકુમાર જે.પટેલ  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  લીલાપુર  ૯૮રપ૯રપપ૪૯ 
૬૬૬ અલ્પેશકુમાર એમ.ઝાલોડીયા  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  માનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯પપ૬ર૯૯ 
૬૬૭ બળદેવભાઈ ડી.ખટાણા  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૫૭૧૮૭૪
૬૬૮ સંગીતાબેન એસ.કાસોડીયા  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯ર૦રપર૭ 
૬૬૯ સોનલબેન કે.પટેલ  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૩૬૩૪૬
૬૭૦ રોહિતગીરી એસ.ગોસ્વામી  ગોપાલગઢ  મ.શિ.,ગોપાલગઢ  રાજપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૪ર૭પ૯૬૩ 
૬૭૧ દલીચંદભાઈ એમ.દસલાણીયા  ચુલી  આચાયૅ,ચુલી પે.સે.  શિક્ષક સોસાયટી,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૬૩ 
૬૭૨ ઘનશ્યામભાઈ એમ.વરમોરા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭૬૮ 
૬૭૩ અલકાબેન જી.પારેખ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  ૯૪રપ૯૭પ૯૭૦ 
૬૭૪ ભીખાભાઈ ડી.રાઠોડ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮૦ 
૬૭૫ હરીભાઈ આર.રાઠોડ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  આંબેડકર નગર,સર્વોદય સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૩૦૬૪૪
૬૭૬ મીનાબેન પી.લોદરીયા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮ર 
૬૭૭ ભરતભાઈ એમ.મેથાણીયા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮ર 
૬૭૮ ભાવનાબેન એન.સાદરીયા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૯૮ 
૬૭૯ જયોત્સનાબેન જે.પટેલ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૪ 
૬૮૦ ભરતભાઈ ટી.પટેલ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૪ 
૬૮૧ મનોજભાઈ પી.પટેલ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  પ્રગતી પાકૅ સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭પ 
૬૮૨ શોભનાબેન કે.પુરબીયા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯ર૦ર૧૩૬ 
૬૮૩ અલ્પેશભાઈ ઓ.સતાપરા  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૬ 
૬૮૪ લતાબેન બી.પટેલ  ચુલી  મ.શિ.,ચુલી પે.સે.  ઉમિયા પાકૅ પાછળ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૪૦૬૭૦
૬૮૫ શંકરલાલ એલ.દેલવાડીયા  સોલડી  આચાયૅ,સોલડી કુમાર  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮૭ 
૬૮૬ કોકીલાબેન જે.રામાનુજ  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯ર૩૭ર૩ર 
૬૮૭ ગણપતભાઈ એલ.પટેલ  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  માતૃકૃપા સોસાયટી,મયુરનગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૮પર૯૬૧ 
૬૮૮ મધુબેન ટી.ગોઠી  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭ર૮ 
૬૮૯ ચંદ્રકાંતભાઈ ટી.ઝાલોડીયા  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૭ર૭ 
૬૯૦ ઈન્દુબેન જી.થડોદા  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  શિક્ષક સોસાયટી,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪૭૪ 
૬૯૧ સુરેશભાઈ બી.ફુલેતરીયા  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  શિક્ષક સોસાયટી,મયુર નગર,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૪૭૪ 
૬૯૨ બિ્રજેશભાઈ બી.પટેલ  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  ઉમિયા પાકૅ સો.,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬રપ૯૦ 
૬૯૩ રાકેશભાઈ જે.જોષી  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કુમાર  ઘાટ દરવાજાા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૬૭ર૪રપ 
૬૯૪ પિતાંબરભાઈ એસ.પારઘી  સોલડી  આચાયૅ,સોલડી કન્યા  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮૮ 
૬૯૫ હંસાબેન બી.દવે  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  નરશીપરા ,ધ્રાંગધ્રા  ૦ર૭પ૪ ર૬ર૦૪૪ 
૬૯૬ રમેશભાઈ એ.પટેલ  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૦૮૧પ૩ર 
૬૯૭ તેજુબેન જે.વાઢેર  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  જીવનજયોત પાકૅ,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮૮ 
૬૯૮ ગીતાબેન એલ.છત્રોલા  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૦૮૧પ૩ર 
૬૯૯ દિપિકાબેન આર.લાઠીગરા  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬ર૭ર૯ 
૭૦૦ હેતલબેન વી.પટેલ  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  ઉમિયા પાકૅ સો.,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૩પ૧૪ર૮ 
૭૦૧ કંચનબેન ટી.કાવર  સોલડી  મ.શિ.,સોલડી કન્યા  જડેશ્વર સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪રપ૦૬૭૩પ૦ 
૭૦૨ ડાયાલાલ એલ.ડોડીયા  બાઈસાબગઢ  આચાયૅ,બાઈસાબગઢ  ચુલી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૯૩ 
૭૦૩ વજુભાઈ પી.ખાંભડીયા  બાઈસાબગઢ  મ.શિ.,બાઈસાબગઢ  એલ.આઈ.સી.સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬રપપ૮ 
૭૦૪ જગજીવનભાઈ પી.ગઢીયા  બાઈસાબગઢ  મ.શિ.,બાઈસાબગઢ  વાઘગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૩ર૭૧૪૮ 
૭૦૫ નિલેશભાઈ જે.વિરમગામી  બાઈસાબગઢ  મ.શિ.,બાઈસાબગઢ  રઘુવીર સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬રપ૯૯ 
૭૦૬ ગીરીશભાઈ જે.પટેલ  બાઈસાબગઢ  મ.શિ.,બાઈસાબગઢ  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯પ૩૬૩પ 
૭૦૭ ચેતનાબેન બી.પટેલ  બાઈસાબગઢ  મ.શિ.,બાઈસાબગઢ  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૯પ૩૬૩પ 
૭૦૮ દિનેશચંદ્ર સી.રાવલ  પીપળા  આચાયૅ,પીપળા  ગણેશ સોસાયટી,જોગાસર રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૯ર 
૭૦૯ મનસુખભાઈ એસ.કઠેસીયા  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  પીપળા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૧૭૩૧પ૧ 
૭૧૦ ઈન્દુબેન આઈ.પરમાર  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૪૩૮૪૭૧ 
૭૧૧ અમૃતલાલ આર.વિરમગામી  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૪૩૮૪૭૧ 
૭૧૨ ગણેશભાઈ એન.રેવર  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦પપ૧૧૯ 
૭૧૩ રોહીતભાઈ જે.પટેલ  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૯૧૭૮૮૭ 
૭૧૪ રણજીતસિંહ કે.રાઠોડ  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  ચુલી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮ર૭૪ર૮૬ 
૭૧૫ કિરણબેન પી.બારોટ  પીપળા  મ.શિ.,પીપળા  પીપળા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧ર૩૧૩ર 
૭૧૬ આકાશકુમાર એમ.પટેલ  જીવા  આચાયૅ,જીવા  ૪,માધવ બાગ સો.,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૭ 
૭૧૭ વશરામભાઈ જી.દેદાદરીયા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  કિ્રષ્ના પાકૅ સો.,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૦૦ર૭૧૮ 
૭૧૮ હિરાભાઈ જી.મકવાણા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮૬ 
૭૧૯ મોતીભાઈ પી.સોલંકી  જીવા  મ.શિ.,જીવા  સોલડી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૮પ 
૭૨૦ પ્રજ્ઞાબેન એસ.ભટાસણા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ડી.કેશવ નગર સો.હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૯૧૯ર૩પ 
૭૨૧ અરવિંદભાઈ ડી.પટેલ  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ચુલી તા.ધ્રાંગધ્રા   
૭૨૨ મુકેશભાઈ આર.પટેલ  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ડી.કેશવ નગર સો.હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૯૧૯ર૩પ 
૭૨૩ તૃપ્તિબેન આર.ઝાલરીયા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ૪,માધવ બાગ સો.,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૬૭૭ 
૭૨૪ અમિતકુમાર જી.ઠોરીયા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ભગવતધામ ગુરૂકુળ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૧૭૯૦૧૫
૭૨૫ હરેશભાઈ એલ.દેદાદરીયા  જીવા  મ.શિ.,જીવા  ચુલી તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૭ર૭૮૭પ૮૩૩ 
૭૨૬ અશોકભાઈ એમ.ચાંપાનેરી  કોંઢ  આચાયૅ,પે.સે.,કોંઢ  કાશી કુવા પાસે,સીતા દરવાજા અંદર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧૯ 
૭૨૭ જંયતભાઈ એલ.વ્યાસ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  સૈજનાથ મહાદેવ મંદીર પાસે,વાટીયા પા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮પ૮ 
૭૨૮ ચંદ્રકાંત આર.પટેલ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  ગીરીશભાઈ ઠકકર,હવા બંગલો,નરશીપરા,ધ્રાંગધા  ૯૪ર૮૮૧ર૮પ૪ 
૭૨૯ નીતાબેન આર.શુકલ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  ધન લ૧મી,જીન પ્લોટ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૬૯૬૫૦૫
૭૩૦ ભાવિનકુમાર એ.ઠકકર  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  કાનાના મંદીર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧ર 
૭૩૧ જિજ્ઞેશકુમાર વાય.વ્યાસ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  વડવાળી શેરી,લખતર જિ.સુ.નગર  ૯૪ર૮૮૧ર૮૬ર 
૭૩૨ ભાવિનકુમાર ડી.પટેલ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧૪ 
૭૩૩ કમલેશભાઈ આર.શમૉ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૩ર૮૦ર૯રર૭ 
૭૩૪ કેતનકુમાર પી.ચોહાણ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  ર૩,નવજીવન પાકૅ,૮૦ ફૂટ રોડની પાછળ,સુ.નગર  ૯૯રપ૬૪ર૮૪૧ 
૭૩૫ સંગીતાબેન જે.અખાણી  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  જયેશભાઈ માણેક,બાંભા શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯ર૪ર૮૭૦૭૬ 
૭૩૬ વિભાબેન કે.પટેલ  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  બાવળી,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૬૪૩ર૪૬ 
૭૩૭ ભારતીબેન એચ.ગોઠી  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  નમૅદા કવાટસૅ સામે,કુંભારીયાની વાડીમાં,ધ્રાંગધા  ૯૮૭૯૬૮૮૦૧૭
૭૩૮ ધારાબેન ડી.ઉપાઘ્યાય  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  પ,રઘુવીર નગર સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭ર૧પપ૯૬ 
૭૩૯ લતાબેન જે.સોલંકી  કોંઢ  મ.શિ.,પે.સે.,કોંઢ  ઘેલડી પા,માધવ કૃપા સામે,ધ્રાગધ્રા  ૯૯૧૩૯૯૪ર૧૭ 
૭૪૦ ગોરીબેન જી.ત્રિવેદી  કોંઢ  આચાયૅ,કોંઢ કન્યા  પ,અક્ષરધામ સો.પ્રમુખ સ્વામી મંદીર પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩૭૦૦૩ 
૭૪૧ કાંતિલાલ કે.પંચાલ  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  ગાત્રાળ શેરી,કોંઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬પ૭૩૧૬ 
૭૪૨ વિણાબેન એન.પરમાર  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  પંચદેવ મંદિર પાસે,કોંઢ,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૦૦૮રર 
૭૪૩ ઉમિૅલાબેન જી.પટેલ  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  ૧પ,ભાગૅવી સો.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮ર૪૮૧૬૧૯૬ 
૭૪૪ અમૃતલાલ જે.પ્રજાપતિ  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  ગાત્રાળ શેરી,કોંઢ તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૮૪૩૮ 
૭૪૫ કલ્પેશકુમાર આર.રાવલ  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  મુ.ઢવાણા તા.હળવદ  ૯૪ર૮૩ર૮પ૬૯ 
૭૪૬ દિપિકાબેન વી.પટેલ  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  રઘુવીર નગર સોસાયટી,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૭૬૮૮૦૬ 
૭૪૭ જયોતિબેન કે.મકવાણા  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  બૃસ સ્ટેન્ડ પાછળ,દિપ પ્રોવીઝન સામે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૦૭૯૭૪૭ 
૭૪૮ દક્ષાબેન ડી.ચંડી  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  વ્યાસના ચોરા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭પ૪૯૪૯૩ 
૭૪૯ ઉવૅશીબેન પી.સોલંકી  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  નરશીપરા ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮ર૪૩ર૯૪પ૬ 
૭૫૦ સુનીતાબેન કે.બુટીયા  કોંઢ  મ.શિ.,કોંઢ કન્યા  નમૅદા કવાટસૅ સામે,કુંભારીયાની વાડીમાં,ધ્રાંગધા  ૯૮ર૪૪રપ૬પ૭ 
૭૫૧ ઉષાબેન એમ.વ્યાસ  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  રામપરા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૩૦૭૯૪૯
૭૫૨ દુગૉબેન એ.શ્રીમાળી  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  રામપરા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૪૭૩૯૦૬
૭૫૩ વિનુભાઈ એચ.ખટાણા  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  રામપરા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૧૩૩૮૩૪
૭૫૪ રમેશજીસી.રાજપુત  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  રામપરા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૯૪૫૪૦૮
૭૫૫ મેઘનાબેન એલ.પટેલ  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  રામપરા તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૯૮૦૦૧૫૮૭
૭૫૬ પ્રિકંલબેન એચ.પટેલ  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  કુંતલપુર તા.મુળી  ૯૯૭૮૭૮૫૬૭૪
૭૫૭ વિજયભાઈ એન.વિરમગામીયા  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  વેરાવદર તા.વઢવાણ  ૯૪ર૭૬પપ૬૮૧ 
૭૫૮ ચંપકભાઈ સી.કાનાણી  રામપરા  મ.શિ.,રામપરા  કુંતલપુર તા.મુળી  ૯૯૭૮૭૮૫૬૭૪
૭૫૯ નિલેશભાઈ એલ.વ્યાસ  રતનપર  આચાયૅ,રતનપર  દિલ્હી દરવાજા બહાર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯ર૦ 
૭૬૦ ચંફેશકુમાર એમ.મહેતા  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  ડો.દોશીના દવાખાના સામે,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૮૧ર૮પ૬ 
૭૬૧ સમીમબેન કે.બેલીમ  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  ડો.ઉષાબેનના દવાખાના પાસે,રેલ્વે સ્ટેશન રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપર૮૭૭૯૬ 
૭૬૨ સંજયકુમાર જે.પટેલ  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  સિઘ્ધસરતા.પાટડી  ૯૯૦૯૯૧૦૭ર૯ 
૭૬૩ બાબુભાઈ બી.ડામોર  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  રતનપર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૪૬૮૫૬૬૧
૭૬૪ પ્રવિણકુમાર એલ.પરમાર  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  રામપર તા.મુળી   
૭૬૫ અભિષેકકુમાર એન.જૈન  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  નમૅદા કવાટસૅ સામે,ધ્રાંગધા  ૯૯૭૪૬ર૧૪પ૭ 
૭૬૬ કેતુલકુમાર કે.ગોર  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  નમૅદા કવાટસૅ સામે,ધ્રાંગધા  ૯૭ર૬રર૮૯પ૦ 
૭૬૭ જિજ્ઞાબેન એલ.કણઝરીયા  રતનપર  મ.શિ.,રતનપર  નરસી પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧૬ 
૭૬૮ જિજ્ઞેશકુમાર એ.વોરા  કલ્યાણપુર  આચાયૅ,કલ્યાણપુર  કલ્યાણ પુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯પ૭૩૮ર૮ 
૭૬૯ જંયતિલાલ ડી.છાંસીયા  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૩૧૮૬ર૧ 
૭૭૦ વિજયકુમાર એમ.પટેલ  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  જી-૮/૯ મયુર ભુવન સો.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪પ૯૩૦૪ 
૭૭૧ સંગીતાબેન એસ.પટેલ  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  જી-૮/૯ મયુર ભુવન સો.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૪પ૯૩૦૪ 
૭૭૨ વિજયકુમાર એન.દરજી કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  કલ્યાણ પુર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૭૪૯૯૦૯
૭૭૩ રીનાબેન બી.ખટાણા  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  ભાગૅવી સો.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૮૭૭૬૯૬
૭૭૪ પ્રિયાબેન પી.મકવાણા  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  સોની તલાવડી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૭રપ૩૬૬ર૬૭ 
૭૭૫ રૂતિકાબેન સી.સોલંકી  કલ્યાણપુર  મ.શિ.,કલ્યાણપુર  વ્યાસના ચોરા પાસે,લાદી વાળી શેરી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૧૭ર૮ર૮ 
૭૭૬ મહેશકુમાર કે.નાઈ  કૃષ્ણનગર(કોંઢ)  આચાયૅ,કૃષ્ણનગર  રંગીલા હનુમાનની બાજુમાં,નરશી પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯ર૩ 
૭૭૭ મહેન્દ્રભાઈ એન.મહેતા  કૃષ્ણનગર(કોંઢ)  મ.શિ.,કૃષ્ણનગર  ડો.દોશીના દવાખાના સામે,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપરપ૯૦ર૧ 
૭૭૮ કિરણબેન એન.વૈષ્ણવ  કૃષ્ણનગર(કોંઢ)  મ.શિ.,કૃષ્ણનગર  વાલબાઈની જગ્યા પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯રપ૧૭૩૧૮૪ 
૭૭૯ મહેન્દ્રકુમાર પી.પટેલ  કૃષ્ણનગર(કોંઢ)  મ.શિ.,કૃષ્ણનગર  એ-રપ,આનંદ પાકૅ,ચરમાળીયા મંદીર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧પ 
૭૮૦ વિનોદકુમાર જી.લકુમ  કૃષ્ણનગર(કોંઢ)  મ.શિ.,કૃષ્ણનગર  નરસી પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯૧૬ 
૭૮૧ રણછોડભાઈ બી.ચિત્રા  કનકપુર  આચાયૅ,કનકપુર  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯૮પ૪૦૬ 
૭૮૨ ઈશ્વરભાઈ એસ.જાદવ  કનકપુર  મ.શિ.,કનકપુર  રામજીભાઈની દુકાન પાસે,નરસી પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૪૮૭૭ 
૭૮૩ જગજીવન વી.ભલગામડીયા  કોંઢેશ્વર કેંપ  આચાયૅ,કોંઢેશ્વર કેંપ  કોંઢેશ્વર ફામૅ , તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૬૯રર૧પ૮ 
૭૮૪ પ્રવિણકુમાર એલ.પટેલ  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  ર૦,વૃદાંવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૬૦પર૩૮ 
૭૮૫ વિપુલકુમાર કે.અંબારીયા  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  કોંઢેશ્વર ફામૅ , તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬૭૬૮ર 
૭૮૬ રંજનીકાંત બી.ગઢિયા  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  આનંદ પાકૅ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮ર૩પર૪ર 
૭૮૭ મનસુખભાઈ વી.પરમાર  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  કૃષ્ણનગર,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૭૬૬૩૭૮પ 
૭૮૮ કામિનીબેન પી.પટેલ  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  કોંઢેશ્વર ફામૅ , તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૯૧૬૭૬૮ર 
૭૮૯ મીરાબા પી.પરમાર  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  હરસીઘ્ધી પાકૅ,પરશુરામ નગર-૧,સુ.નગર  ૯૪ર૭૬૬ર૪૮૩ 
૭૯૦ પ્રજ્ઞાબેન ડી.પંડયા  કોંઢેશ્વર કેંપ  મ.શિ.,કોંઢેશ્વર કેંપ  રંગીલા હનુમાનની બાજુમાં,નરશી પરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮૧૯૧૦પ૯ 
૭૯૧ રાજેષકુમાર ડી.આચાયૅ  કનકેશ્વર  આચાયૅ,કનકેશ્વર  કનકેશ્વર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪ર૮રરર૯ર૧ 
૭૯૨ નેહાબેન એમ.ચાવડા  કનકેશ્વર  મ.શિ.,કનકેશ્વર  પ્રસાદ,ર૦,રઘુવીર નગર સો.,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮રપ૦૬૭૪પ૦ 
૭૯૩ શ્રુતિબેન એચ.પરમાર  કનકેશ્વર  મ.શિ.,કનકેશ્વર  સંકલ્પ-૪,દિવ્યા સો.નીસામે,સી.યુ.શાહ મેડીકલ હો.સુ.નગર  ૯૮૭૯૮ર૪૬પ૬