પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષ - ૨૦૦૭-૦૮
 
અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર  દીઠ (કિ.ગ્રામ) 
ચોમાસુ 
કપાસ શંકર/બી.ટી.  ૩૦૦૦૦ ૪૮૬૦૦ ૧૬૨૦
કપાસ દેશી/અન્ય  ૨૫૦૦૦ ૩૩૭૫૦ ૧૩૫૦
બાજરી  ૧૨૫૦૦ ૧૦૬૨૫ ૮૫૦
તલ  ૧૪૫૦૦ ૧૦૮૭૫ ૭૫૦
મગફળી  ૧૦૦૦ ૨૦૫૦ ૨૦૫૦
દિવેલા  ૧૨૦૦૦ ૨૬૪૦૦ ૨૨૦૦
શાકભાજી/અન્ય  ૭૨૦ ૮૬૪૦૦ ૧૨૦૦૦
શિયાળું 
ધઉં પિયત  ૧૩૫૦૦ ૪૦૫૦૦ ૩૦૦૦
જીરૂ પિયત  ૧૧૫૦૦ ૫૧૭૫ ૪૫૦
વરીયાળી  ૫૫૦૦ ૨૭૫૦ ૫૦૦
ઉનાળું 
ઉ. મગફળી  ૫૦ ૮૨.૫ ૧૬૫૦
ઉ. બાજરી  ૧૦૦ ૧૨૦ ૧૨૦૦