પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

વર્ષ - ૨૦૦૭-૦૮
 
અં.નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામુ ફોન નંબર
મેથાણ  શ્રી મેથાણ જુ.સે.સ.મંડળી  શ્રી બાબુભાઈ ચતુરભાઈ  મેથાણ  ૯૯૭૪૭૫૭૭૧૪
સોખડા  શ્રી સોખડા સે.સ. મંડળી  શ્રી મગનભાઈ લાલજીભાઈ  સોખડા  ૨૩૬૧૧૨
ગંજેળા  શ્રી ગંજેળા સે.સ. મંડળી  શ્રી કરશનભાઈ છગનભાઈ  ગંજેળા  ૯૯૭૯૬૩૯૩૫૨
ભારદ  શ્રી ભારદ ગૃ. સે.સ. મંડળી  શ્રી ડારજીભાઈ માવજીભાઈ  ભારદ  ૨૩૦૪૦૨
ધોળી  શ્રી ધોળી સે.સ. મંડળી  શ્રી બળદેવભાઈ નાનજીભાઈ  ધોળી  ૨૫૩૪૨૧
મો.અંકેવાડીયા  શ્રી મો.અંકેવાડીયા જુ.સે.સ.મંડળી  શ્રી ડાયાભાઈ મગનભાઈ  મો.અંકેવાડીયા  ૨૪૬૪૭૦
નારીચાણા  શ્રી નારીચાણા સે.સ. મંડળી  શ્રી સુખદેવભાઈ હરગોવિંદભાઈ  નારીચાણા  ૨૪૪૨૦૬
દેવચરાડી  શ્રી દેવચરાડી સે.સ. મંડળી  શ્રી ગોરધનભાઈ જીવાભાઈ  દેવચરાડી   
ખાંભડા  શ્રી ખાંભડા સે.સ. મંડળી  શ્રી ગોંપાલસિંહ નાથુભા  ખાંભડા  ૯૪૨૬૨૭૩૨૭૮
૧૦ નવલગઢ  શ્રી નવલગઢ સે.સ. મંડળી  શ્રી રાણાભાઈ રામજીભાઈ  નવલગઢ   
૧૧ રાજચરાડી  શ્રી રાજચરાડી સે.સ. મંડળી  શ્રી શંકરભાઈ નારાયણભાઈ  રાજચરાડી   
૧૨ રાજસીતાપુર  શ્રી રાજસીતાપુર સે.સ. મંડળી  શ્રી શિવસંગભાઈ લખમણભાઈ  રાજસીતાપુર  ૨૩૦૫૭૨
૧૩ હામપુર  શ્રી હામપુર સે.સ. મંડળી  શ્રી છોટાલાલ ક્રાંન્તીલાલ  હામપુર  ૯૪૨૬૨૧૩૩૫૯
૧૪ રામગઢ  શ્રી રામગઢ સે.સ. મંડળી  શ્રી મગનભાઈ વાલજીભાઈ  રામગઢ  ૨૨૨૪૬૦
૧૫ ભેચડા  શ્રી ભેચડા સે.સ. મંડળી  શ્રી પ્રવિણસિંહ મનુભા  ભેચડા  ૯૮૭૯૪૨૮૪૪૦
૧૬ જેગડવા  શ્રી જેગડવા સે.સ. મંડળી  શ્રી જુવાનસિંહ રાણુભા  જેગડવા   
૧૭ હીરાપુર  શ્રી હીરાપુર સે.સ. મંડળી  શ્રી વસીરામભાઈ મહાદેવભાઈ  હીરાપુર  ૨૪૯૪૫૪
૧૮ સજજનપુર  શ્રી સજજનપુર સે.સ. મંડળી  શ્રી વેલુભા વસુભા  સજજનપુર  ૯૯૭૯૦૦૦૬૫૯
૧૯ જસમતપુર  શ્રી જસમતપુર સે.સ. મંડળી  શ્રી રામજીભાઈ ધનજીભાઈ  જસમતપુર  ૯૭૨૩૯૮૦૫૯૪
૨૦ વાધગઢ  શ્રી વાધગઢ સે.સ. મંડળી  શ્રી કેશવજીભાઈ લાલજીભાઈ  વાધગઢ  ૯૪૨૭૫૫૭૭૮૨
૨૧ ચુલી  શ્રી ચુલી સે.સ. મંડળી  શ્રી લધરાભાઈ લ૧મણભાઈ  ચુલી  ૯૯૭૯૦૨૦૪૧૯
૨૨ જશાપર  શ્રી જશાપર સે.સ. મંડળી  શ્રી ભાવજીભાઈ મોહનભાઈ  જશાપર   
૨૩ ભરાડા  શ્રી ભરાડા સે.સ. મંડળી  શ્રી માવજીભાઈ પ્રભુભાઈ  ભરાડા  ૯૯૭૮૨૯૦૧૧૫
૨૪ થળા  શ્રી થળા સે.સ. મંડળી  શ્રી પીતામ્બરભાઈ રાધવજીભાઈ  થળા  ૯૯૭૯૩૧૩૨૨૬
૨૫ કંકાવટી  શ્રી કંકાવટી સે.સ. મંડળી  શ્રી રતિલાલ શંકરભાઈ  કંકાવટી  ૯૮૨૫૬૮૧૯૨૩
૨૬ બાવળી  શ્રી બાવળી સે.સ. મંડળી  શ્રી મુકેશભાઈ ગંગારામભાઈ  બાવળી  ૯૪૨૬૧૬૫૬૩૭
૨૭ કોંઢ  શ્રી કોંઢ સે.સ. મંડળી  શ્રી પરાક્રમસિંહ વી. ઝાલા  કોંઢ  ૯૮૨૫૩૮૦૧૦૦
૨૮ સોલડી  શ્રી સોલડી સે.સ. મંડળી  શ્રી ભીખાભાઈ નાનજીભાઈ  સોલડી  ૯૭૨૬૯૦૯૯૫૩
૨૯ કુડા  શ્રી કુડા સે.સ. મંડળી  શ્રી ધનશ્યામસિંહ ચંદુભા  કુડા  ૯૮૭૯૭૬૦૫૦૫
૩૦ ધ્રાંગધ્રા  શ્રી ધ્રાંગધ્રા સે.સ. મંડળી  શ્રી ડાભી ગણેશભાઈ  ધ્રાંગધ્રા