પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા સિંચાઈ

સિંચાઈ

 
અં.નં. ગામનું નામ નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી ૫કા કાચા ૫કા કાચા
સુંદરી એમ.આઈ. સ્કીમ  ૫૦૦ મી  - - - - - - -
ખારી એમ. આઈ.સ્કીમ  ૪૦૦ મી  - - - - - - -
ચંદ્રભાગા એમ.આઈ. સ્કીમ  ૭૦૦ મી  - - - - - - -
ધનશ્યામગઢ એમ. સ્કીમ  ૧ર૦૦ મી  - - - - - - -
કંકાવટી એમ. સ્કીમ  ર૦૦ મી  - - - - - - -
સતા૫ર એમ.આઈ. સ્કીમ  ૩૦૦ મી  - - - - - - -
વાવડી એમ.આઈ.સ્કીમ  ૪૦૦ મી  - - - - - - -