પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

ટી.ડી.ઓ નું નામ : શ્રી.એચ. બી. મકવાણા
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રાં, સુરેન્‍દ્રનગર
ટી.ડી.ઓ નો ફોન નંબર : ૦૨૭૫૪-૨૬૨૫૨૮
ટી.ડી.ઓ નો ફેક્સ નંબર : ૦૨૭૫૪-૨૬૦૭૨૬
મોબાઇલ નંબર : ૭૮૭૪૫૩૫૯૪૯
ઇ-મેઇલ : tdo-dhrangadhra@gujarat.go.in