પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા શિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ - ૨૦૦૭-૦૮
 
અં.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
જસમતપુર  - ૨૧૦ ૮૫ ૩૯૫૭૭/-
રામપરા  - ૧૪૬ ૭૫
કોંઢ  - ૨૧૦ ૬૫
હિરાપુર  - ૧૫૮ ૭૧
ગાજણવાવ  - ૧૭૭ ૭૩
હરીપર  - ૨૧૨ ૬૫
કલ્યાણપુર  - ૧૩૧ ૫૭
જશાપર  - ૧૩૪ ૫૮
બાવળી  - ૭૦ ૫૨
૧૦ ભેચડા  - ૮૯ ૬૩
૧૧ વિરેન્દ્રગઢ  - ૬૬ ૪૭