પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

વર્ષ - ર૦૦૮-૦૯
 
અ.ન.  શાળા/ કોલેજનું નામ  ગામનું નામ  શાળા/ કોલેજનો પ્રકાર શાળા/કોલેજના પ્રિન્સીપાલનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર 
ધ્રાંગધ્રા-૧ પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  રાજેન્ફકુમાર એમ. મહેતા  મયુર નગર,વનવિભાગની કચેરી પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૬૬૧૯૮૩
હરીપર  હરીપર  પ્રાથમિક  અમરશીભાઈ એલ. કુણપરા  હરીપર,તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૪૫૭૯૦૪
જેગડવા  જેગડવા  પ્રાથમિક  પ્રવિણચંફ જે. રામાનુજ  જડેશ્વર સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૨૫૭૩૪૬૨૮
રાજપર  રાજપર  પ્રાથમિક  નાનુભાઈ એલ. મકવાણા  રાધાકૃષ્ણ ટેનામેન્ટ, મયુરનગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૦૪૬૯૨૪
વ્રજપર  વ્રજપર  પ્રાથમિક  કાનજીભાઈ બી. મોટકા  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૯૬૭૪૦૧
ધ્રાંગધ્રા-૧૧  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ભાઈલાલાભાઈ એમ. જાકાસાણિયા  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૬૧૨૨૦
નવા જેગડવા  નવા જેગડવા  પ્રાથમિક  દિનેશભાઈ જે .રાઠોડ  શિક્ષક સોસાયટીની બાજુમાં,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૨૦૨૧૧
ભવાનીપરા  ભવાનીપરા  પ્રાથમિક  ગોવિંદભાઈ બી. જાકાસાણિયા  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૬૬૬૭૭૮
ભગવતીનગર  ભગવતી નગર  પ્રાથમિક  ચમનલાલ એન. બાલહારા  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૦૫૨૯૨૯
૧૦ ધ્રાંગધ્રા-ર પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  શશિકાંતભાઈ એલ. રાવલ  ફ્રેન્ડ સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૫૬૬૨૩૩
૧૧ બાવળી  બાવળી  પ્રાથમિક  રમેશભાઈ એન. પટેલ  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૬૬૧૯૦૫
૧૨ ગાજણવાવ  ગાજણવાવ  પ્રાથમિક  રાઘવજીભાઈ જી.બારૈયા  ગાજણ વાવ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૬૫૮૪૭૫
૧૩ જસાપર  જસાપર  પ્રાથમિક  હસમુખભાઈ એમ. પરમાર  સરોવરીયા હનુમાનની બાજુમા,નરશીપરા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૨૮૨૪૧૨૮૫
૧૪ ધ્રાંગધ્રા-૩ પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ઉવૅશીબેન એ. ઉપાઘ્યાય  સોની તલાવડી,કો. કુસુમબનના દવાખાનાની બાજુમા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૩૭૬૨૪
૧૫ ધ્રાંગધ્રા-પ  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  નરેન્ફસિંહ ડી. ઝાલા  ભાગૅવી સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૪૭૪૭૫૮
૧૬ ધ્રાંગધ્રા-૬  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  બાબુલાલ બી. ઓગણદા  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૬૮
૧૭ ધ્રાંગધ્રા-૭  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ઈશ્વરભાઈ સી. સાંબડ  ભાગૅવી સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૩૬૬૦૯
૧૮ ધ્રાંગધ્રા-૧ર  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ગોવિંદભાઈ બી. સોલંકી  શિક્ષક સોસાયટીની બાજુમાં,મયુર નગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૦૧૦૩૩૭
૧૯ ધ્રાંગધ્રા-૧૩  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ચમનલાલ જે. પટેલ  કાનાના મંદિર પાસે,ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૬૧૯૪૧
૨૦ ધ્રાંગધ્રા-૧૪  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ગજેન્ફસિંહ એલ. પરમાર  ફૂલગલી વિસ્તાર ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૦૫૧૦
૨૧ ધ્રાંગધ્રા-૧પ  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  ખેતશીભાઈ ડી. પંચાલ  જડેશ્વર ની બાજુમાં,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૦૬૭૦૪૭
૨૨ ધ્રાંગધ્રા-૧૬  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક       
૨૩ ધ્રાંગધ્રા- ૪ પે.સે.  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  રમેશભાઈ આર. પટેલ  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૧૮૩૨૮૩
૨૪ ધ્રાંગધ્રા-૮  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  જયોત્સનાબેન બી. શુકલ    ૯૩૨૭૧૯૬૩૩૩
૨૫ ધ્રાંગધ્રા-૯  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  કેશાભાઈ જી.ચાવડા  સર્વોદય સોસાયટી,આંબેડકર નગરની બાજુમા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૨૫૬૧૩૭૪૮
૨૬ ધ્રાંગધ્રા-૧૦  ધ્રાંગધ્રા  પ્રાથમિક  આલજીભાઈ જે.પરમાર  સર્વોદય સોસાયટી,આંબેડકર નગરની બાજુમા,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૬૬૪૮૮૨
૨૭ ધોળી પે.સે.  ધોળી  પ્રાથમિક  નાગજીભાઈ એમ.સોલંકી  ખાંભડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૭૧૮૦૯૩
૨૮ ખાંભડા  ખાંભડા  પ્રાથમિક  ઘનશ્યામભાઈ સ.પટેલ  ખાંભડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૪૧૯૬૬૧૬
૨૯ નવલગઢ  નવલગઢ  પ્રાથમિક  જેમાભાઈ જી.મસાણી  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૦૬૬૯૬૦
૩૦ ભેચડા  ભેચડા  પ્રાથમિક  રમેશભાઈ કે. પટેલ  ભેચડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૩૨૮૫૮૦
૩૧ મોટા અંકેવાળીયા  મોટા અંકેવાળીયા  પ્રાથમિક  શાંતિલાલ એમ. ધોળુ  મોટા અંકેવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૧૩૨૨૧
૩૨ નારીચાણા  નારીચાણા  પ્રાથમિક  રણછોડભાઈ કે.માલવણીયા  મોટા અંકેવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૯૦૫૦૬૬૨
૩૩ રાવળીયાવદર  રાવળીયા વદર  પ્રાથમિક  રામજીભાઈ વી. પઢેરીયા  રાવળીયા વદર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૭૩૫૬૨૮
૩૪ રાયગઢ  રાયગઢ  પ્રાથમિક  વિરજીભાઈ જી. સોલંકી  ૮૦ ફૂટનો રોડ,સરેન્ફનગર  ૯૪૨૬૨૩૩૦૩૬
૩૫ ગુજરવદી કુમાર  ગુજરવદી  પ્રાથમિક  ગુણવંતરાય વી. પટેલ  ગુજરવદી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૪૬૩૧૦
૩૬ ગુજરવદી કન્યા  ગુજરવદી  પ્રાથમિક  મગનલાલ કે.મોટકા  મોટા અંકેવાળીયા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૨૯૧૭૪૧
૩૭ રાજસીતાપુર પે.સે.  રાજસીતાપુર  પ્રાથમિક  પીયૂષકુમાર વી.શુકલ  સરકારી દવાખાના કવૉટસ,ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૬૨૫૩૧
૩૮ રાજસીતાપુર કન્યા  રાજસીતાપુર  પ્રાથમિક  ગોૈતમસિંહ એચ. ચુડાસમા  રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૨૫૫૯૪૪૮૯
૩૯ પ્રતાપપુર  પ્રતાપપુર  પ્રાથમિક  કરસનભાઈ એલ. શેખલિયા  પ્રતાપપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૧૩૧૦૩૮૫૯
૪૦ હામપુર  હામપુર  પ્રાથમિક  ભગવાનજી એલ. જાકાસણિયા  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૩૮૩૪૦
૪૧ પથુગઢ  પથુગઢ  પ્રાથમિક  હરજીભાઈ કે.લકુમ  ગુજરવદી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૦૬૭૩૦૧
૪૨ દેવચરાડી  દેવચરાડી  પ્રાથમિક  બાબુલાલ એ.પાટડીયા  દેવચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૮૨૯૫૭
૪૩ રામનગર  રામનગર  પ્રાથમિક  રમેશભાઈ વી. દેવૈયા  હામપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૪૪૯૦૧૭
૪૪ ગંજેળા પે.સે.  ગંજેળા  પ્રાથમિક  નાગરભાઈ એમ. પંચાળા  સરવાળ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૫૫૧૦૭૧
૪૫ રાજચરાડી કુમાર  રાજચરાડી  પ્રાથમિક  પરસોતમભાઈ એલ. પારેજીયા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૩૨૫૨૬
૪૬ રાજચરાડી કન્યા  રાજચરાડી  પ્રાથમિક  નટવારલાલ ઝેડ. વેગડા  રાજચરાડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૨૫૭૭૭૯૩૮
૪૭ ભારદ  ભારદ  પ્રાથમિક  ભાવજીભાઈ જી. ઝાલરીયા  ભારદ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૨૭૬૩૦૬
૪૮ ડુમાણા  ડુમાણા  પ્રાથમિક  ઘનશ્યામભાઈ પટેલ  ડુમાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૯૮૩૮૨૮૮૬
૪૯ મેથાણ પે.સે.  મેથાણ  પ્રાથમિક  કનૈયાલાલ એમ. પટેલ  મેથાણ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૬૬૧૯૩૫
૫૦ સરવાળ  સરવાળ  પ્રાથમિક  દાલજીભાઈ એલ. કુણપરા  સરવાળ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૮૪૯
૫૧ સોખડા  સોખડા  પ્રાથમિક  નટવારલાલ એલ. એરણીયા  સોખડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૨૮૬૭૨૨
૫૨ માનપુર  માનપુર  પ્રાથમિક  જંયતિલાલ આર. મોડિયા  સરવાળ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૭૯૧૪૭૭૯
૫૩ ધ્રુમઠ  ધ્રુમઠ  પ્રાથમિક  પ્રહલાદભાઈ કે. ડુંગરાણી  ધ્રુમઠ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૪૭૪૩૮
૫૪ દુદાપુર પે.સે.  દુદાપુર  પ્રાથમિક  દલીચંદભાઈ જી. દસલાણીયા  સરવાળ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૨૦૬૧૪૪
૫૫ રામગઢ  રામગઢ  પ્રાથમિક  મણીલાલ આર. વાઘેલા  રામગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૫૮૫૦૮૯
૫૬ રાજગઢ  રાજગઢ  પ્રાથમિક  કરસનભાઈ એન. સંતોકી  સરવાળ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૭૦૬
૫૭ હીરાપુર  હીરાપુર  પ્રાથમિક  મણીલાલ ટી. માકાસણા  પંચવટી સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૭૧૦
૫૮ ગાળા-૧  ગાળા  પ્રાથમિક  ડાયાલાલ ટી. મકવાણા  ગાળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૭૨૦
૫૯ ગાળા-ર  ગાળા  પ્રાથમિક  ઠાકશીભાઈ આર. વિઢ્ઢલાપરા  હરીપર તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૭૦૫
૬૦ ભરાડા પે.સે.  ભરાડા  પ્રાથમિક  નટવરલાલ આર. દેકાવડીયા  ભરાડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૭૪૨૪૧૧
૬૧ થળા  થળા  પ્રાથમિક  દશરથભાઈ કે.ઉભડીયા  થળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૩૮૩૪૩૨
૬૨ વસાડવા  વસાડવા  પ્રાથમિક  ખોડાભાઈ જી. બાર  વસાડવા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૦૧૯૦૬૦
૬૩ સુલતાનપુર  સુલતાનપુર  પ્રાથમિક  હિરાલાલ એલ. મકવાણા  સુલતાનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૫૬૬૧૪૮
૬૪ માલવણ પે.સે.  માલવણ  પ્રાથમિક  સુરેશચંફ સી. સાદરીયા  માલવણ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૪૭૪૭૬૯
૬૫ માલવણ કન્યા  માલવણ  પ્રાથમિક  કનુભાઈ એમ. ગુયા  માલવણ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૦૪૨૩૨૪
૬૬ વાવડી - ૧  વાવડી  પ્રાથમિક  ભરતભાઈ ડી. પાટડીયા  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૫૩૯૮૧૨
૬૭ વાવડી - ર  વાવડી  પ્રાથમિક  જંયતિલાલ એલ. પાડલીયા  વાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૯૩૯૦૪૧
૬૮ ઈસદ્વા  ઈસદ્વા  પ્રાથમિક  જીવાભાઈ એચ. સોલંકી  ઈસદ્રા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૫૮૧૮૬૨
૬૯ જેસડા પે.સે.  જેસડા  પ્રાથમિક  સુરેશભાઈ બી. પટેલ  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૧૨૫૫૨૦
૭૦ સજનપુર  સજનપુર  પ્રાથમિક  મહિપતરામ આર. રામાવત  સજજનપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૨૭૫૪૨૪૧૬૭૮
૭૧ વિરેન્દ્વગઢ  વિરેન્દ્વગઢ  પ્રાથમિક  ગોપાલકૃષ્ણ ઠાકર  સીતારામ ના ગલ્લા પાસે,બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૩૭૪૫૯૯૬૬૫
૭૨ સતાપર  સતાપર  પ્રાથમિક  હિતેશભાઈ ધોળકીયા  સતાપર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૪૨૯૪૫૫૦
૭૩ કૃષ્ણનગર  કૃષ્ણનગર  પ્રાથમિક  પ્રહલાદભાઈ જી. માલવણીયા  કૃષ્ણનગર(જેસડા) તા.ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૪૭૧૯૨૯
૭૪ ઉમિયાનગર  ઉમિયાનગર  પ્રાથમિક       
૭૫ કુડા પે.સે.  કુડા  પ્રાથમિક  ધનજીભાઈ એલ.ચંદુરા  આંબેડકરનગર,પ્રા.શાળા-પની પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૮૪૭
૭૬ નવા કુડા  નવા કુડા  પ્રાથમિક  ભરતભાઈ જી. ઝીંઝુવાડીયા  રાધાકૃષ્ણ ટેનામેન્ટ,મયુરનગર,ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૫૩૯૪૦૦
૭૭ જસમતપુર  જસમતપુર  પ્રાથમિક  ઘનશ્યામભાઈ જી ભોણીયા  જસમતપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૨૫૬૪૨૫૬૪
૭૮ નિમકનગર  નિમકનગર  પ્રાથમિક  જીતેન્ફભાઈ જે.પ્રજાપતિ  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૮૫૫
૭૯ નરાળી  નરાળી  પ્રાથમિક  જયેશભાઈ ટી.બાવાવા  ભાગૅવી સોસાયટી,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૮૩૫
૮૦ કોપરણી  કોપરણી  પ્રાથમિક  કમલેશભાઈ જે.પટેલ  રણમલપુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૮૭૯૭૬૭૮૫૦
૮૧ નિમકનગર ગંજા  નિમકનગર ગંજા  પ્રાથમિક  કાન્તીલાલ એચ. પરમાર  કુડા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૯૦૨૦૪૦૪
૮૨ કંકાવટી પે.સે.  કંકાવટી  પ્રાથમિક  નટવરલાલ કે. વાઘેલા  સોની તલાવડી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૭૨૫૫૭૯૨૨૧
૮૩ વાઘગઢ  વાઘગઢ  પ્રાથમિક  ખુશાલભાઈ એમ. દસલાણીયા  વાઘગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૮૯
૮૪ જૂના ઘનશ્યામગઢ  જૂના ઘનશ્યામગઢ  પ્રાથમિક  બાબુલાલ ટી.પટેલ  ઉમિયા પાકૅ,હળવદ રોડ ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૯૧૬૨૫૮૧
૮૫ ગોપાલગઢ  ગોપાલગઢ  પ્રાથમિક  ગોૈતમકુમાર એમ. વેગડા  ગોપાલગઢ તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૭૮૦૭૧૮૬૩
૮૬ ચુલી પે.સે.  ચુલી  પ્રાથમિક  દલીચંદભાઈ દસલાણીયા  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૭૬૩
૮૭ સોલડી કુમાર  સોલડી  પ્રાથમિક  શંકરભાઈ એલ.દેલવાડીયા  વૃંદાવન પાકૅ,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૮૭
૮૮ સોલડી કન્યા  સોલડી  પ્રાથમિક  પી.એસ.પારઘી  શિક્ષક સોસાયટી,હળવદ રોડ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૮૮
૮૯ બાઈસાબગઢ  બાઈસાબ ગઢ  પ્રાથમિક  ડાયાલાલ એલ. ડોડીયા  ચુલી તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૯૩
૯૦ પિપળા  પિપળા  પ્રાથમિક  દિનેશભાઈ સી.રાવલ  પીપળા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૯૨
૯૧ જાીવા  જીવા  પ્રાથમિક  આકાશ એમ. પટેલ  બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૮૧૨૬૭૭
૯૨ જાીવા પરાવિસ્તાર  જીવા પરાવિસ્તાર  પ્રાથમિક       
૯૩ કોંઢ પે.સે.  કોંઢ  પ્રાથમિક  અશોકભાઈ એમ. ચાંપાનેરી  સીતા દરવાજાની અંદર ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૨૨૯૧૯
૯૪ કોંઢ કન્યા  કોંઢ  પ્રાથમિક  ગોૈરીબેન જી. ત્રિવેદી  વૃંદાવન પાકૅ,સ્વામિનારાયણ મંદિર પાછળ,ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૩૭૦૦૩
૯૫ રામપરા  રામપરા  પ્રાથમિક  ઉષાબેન એમ.વ્યાસ  રામપરા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૩૦૭૯૪૯
૯૬ રતનપર  રતનપર  પ્રાથમિક  નિલેશભાઈ એલ.વ્યાસ  દિલ્હી દરવાજા બહાર,જૂની પોસ્ટ ઓફસ પાસે, ધ્રાગધ્રા  ૯૪૨૮૨૨૨૯૨૦
૯૭ કલ્યાણપુર  કલ્યાણપુર  પ્રાથમિક  જીજ્ઞેશભાઈ એ.વોરા  કલ્યાણ પુર તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૯૦૯૫૭૩૮૨૮
૯૮ કૃષ્ણનગર કોંઢ  કૃષ્ણનગર કોંઢ  પ્રાથમિક  મહેશભાઈ કે.નાઈ  બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૨૨૯૨૩
૯૯ કનકપુર કોંઢ  કનકપુર કોંઢ  પ્રાથમિક  રણછોડભાઈ બી.ચિત્રા  નારીચાણા તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૯૮૫૪૦૬
૧૦૦ કોંઢેશ્વર કેમ્પ  કોંઢેશ્વર કેમ્પ  પ્રાથમિક  જગજીવાનભાઈ વી.ભલગામડીયા  કોંઢેશ્વર કેમ્પ (કોંઢ) તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૬૯૨૨૧૫૮
૧૦૧ કન્કેશ્વર કોંઢ  કન્કેશ્વર કોંઢ  પ્રાથમિક  રાજેશભાઈ એ.આચાયૅ  કનકેશ્વર(કોંઢ) તા. ધ્રાંગધ્રા  ૯૪૨૮૨૨૨૯૨૧