પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા જન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

વર્ષ - ૨૦૦૭
અં.નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
કોપરણી  ૧૫ ૧૨
કુડા  ૩૩ ૨૯
નિમકનગર  ૨૧ ૨૦
નરાળી  ૪૯ ૪૫
જેસડા  ૩૦ ૨૫
થળા  ૨૮ ૨૭ ૧૪
સુલતાનપુર  ૧૧
ભરાડા  ૪૨ ૩૦ ૧૩
માલવણ  ૪૦ ૩૫ ૧૧
૧૦ સજજનપુર 
૧૧ વિરેન્દ્રગઢ  ૧૫ ૧૧
૧૨ સતાપર  ૨૫ ૧૯
૧૩ ધનશ્યામગઢ 
૧૪ જસમતપુર  ૧૦
૧૫ વાધગઢ  ૧૪ ૧૩
૧૬ કંકાવટી  ૫૭ ૩૮
૧૭ ગોપાલગઢ  ૧૨ ૧૭
૧૮ પીપળા  ૧૫ ૨૩
૧૯ બાઈસાબગઢ  ૧૧
૨૦ રાજપર  ૩૦ ૧૯
૨૧ ઈસદ્રા  ૧૦ ૧૧
૨૨ વાવડી  ૧૮ ૩૨
૨૩ વસાડવા  ૧૩
૨૪ ધ્રુમઠ  ૧૪ ૨૨ ૧૦
૨૫ માનપુર 
૨૬ દુદાપુર  ૧૦ ૧૦
૨૭ ગાળા  ૧૩
૨૮ રાજગઢ  ૨૨ ૨૧ ૧૩
૨૯ હરીપર  ૧૧ ૧૪
૩૦ સોલડી  ૧૬ ૧૨
૩૧ ચુલી  ૩૩ ૨૬
૩૨ જીવા  ૨૧ ૧૯
૩૩ બાવળી  ૧૯ ૧૯
૩૪ જશાપર 
૩૫ વ્રજપર  ૧૫
૩૬ જેગડવા  ૧૭ ૧૧
૩૭ રામગઢ  ૧૪
૩૮ હિરાપુર 
૩૯ મેથાણ  ૧૭ ૧૪
૪૦ સરવાળ 
૪૧ સોખડા  ૧૩ ૧૫
૪૨ રાજચરાડી  ૧૦ ૧૩
૪૩ હામપર 
૪૪ નવલગઢ  ૧૧
૪૫ ભેચડા 
૪૬ ગાજણવાવ  ૧૦ ૧૩
૪૭ કોંઢ  ૮૬ ૮૧ ૨૫ ૧૨
૪૮ રતનપર  ૧૭ ૨૧
૪૯ રામપરા  ૨૦ ૨૫
૫૦ રાયગઢ 
૫૧ રાવળીયાવદર  ૩૨ ૩૧
૫૨ નારીચાણા  ૩૬ ૨૭
૫૩ અંકેવાડીયા  ૧૮ ૧૮
૫૪ ધોળી  ૧૫ ૧૫
૫૫ ખાંભડા  ૧૭
૫૬ ભારદ  ૨૮ ૨૩ ૧૧
૫૭ ગંજેળા 
૫૮ ડુમાણા  ૧૦ ૧૧
૫૯ પ્રતાપપુર 
૬૦ સીતાપુર  ૫૬ ૪૬ ૧૩ ૧૭
૬૧ પ્રથુગઢ  ૨૬ ૧૩
૬૨ ગુજરવદી  ૩૧ ૨૪
૬૩ દેવચરાડી  ૨૪ ૧૭ ૧૧
૬૪ કલ્યાણપુર  ૨૯ ૧૯
  કુલ  ૧૨૫૭ ૧૧૨૯ ૩૪૭ ૨૪૭