પંચાયત વિભાગ
સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

વર્ષ - ૨૦૦૧
 
અં.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ આંગણવાડીનું નામ સરનામુ સંચાલકનું નામ ફોન નંબર
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  હરીજનવાસ,હાઈસ્કૂલ ની બાજુમાં  પરમાર જયોતિબેન પી  -
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  નવું પરૂ,સરકારી દવાખાના ની પાછળ  રામાનૂજ ભગવતીબેન એ  ૨૫૫૧૯૨
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  દરવાર ગઢ  ઝાલા હીરાબા એલ  ૯૪૨૯૧૬૨૫૩૦
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  ઝાલા ઉષાબા ડી  -
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  કોંઢેશ્વર રોડ  ઝાલા રંજનબા જી  -
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  બસ સ્ટેશન પાસે  ધામેલ સંગીતા એચ  -
ધ્રાંગધ્રા  કોંઢ  મોરબી પરૂ  ઝાલા ધરમીષ્ઠાબા જે  -
ધ્રાંગધ્રા  રતનપર  બસ સ્ટેશન પાસે  -
ધ્રાંગધ્રા  કૂષ્ણનગર  રામજી મંદીર પાસે  ખલીફા સહેનાબાનુ જી  -
૧૦ ધ્રાંગધ્રા  કલ્યાણપરા  ૧૦ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  ૨૫૫૧૩૮
૧૧ ધ્રાંગધ્રા  રામપરા  ૧૧ બસ સ્ટેશન પાસે  -
૧૨ ધ્રાંગધ્રા  રામપરા  ૧૨ કોલીવાસ  -
૧૩ ધ્રાંગધ્રા  બાવળી  ૧૩ બસ સ્ટેશન પાસે  જાકાસણીયા અનસુયા વી  ૨૫૧૦૫૬
૧૪ ધ્રાંગધ્રા  બાવળી  ૧૪ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  -
૧૫ ધ્રાંગધ્રા  ગાજણવાવ  ૧૫ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  વ્યાસ નયના જી  -
૧૬ ધ્રાંગધ્રા  ગાજણવાવ  ૧૬ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  સંતોકી જયોતી બી  ૨૫૧૦૨૫
૧૭ ધ્રાંગધ્રા  નારીચાણા  ૧૭ હરીજનવાસ  કુજેરા કોકીલા બી  ૯૪૨૮૨૨૪૭૯૨૫
૧૮ ધ્રાંગધ્રા  નારીચાણા  ૧૮ બસ સ્ટેશન પાસે  ઉપાઘ્યાય પ્રેમીલાબેનસી  -
૧૯ ધ્રાંગધ્રા  નારીચાણા  ૧૯ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  કારીયા હંસાબેન એમ   
૨૦ ધ્રાંગધ્રા  રાવળીયાવદર  ૨૦ હરીજનવાસ  રાઠોડ ગંગાબેન એચ   
૨૧ ધ્રાંગધ્રા  રાવળીયાવદર  ૨૧ રાયગઢ રોડ  ચાવડા રઈ બેન કે  ૯૭૨૬૯૦૯૮૪૫
૨૨ ધ્રાંગધ્રા  રાવળીયાવદર  ૨૨ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  સોનારા મીનાબેન પી  ૯૭૨૩૬૯૧૯૮૪
૨૩ ધ્રાંગધ્રા  રાયગઢ  ૨૩ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  રાઠોડ પીન્કીબેન એમ  ૯૯૦૯૨૦૧૧૭૫
૨૪ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૪ વધુમાનો ઓરડો  ભટ શોભનાબેન ડી  -
૨૫ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૫ પોસ્ટ ઓફીસ ની પાછળ  મસીયાવા સમતા પી  -
૨૬ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૬ બસ સ્ટેશન પાસે  સાયતા સરોજબેન એસ   
૨૭ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૭ વાઘટીવાસ નવાપરા  રાઠોડ મંજુલાબેન કે   
૨૮ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૮ ઘાંચીવાડ  સોલંકી મંજુલા એમ  ૯૯૭૯૪૭૩૯૨૯
૨૯ ધ્રાંગધ્રા  સીતાપુર  ૨૯ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  ભટ અરૂણાબેન એન  ૯૮૯૮૭૧૨૯૩૨
૩૦ ધ્રાંગધ્રા  પ્રથુગઢ  ૩૦ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  ખટાણા લ૧મીબેન એમ  ૯૪૨૬૪૩૮૧૨૮
૩૧ ધ્રાંગધ્રા  દેવચરાડી  ૩૧ રબારીવાસ  આલ વસુબેન બી  -
૩૨ ધ્રાંગધ્રા  દેવચરાડી  ૩૨ હરીજનવાસ  પરમાર દેવીબેન યું  ૯૯૨૫૮૫૫૩૮૩
૩૩ ધ્રાંગધ્રા  દેવચરાડી  ૩૩ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  પરમાર કાંતાબેન ડી  -
૩૪ ધ્રાંગધ્રા  દેવચરાડી  ૩૪ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં   
૩૫ ધ્રાંગધ્રા  ગુજરવદી  ૩૫ મફતીયાપરૂ  પટેલ ભગવતીબેન એન.   
૩૬ ધ્રાંગધ્રા  ગુજરવદી  ૩૬ હરિજનવાસ  ચૌહાણ બાલુબેન કે.  ૯૯૨૫૬૭૮૩૪૩
૩૭ ધ્રાંગધ્રા  ગુજરવદી  ૩૭ પ્રા.શાળા ની બાજુમાં  પરમાર જીવુબેન કે.   
૩૮ ધ્રાંગધ્રા  ગુજરવદી  ૩૮ બ્રાહમણશેરી  મુંજપરા ભારતીબેન સી.  ૨૪૬૨૪૭
૩૯ ધ્રાંગધ્રા  અંકેવાડીયા  ૩૯ કોળી વાસ, ભરવાડ વાસ  વાણીયા ચંદ્રીકાબેન કે.  ૯૯૯૮૨૯૬૪૫૧
૪૦ ધ્રાંગધ્રા  અંકેવાડીયા  ૪૦ પ્રા.શાળા માં  ચૌહાણ લલીતાબેન. એલ.  ૯૯૦૯૪૮૬૦૯૮
૪૧ ધ્રાંગધ્રા  અંકેવાડીયા  ૪૧ જુની પ્રા. શાળાની બાજુમાં  વાધેલા હંસાબેન એમ.   
૪૨ ધ્રાંગધ્રા  અંકેવાડીયા  ૪૨      
૪૩ ધ્રાંગધ્રા  ડુમાણા  ૪૩ દરબારગઢ  ઝાલા ઈદ્રાબા પી.  ૯૪૨૬૯૫૮૪૬૭
૪૪ ધ્રાંગધ્રા  પ્રતાપપુર  ૪૪ કોળી વાસ  ભટ રંજનબેન એચ.  ૯૯૭૮૫૫૩૨૫૪
૪૫ ધ્રાંગધ્રા  ગંજેળા  ૪૫ મંદીરની બાજુમાં  મહેતા હંસાબેન એન.  ૯૪૨૮૭૨૦૧૮૯
૪૬ ધ્રાંગધ્રા  ગંજેળા  ૪૬ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  સોલંકી જીવુબેન જી  ૯૯૭૯૧૩૩૬૪૭
૪૭ ધ્રાંગધ્રા  મેથાણ  ૪૭ પટેલ શેરી  પટેલ સવિતાબેન એન.  ૨૩૬૨૨૫
૪૮ ધ્રાંગધ્રા  મેથાણ  ૪૮ રબારીવાસ  પંડયા હસુમતિબેન. આર  ૯૪૨૭૬૬૧૯૫૪
૪૯ ધ્રાંગધ્રા  મેથાણ  ૪૯ જુની ગ્રાંમ પંચાયત     
૫૦ ધ્રાંગધ્રા  મેથાણ  ૫૦   મકવાણા વિજયાબેન  ૯૪૨૯૦૫૦૨૭૧
૫૧ ધ્રાંગધ્રા  રાજચરાડી  ૫૧ પટેલ વાસ  ્રિત્રવેદી કલ્પાબેન જી.   
૫૨ ધ્રાંગધ્રા  રાજચરાડી  ૫૨ હરિજનવાસ  પાટડીયા સરોજબેન ડી.   
૫૩ ધ્રાંગધ્રા  રાજચરાડી  ૫૩ નિશાળ ની બાજુંમાં  અગ્રાવત મીનાબેન જે.  ૨૩૨૪૯૦
૫૪ ધ્રાંગધ્રા  ભારદ  ૫૪ જુની પ્રા. શાળાની બાજુમાં  જોષી રંજનબેન જે.   
૫૫ ધ્રાંગધ્રા  ભારદ  ૫૫ જુની પ્રા. શાળાની બાજુમાં  દવે ઉષાબેન કે.   
૫૬ ધ્રાંગધ્રા  ભારદ  ૫૬ મોચી વાસ  પટેલ દિવ્યાબેન વી.  ૯૯૧૩૫૯૫૫૨૧
૫૭ ધ્રાંગધ્રા  સરવાળ  ૫૭ પ્રા.શાળા પાસે     
૫૮ ધ્રાંગધ્રા  સરવાળ  ૫૮ ગ્રા. પંચાયત  ઉપાઘ્યાય નીતાબેન બી.  ૯૮૭૯૦૧૯૦૧૭
૫૯ ધ્રાંગધ્રા  સોખડા  ૫૯ પ્રા.શાળા પાસે  સોલંકી ગીતાબેન ડી.  ૯૪૨૮૩૨૯૦૩૪
૬૦ ધ્રાંગધ્રા  સોખડા  ૬૦ પ્રા.શાળા પાસે  વનાળી મંજુલાબેન વી.   
૬૧ ધ્રાંગધ્રા  માનપુર  ૬૧ પંચાયતની બાજુંમાં  સતાપરા અમૃતાબેન  ૯૯૨૫૩૯૮૭૬૦
૬૨ ધ્રાંગધ્રા  ભરાડા  ૬૨ બસ સ્ટેશન પાસે  મુલતાની રેનતબેન એન.  ૯૮૭૯૨૩૪૮૮૨
૬૩ ધ્રાંગધ્રા  ભરાડા  ૬૩ હરિજનવાસ  સોલંકી અમૃતાબેન એન.  ૯૮૭૯૫૬૯૦૩૭
૬૪ ધ્રાંગધ્રા  વસાડવા  ૬૪ પટેલ વાસ  રાઠોડ મીનાબેન એસ.  ૯૪૨૮૮૧૨૭૨૦
૬૫ ધ્રાંગધ્રા  થળા  ૬૫ સ્કુલની બાજુમાં  મોટકા કાન્તાબેન એસ.   
૬૬ ધ્રાંગધ્રા  થળા  ૬૬ દરબાર શેરી     
૬૭ ધ્રાંગધ્રા  થળા  ૬૭ બાલ મંદીર  વસંતબેન સાધુ   
૬૮ ધ્રાંગધ્રા  સુલતાનપુર  ૬૮ બસ સ્ટેશન પાસે  વિરાણી જયાબેન એન.   
૬૯ ધ્રાંગધ્રા  કંકાવટી  ૬૯ બસ સ્ટેશન પાસે  દુધરેજીયા બંસરી કે   
૭૦ ધ્રાંગધ્રા  કંકાવટી  ૭૦ હરીજન વાસ  ચૌહાણ જશુબેન ટી.  ૯૯૭૯૧૩૪૦૧૬
૭૧ ધ્રાંગધ્રા  કંકાવટી  ૭૧ શંકરના મંદીર ની બાજુંમાં  પરમાર જયોતિબેન પી  ૨૪૮૪૩૫
૭૨ ધ્રાંગધ્રા  કંકાવટી  ૭૨ દલવાડી પરૂ ભરવાડ વાસ  દેવમોરારી વનિતાબેન  ૯૪૨૭૫૫૧૩૭૨
૭૩ ધ્રાંગધ્રા  કંકાવટી  ૭૩ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  પરમાર કંચનબેન  ૨૪૮૪૮૫
૭૪ ધ્રાંગધ્રા  ગોપાલગઢ  ૭૪ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં    ૯૭૨૭૬૩૦૪૭૫
૭૫ ધ્રાંગધ્રા  વાધગઢ  ૭૫ પંચાયત ઓફીસ બાજુમાં  જાડેજા કિ્રષ્નાબા બી.  ૯૪૨૭૪૯૪૭૧૭
૭૬ ધ્રાંગધ્રા  જશમતપુર  ૭૬ નિશાળ ની બાજુંમાં  કુરિયા ભારતીબેન  ૯૮૭૯૬૮૭૯૦૪
૭૭ ધ્રાંગધ્રા  ધનશ્યામગઢ  ૭૭ નિશાળ ની બાજુંમાં  વાધેલા જયોતિબેન   
૭૮ ધ્રાંગધ્રા  બાઈસાબગઢ  ૭૮ બસ સ્ટેશન પાસે    ૨૪૮૪૩૫
૭૯ ધ્રાંગધ્રા  રાજપર  ૭૯ નિશાળ ની બાજુંમાં  ખાંભલા અરૂણાબેન.ડી  ૯૯૭૮૨૯૧૩૨૬
૮૦ ધ્રાંગધ્રા  રાજપર  ૮૦ કોળીવાસ     
૮૧ ધ્રાંગધ્રા  નરાળી  ૮૧ રામજી મંદીર પાસે  ધોળકીયા જયશ્રીબેન આર.  ૯૯૧૩૬૨૫૧૦૪
૮૨ ધ્રાંગધ્રા  નરાળી  ૮૨ કોળી વાસ નિશાળ પાસે     
૮૩ ધ્રાંગધ્રા  નિમકનગર  ૮૩ ગઢવી વાસ  અંઘારા શારદાબેન  ૯૯૭૯૦૯૭૩૫૧
૮૪ ધ્રાંગધ્રા  નિમકનગર  ૮૪ કોળી વાસ     
૮૫ ધ્રાંગધ્રા  નિમકનગર  ૮૫ ગંજા વિસ્તાર     
૮૬ ધ્રાંગધ્રા  નિમકનગર  ૮૬ મીઠા અગરિયા બાલ મંદિર  ઝાલા ભાવનાબા એન.  ૯૯૭૯૦૧૦૧૨૪
૮૭ ધ્રાંગધ્રા  કુડા  ૮૭ બસ સ્ટેશન પાસે     
૮૮ ધ્રાંગધ્રા  કુડા  ૮૮ નવા કુડા કોળી વાસ  પુજારા લીલાવતીબેન  ૯૯૨૪૦૯૮૭૩૫
૮૯ ધ્રાંગધ્રા  કુડા  ૮૯ દરબાર ગઢ    ૯૯૭૯૦૧૦૧૨૪
૯૦ ધ્રાંગધ્રા  કુડા  ૯૦ મીઠા અગરિયા બાલ મંદિર  ઝાલા અરૂણાબા એન.   
૯૧ ધ્રાંગધ્રા  કોપરણી  ૯૧ ચોરા પાસે  પારધી દેવુબેન એ.  ૯૮૨૭૧૧૪૦૧૨
૯૨ ધ્રાંગધ્રા  દુદાપુર  ૯૨ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  રંજનબેન એન પંડયા  ૯૯૨૫૬૭૬૪૪૩
૯૩ ધ્રાંગધ્રા  દુદાપુર  ૯૩ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  રસીલા બેન કારાવાડીયા  ૨૪૯૪૦૧
૯૪ ધ્રાંગધ્રા  રાજગઢ  ૯૪ પંચાયત ની બાજુમાં  મકવાણા કિતીબેન એન  ૯૪૨૭૪૦૬૦૭૨
૯૫ ધ્રાંગધ્રા  રાજગઢ  ૯૫ હરીજન વાસ  હંસાબેન એસ દેલોલિયા   
૯૬ ધ્રાંગધ્રા  ગાળા  ૯૬ પંચાયત ની બાજુમાં  મીનાબા એચ ઝાલા  ૯૯૨૫૬૨૩૧૬
૯૭ ધ્રાંગધ્રા  રામદેવપુર  ૯૭ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં     
૯૮ ધ્રાંગધ્રા  હીરાપુર  ૯૮ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં     
૯૯ ધ્રાંગધ્રા  હીરાપુર  ૯૯ પંચાયત ની બાજુમાં  જયશ્રી બેન એમ  ૯૯૭૯૨૨૦૯૯૩
૧૦૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રુમઠ  ૧૦૦ કોલી વાસમાં  અરૂળાબેન વી રાવલ  ૯૪૨૮૨૪૮૨૪૨
૧૦૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રુમઠ  ૧૦૧ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  કાન્તાબેન વી રાવલ  ૯૯૭૯૩૮૦૬૮૪
૧૦૨ ધ્રાંગધ્રા  ઈસદ્રા  ૧૦૨ પંચાયત ની બાજુમાં     
૧૦૩ ધ્રાંગધ્રા  વાવડી  ૧૦૩ પ્રા. શાળા ની સામે  લલીતાબેન પી મંડલી  ૯૯૧૩૬૭૬૯૯૫
૧૦૪ ધ્રાંગધ્રા  વાવડી  ૧૦૪ ચામુડા માતાજી ના મઢ પાસે  તેજલબેન એન દસાડીયા  ૨૪૧૪૯૪
૧૦૫ ધ્રાંગધ્રા  વાવડી  ૧૦૫ મેલડી માતાજી ના મઢ પાસે     
૧૦૬ ધ્રાંગધ્રા  માલવણ  ૧૦૬ તળાવ ની સામે  મીનાબેન આર રાઠોડ  ૯૪૨૭૬૬૮૪૪૧
૧૦૭ ધ્રાંગધ્રા  માલવણ  ૧૦૭ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  કનુંબેન એન ગૌસ્વામી  ૨૪૧૦૩૨
૧૦૮ ધ્રાંગધ્રા  માલવણ  ૧૦૮ હરીજન વાસ  લાછુબેન આર ચૌહાણ  ૨૪૧૦૩૨
૧૦૯ ધ્રાંગધ્રા  જેગડવા  ૧૦૯ પંચાયત ની બાજુમાં     
૧૧૦ ધ્રાંગધ્રા  જેગડવા  ૧૧૦ હરીજન વાસ  ચંપાબેન જી મકવાણા   
૧૧૧ ધ્રાંગધ્રા  જેગડવા  ૧૧૧ કોલી વાસમાં  કમળાબેન હીરાલાલ મકવાણા  ૯૭૨૭૬૩૩૧૪૬
૧૧૨ ધ્રાંગધ્રા  રામગઢ  ૧૧૨ પ્રા. શાળા ની સામે     
૧૧૩ ધ્રાંગધ્રા  રામગઢ  ૧૧૩ હરીજન વાસ     
૧૧૪ ધ્રાંગધ્રા  હામપુર  ૧૧૪ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  કલાબેન એચ વ્યાસ  ૯૪૨૭૪૦૬૩૧૯
૧૧૫ ધ્રાંગધ્રા  સતાપર  ૧૧૫ પ્રા. શાળા ની બાજુમાં  ર્ભેં હીના બેન એમ  ૯૪૨૮૨૪૮૩૮૨
૧૧૬ ધ્રાંગધ્રા  સતાપર  ૧૧૬ કોલી વાસમાં     
૧૧૭ ધ્રાંગધ્રા  વિરેન્દ્રગઢ  ૧૧૭ પંચાયત ની બાજુમાં     
૧૧૮ ધ્રાંગધ્રા  સજજનપુર  ૧૧૮ પંચાયત ની બાજુમાં  રામાનુંજ રંજનબેન આઈ  ૨૪૧૬૭૮
૧૧૯ ધ્રાંગધ્રા  જેસડા  ૧૧૯ ભરવાડ શેરી  રામાનુંજ બેબી બેન આઈ  ૯૯૨૫૦૫૧૯૭૭
૧૨૦ ધ્રાંગધ્રા  વ્રજપુર  ૧૨૦ પ્રા. શાળા ની સામે  ચાવડા ચંચીબેન એમ  ૯૩૭૬૩૩૪૬૩૯
૧૨૧ ધ્રાંગધ્રા  નવલગઢ  ૧૨૧ રબારી વાસમાં  સોમપુરા હર્ષાબેન ડી   
૧૨૨ ધ્રાંગધ્રા  નવલગઢ  ૧૨૨ પંચાયત ની બાજુમાં  શુકલ પ્રવીણા એન   
૧૨૩ ધ્રાંગધ્રા  ખાંભડા  ૧૨૩ હરીજન વાસ  રાઠોડ મંજુલાબેન એચ   
૧૨૪ ધ્રાંગધ્રા  ખાંભડા  ૧૨૪ દરબાર ગઢમાં  વાધેલા વિજયાબેન જી  ૯૭૨૭૬૨૮૪૬૩
૧૨૫ ધ્રાંગધ્રા  ધોળી  ૧૨૫ પંચાયત ની બાજુમાં  પીઠવા કાન્તાબેન કે  ૯૪૨૮૪૭૪૫૫૨
૧૨૬ ધ્રાંગધ્રા  ધોળી  ૧૨૬ પંચાયત ની બાજુમાં  ભટ ચંદ્રીકા આર   
૧૨૭ ધ્રાંગધ્રા  ભેચડા  ૧૨૭ પંચાયત ની બાજુમાં  જાડેજા ઘનકુંવરબા વી  ૯૪૨૮૯૧૭૮૨૩
૧૨૮ ધ્રાંગધ્રા  જસાપર  ૧૨૮ પ્રા. શાળા ની સામે     
૧૨૯ ધ્રાંગધ્રા  ચુલી  ૧૨૯ રબારી વાસમાં  ગોસાઈ રમાબેન જી  ૯૯૦૯૧૭૪૩૧૮
૧૩૦ ધ્રાંગધ્રા  ચુલી  ૧૩૦ હરીજન વાસ  પરમાર અરૂણા આર  ૯૮૭૯૨૪૮૩૬૫
૧૩૧ ધ્રાંગધ્રા  જીવા  ૧૩૧ પ્રા. શાળા ની સામે     
૧૩૨ ધ્રાંગધ્રા  જીવા  ૧૩૨      
૧૩૩ ધ્રાંગધ્રા  પીપળા  ૧૩૩ પ્રા. શાળા ની સામે  લખતરીયા જોસનાબેન જી  ૯૮૨૫૯૮૩૫૮૨
૧૩૪ ધ્રાંગધ્રા  સોલડી  ૧૩૪ હરીજન વાસ  રાઠોડ વાલી બેન એચ   
૧૩૫ ધ્રાંગધ્રા  સોલડી  ૧૩૫ પ્રા. શાળા ની સામે  સોલંકી દ૧ાાબેન કે  ૯૯૨૫૦૫૫૧૧૯
૧૩૬ ધ્રાંગધ્રા  સોલડી  ૧૩૬ પ્રા. શાળા ની સામે  કોશરીયા મંજુલાબેન એ  ૯૭૨૫૩૬૬૨૩૭
૧૩૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૩૮ સ્‍વામી નારાયણ મંદિર નરશીપરા પાસે  મકવાણા હંસાબેન જે.   
૧૩૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૩૯ મીરીની વાડી નરશીપરા  કણઝરિયા હીરાબેન એમ. ૨૬૧૫૮૦
૧૪૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૦ સ્‍વામી નારાયણ મંદિર નરશીપરા પાસે  ભટ્ટ નયનાબેન એન.  ૯૩૭૪૮૩૦૨૭૩
૧૪૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૧ વાઘરીના કુવા પાસે  દવે અરૂણાબેન આર.   
૧૪૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૨ ભાગૃવી સોસાયટી  વરલા રંજનબેન જી.  ૯૮૭૯૯૪૯૮૧૮
૧૪૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૩ જોગાસર રોડ  મહેતા મીનાબેન એચ.   
૧૪૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૪ હળવદ દરવાજો  પાટીદાર ગીતાબેન એ.   
૧૪૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૫      
૧૪૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૬ ખારી શેરી  સોમપુરા કુમુદબેન એચ.   
૧૪૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૭ જુની જેલ  પંડયા દેવીકાબેન આર.  ૯૮૭૯૦૫૦૨૫૩
૧૪૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૮ ફુલગલી     
૧૪૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૪૯ ફુલગલી  પંચોલી હેમલતાબેન એસ.   
૧૫૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૦ કુભારપરા  મહેતા રમીલાબેન એચ.   
૧૫૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૧ રીછગાપીર પાસે     
૧૫૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૨ વીરાણી પા     
૧૫૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૩ શાીતળા માતા રોડ  ભવાયા સુશીલાબેન કે.   
૧૫૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૪ જુની મોચીવાડ     
૧૫૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૫ જુની મોચીવાડ  પંચોલી જયશ્રીબેન વી.   
૧૫૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૬ કામદારસંધ ઓફિસ મિથાણાવાડ  વ્‍યાસ માલિનીબેન ડી.   
૧૫૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૭      
૧૫૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૮ ત્રણ દરવાજો  રાવલ ચેતનાબેન ડી.   
૧૫૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૫૯ રામપુરી કુરેશી અલ્‍લારખી એ.  ૯૯૦૪૭૪૩૮૮૦
૧૬૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૦ મફતીયાપરા     
૧૬૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૧ રાધાકૃષ્‍ણના મંદિર પાસે કાપ્લી ધારૂ  બળીયા ગીતાબેન બી.  ૯૪૨૮૨૪૮૮૩૦
૧૬૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૨ જુની ખરાવાડ હરિપર રોડ  રાઠોડ અમરબેન પી.  ૯૮૯૮૬૯૪૫૭૬
૧૬૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૩ સર્વોદય સોસાયટી  પરમાર રેખાબેન કે.  ૯૮૯૮૫૬૮૮૯૪
૧૬૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૪ આંબેડકરનગર  સોલંકી જસીબેન પી.  ૯૮૭૯૮૦૬૬૦૯
૧૬૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૫ આંબેડકરનગર  સોલંકી રંજનબેન બી.  ૯૮૯૮૬૯૪૫૭૬
૧૬૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૬ આંબેડકરનગર  સોલંકી જસુબેન પી.   
૧૬૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૭ દશામાના મંદિર પાસે  સોલંકી જસુબેન પી.  ૯૯૦૯૧૨૩૩૫૨
૧૬૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૮  બંધ કેન્‍દ્ર  વાધેલા ગીતાબેન બી.  ૯૪૨૮૨૪૮૮૩૦
૧૬૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૬૯ વાધરીવાસ શાળા નં.૬ ની બાજુમાં     
૧૭૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૦ મેલડીમાતાના મંદિર સામે ધાળોધાર  ચોધરી પ્રતિમાબેન કે.  ૯૪૨૮૨૩૫૮૬૮
૧૭૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૧ કલેકટર બંગલો  સોલંકી શોભનાબેન એલ.  ૯૭૨૭૯૮૮૮૯૩
૧૭૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૨ કલેકટર બંગલો  જાની ભાનુમતીબેન કે.  ૨૭૫૪૨૮૦૧૨૮
૧૭૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૩ રેલ્‍વે સ્‍ટેશન રોડ ખાંદલા મંજુલાબેન જી.  ૨૮૧૪૮૮
૧૭૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૪ રેલ્‍વે કોલોની ધાળોધર  રાઠોડ હંસાબેન જી.   
૧૭૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૫ સરકારી ગેસ્‍ટ હાઉસની બાજુમાં     
૧૭૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૬ રેલ્‍વે સ્‍ટેશન રોડ ત્રિવેદી ભારતીબેન કે.  ૯૯૨૫૭૪૩૬૦૨
૧૭૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૭ સર્વોદય સોસાયટી  સોમપુરા હંસાબેન  ૯૪૨૮૨૩૮૪૪૫
૧૭૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૮ ભંગીવાસ  ચાવડા કમળાબેન  ૯૮૭૯૮૦૬૬૦૯
૧૭૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૭૯ રામજીમંદીરની બાજુમાં  સોલંકી જશીબેન પી. ૯૯૨૫૫૪૯૦૮૭
૧૮૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૦ ખાટકીવાસ  ચાવડા કાંતાબેન જે.  ૯૮૭૯૪૯૩૨૦૮
૧૮૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૧ ધાંચીની વાડી  પરમાર પુષ્‍પાબેન કે.  ૨૮૦૨૧૦
૧૮૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૨ કોળીપરા  પ્રજાપતિ લતાબેન આર.  ૯૮૭૯૮૩૮૧૭૦
૧૮૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૩ ધાળોધાર  પટેલ માન્‍યકાબેન ડી.   
૧૮૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૪ સોની તલાવડી     
૧૮૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૫ મયુરનગર  ડાભી શીલાબેન બી.   
૧૮૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૬ સોની તલાવડી  સૈયદ તારૂનબેન એન.  ૯૯૭૮૦૭૧૮૨૮
૧૮૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૭ નગરપાલીકા વાળી ખાંચી  ભટ્ટ હર્ષિદાબેન એન.  ૯૯૨૫૨૫૯૮૭૫
૧૮૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૮ સરકારી દવાખાના પાસે  ઝાલા રસીકબા પી.   
૧૮૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૮૯ મીરાંદાતાર પાછળ  મંડલી હુસેનાબેન આર.  ૯૯૨૪૦૫૦૯૭૬
૧૯૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૦ લાયબ્રેરી શેરી  ચાવડા લાભુબેન આર.  ૨૬૨૬૨૬
૧૯૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૧ શકિતમંદિર પાસે  દવે શકુંતલાબેન એમ.  ૯૮૭૯૬૫૫૬૩૦
૧૯૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૨ પીપળાવાળી શેરી  મકવાણા ગીતાબેન ડી.  ૯૩૨૭૯૬૪૩૬૮
૧૯૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૩ ધલડી પા     
૧૯૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૪ સીતા દરવાજા પાસે  રાવલ ઇસાબેન એસ.  ૯૯૭૯૬૦૩૭૭૭
૧૯૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૫ મોધીપીરનો ચોક  રાઠોડ હેમલતાબેન વી.  ૯૯૦૯૧૨૩૩૧૨
૧૯૬ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૬ ખાટકીવાસ  પરમાર નંદાબેન કે.  ૯૯૨૫૩૩૯૫૨૫
૧૯૭ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૭ હાઉસીંગ સોસાયટી  નિમાવત રમાબેન  ૯૮૭૯૬૩૫૩૧૭
૧૯૮ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૮ મયુરનગર  બેલાણી રૂપાલીબેન એન.  ૯૪૨૮૨૩૮૦૯૮
૧૯૯ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૧૯૯ ખજુરી પા  વાધેલા પ્રફુલ્‍લાબેન વી.  ૯૩૨૭૯૬૪૩૬૮
૨૦૦ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૦ પુનીતનગર  મહેતા ઇન્‍દુબેન પી.  ૯૮૭૯૪૯૧૦૩૧
૨૦૧ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૧ વાદીપરા  સતાપરા જયોત્‍સનાબેન આઇ.  ૯૪૨૬૭૩૮૭૬૯
૨૦૨ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૨ મયુરનગર     
૨૦૩ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૩ બસ સ્‍ટેશન પાસે     
૨૦૪ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૪ રંગીલા હનુમાન પાસે  રાવલ પ્રીતીબેન સી.  ૯૪૨૬૮૫૦૧૬૩
૨૦૫ ધ્રાંગધ્રા  ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૫ બક્ષીશેરી  દવે પ્રવીણાબેન એન.