પંચાયત વિભાગ
મહેસૂલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
અં. નં. ગામનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
૧. ધ્રાંગધ્રા  ૨૦૦૭-૦૮  જુન ૦૭ થી ઓકટો ૦૭ ૭૪૦