પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

 
તાલુકો ધ્રાંગધ્રા
કુલ ગામોની સંખ્યા ૬૪
વસ્તી કુલ ૧ર૪૪રર પુરૂષ ૬૪૧૩૪ સ્ત્રી ૬૦ર૮૮
અક્ષરજ્ઞાન કુલ ટકા ૭૮.૬૮ પુરૂષ ૬૦૮૩પ (૯૪.૮પ) સ્ત્રી ૩૭૦૬૧(૬૧.૪૭)
ભૌગોલીક સ્થાન અક્ષાંશ      રર.૪પ થી ર૩.૧પ       રેખાંશ  ૭૧.૧પ થી ૭૧.૩૦
રેલ્વે ર૬ કિમી
પંચાયત માર્ગો       સુરેન્દ્રનગર
નદીઓ ફલ્કુ,ચંદ્રભાગા
વરસાદ ર૦થી રપ ઈંચ  સરેરાશ
હવામાન સુકું,ભેજવાળુ