પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

 
અં.નં. અઘિકારીનું નામ અઘિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર   (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી.આર.કે.રાજન A.T.D.O ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૮૭૯૫૨૭૭૪૩
શ્રી વી.વી. ભટ  ડે.એકા.  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૭૯૪૭૩૬૦૨
શ્રી બી. કે. કલાલ  વિ.અ.સહકાર  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૦૯૭૦૦૨૭૮
શ્રી પી.બી. ભગદેવ  અ.મ.ઈ.  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૧૩૬૯૬૫૦૫
શ્રી આર.એમ. રાઠોડા  આંકડા મદદનીશ  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૭૨૬૧૦૭૮૪૦
શ્રી વી.ડી.દેવથડા  કે.નિ.(વ)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૦૯૦૮૧૪૮૦
શ્રી ડી.કે. રાજપુરા  સી.કા.ધરથાળ  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૨૪૩૨૪૬૮૮
શ્રી જે.કે. પટેલ  સી.કા. હિસાબી  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૭૯૪૭૩૬૦૩
શ્રી આર.ડી.ઝાલા  સી.કા.શિક્ષણ  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૪૨૬૯૩૪૪૦૮
૧૦ શ્રી એમ.જી.રાવલ  સ.ઈ.શ્રી.ર  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૩૭૪૦૩૪૬૮૩
૧૧ શ્રી ડી.એમ.વાધેલા  જુ.કા.( રેવન્યુ)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૦૯૦૮૧૪૪૨
૧૨ શ્રી જી.એસ. જોષી  જુ.કા.( વ)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૪૨૯૦૫૦૨૯૫
૧૩ શ્રી વી.એન.રાઠોડ  જુ.કા.(શિક્ષણ)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૪૨૬૯૫૮૬૦૧
૧૪ શ્રી બી. જી. તારબુંદીયા  જુ.કા.(મહેકમ)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૨૫૭૪૨૪૯૧
૧૫ શ્રીમતી ડી.જે.રાણા  જુ.કા.(રજીસ્ટ્રી)  ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૯૭૯૩૪૨૪૯૪
૧૬ શ્રી વી.પી.કૈલા  જુ.કા.(શિક્ષણ) ૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮ ૦૨૭૫૪ ૨૬૦૭૨૬ ૯૪૨૮૮૧૨૮૫૧