પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ - ૨૦૦૭-૦૮
 
અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ૭૨૦૫
ઈ.ટી. -
એફ.એમ.ડી. ૧૭૬૭૭
હડકવા (એ.આર.વી.)
બી.કયુ. ૧૯૫૦