પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પશુધન

પશુધન

વર્ષ - ૨૦૦૭
અં.નં. ગામનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા કુલ
કોપેરણી  ૪૫૪ ૬૭ ૫૯૩ ૪૨૦ ૧૫૩૪
કુડા  ૫૩૫ ૨૯૩ ૨૧૨ ૧૦૪૧
નિમકનગર  ૫૦ ૩૦૫ ૨૬૮ ૧૧૬૨
નરાળી  ૨૯૮૫ ૫૮૦ ૪૮૭૦ ૨૫૧૦ ૧૪૮ ૧૧૦૯૩
જેસડા  ૩૬૯૬ ૧૧૭૯ ૬૮૨ ૭૨૩ ૧૮૬ ૬૪૭૧
થળા  ૧૭૮૧ ૬૯૧ ૨૧૫ ૨૧૨ ૨૯૦૪
સુલતાનપુર  ૨૬૦ ૬૩૪ ૧૬૯ ૫૨૬ ૧૫૮૯
ભરાડા  ૧૦૩૪ ૩૩૭ ૭૮૬ ૫૨૭ ૨૬૯૧
માલવણ  ૨૦૪૯ ૧૫૧૯ ૫૬૧ ૨૪૪ ૧૫૭ ૪૫૩૨
૧૦ સજજનપર  ૧૩૯ ૨૫૯ ૨૨ ૪૨૦
૧૧ વિરેન્દ્રગઢ  ૫૫૧ ૪૧૭ ૧૪૨૫ ૨૯૪ ૨૬૮૭
૧૨ સતાપર  ૩૬૪ ૧૭૫ ૩૦૮ ૫૮૦ ૧૪૨૮
૧૩ ઘનશ્યામગઢ  ૫૪૯ ૭૦૮ ૩૭૪ ૪૧૭ ૨૦૫૦
૧૪ જસમતપુર  ૧૩૮ ૩૦૩ ૫૫૬ ૪૮૯ ૧૪૮૬
૧૫ વાઘગઢ  ૨૧૬ ૪૩૫ ૭૮ ૧૨૯ ૮૫૮
૧૬ કંકાવટી  ૧૬૦૮ ૧૫૨૮ ૩૯૩ ૯૮૮ ૪૫૧૭
૧૭ ગોપાલગઢ  ૩૮૬ ૬૮ ૪૯૯ ૧૫૫ ૧૦૫૮
૧૮ પીપળા  ૮૦૮ ૨૧૧ ૭૦૯ ૪૯૬ ૨૨૨૯
૧૯ બાઈસાબગઢ  ૫૧૨ ૫૧૧ ૫૮૩ ૩૮૪ ૧૯૯૦
૨૦ રાજપર  ૭૨૭ ૩૯૫ ૬૫ ૨૦૮ ૧૩૯૫
૨૧ ઈસદ્રા  ૨૮૫ ૨૩૨ ૮૪૯ ૨૬૫ ૧૬૩૧
૨૨ વાવડી  ૧૧૬૪ ૭૨૨ ૩૦૮ ૭૭૭ ૨૯૭૬
૨૩ વસાડવા  ૩૮૬ ૨૭૬ ૨૨૬ ૯૦૮
૨૪ ધ્રુમઠ  ૩૯૦ ૫૪૦ ૫૧ ૨૪૧ ૧૨૨૯
૨૫ માનપુર  ૨૫૧ ૨૫૩
૨૬ દુદાપુર  ૨૦૧ ૯૬૨ ૧૬૮ ૭૦૭ ૨૦૩૯
૨૭ ગાળા  ૪૭૨ ૨૫૭ ૬૮ ૯૫ ૮૯૭
૨૮ રાજગઢ  ૨૮૭ ૪૧૭ ૩૪ ૨૩૯ ૯૮૪
૨૯ હરીપર  ૪૦૯ ૮૦૬ ૨૮૧ ૧૪૩૭
૩૦ સોલડી  ૩૬૨ ૧૯૪૫ ૬૯૩ ૫૪૨ ૨૧ ૩૫૬૬
૩૧ ચુલી  ૫૦૯ ૩૫૭ ૩૩ ૫૦ ૯૪૯
૩૨ જીવા  ૧૮૭૦ ૩૩૧ ૧૫૧ ૨૮૮ ૨૬૪૫
૩૩ બાવળી  ૧૭૦૪ ૮૫૬ ૨૦૧ ૫૧૪ ૩૨૭૫
૩૪ જસાપર  ૪૭ ૪૬૯ ૨૫ ૫૪૧
૩૫ વ્રજપર  ૫૩૨૫ ૪૬૦૬ ૧૩૩૫ ૧૭૬૧ ૧૩૧૨૦
૩૬ જેગડવા  ૭૯૩ ૫૮૭ ૩૯૯ ૬૨૮ ૪૪ ૨૪૫૫
૩૭ રામગઢ  ૨૪૧ ૫૬૧ ૪૫૧ ૩૫૫ ૧૬૦૯
૩૮ હીરાપુર  ૧૩૯ ૩૯૬ ૪૮ ૧૪૩ ૭૨૬
૩૯ મેથાણ  ૪૨૩ ૨૫૬ ૧૦૬ ૫૬૧ ૧૦ ૧૩૫૭
૪૦ સરવાળ  ૫૧૧ ૩૫૫ ૧૧૧ ૫૭૭
૪૧ સોખડા  ૫૧ ૧૩૫ ૪૫ ૨૩૩
૪૨ રાજચરાડી  ૧૩૬ ૪૧૯ ૩૧૯ ૪૭૮ ૧૩૫૨
૪૩ હામપર  ૩૭૯ ૬૨૨ ૬૧૧ ૧૬૧૪
૪૪ નવલગઢ  ૩૩૮ ૫૪૦ ૭૫૭ ૧૨૭૬ ૨૯૧૧
૪૫ ભેચડા  ૪૪૬ ૪૫૧ ૨૧૨ ૧૧૧૬
૪૬ ગાજણવાવ  ૩૦૫ ૬૧૧ ૩૬૦ ૮૭ ૧૩૬૩
૪૭ કોંઢ  ૩૪૩૦ ૨૬૧૧ ૪૦ ૪૦૯ ૩૪ ૬૫૩૭
૪૮ રતનપર  ૭૧૦ ૯૦૨ ૪૫ ૭૭ ૧૭૪૧
૪૯ રાયગઢ  ૧૬૦ ૧૯૭ ૮૪ ૧૨૬ ૫૬૭
૫૦ રામપરા  ૬૩૫ ૬૨૭ ૧૫૩૦ ૫૪૮ ૬૬ ૩૪૦૭
૫૧ રાવળીયાવદર  ૧૫૬ ૩૨૫ ૨૫૨ ૧૧૩ ૮૫૨
૫૨ નારીચાણા  ૧૨૦૨ ૭૯૬ ૪૮૭ ૨૬૫ ૨૭૫૬
૫૩ અંકેવાળીયા  ૪૬૧ ૫૮૨ ૩૮૬ ૬૯૩ ૨૧૨૮
૫૪ ધોળી  ૫૬૯ ૫૯૦ ૧૭૭ ૯૪૪ ૨૨૮૯
૫૫ ખાંભડા  ૩૩૬ ૩૪૬ ૧૩૦ ૫૯૩ ૧૪૨૮
૫૬ ભારદ  ૨૬૬ ૫૨૫ ૪૧૦ ૧૨૦૪
૫૭ ગંજેડા  ૧૭૮ ૧૬૫ ૧૨૩ ૪૬૬
૫૮ ડુમાણા  ૧૭૫ ૧૧૦ ૨૧ ૩૧૧
૫૯ પ્રતાપપુર  ૪૪ ૧૭૪ ૧૨ ૨૩૦
૬૦ રાજસીતાપુર  ૯૦૩ ૧૧૯૫ ૧૯૬ ૬૦૬ ૨૩૦
૬૧ પ્રથુગઢ  ૨૫૨ ૩૫૬ ૧૩૫ ૧૯૫ ૧૨ ૯૫૦
૬૨ દેવચરાડી  ૩૪૧ ૯૬૯ ૧૫૭ ૨૪૬ ૧૭૧૩