પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામું

પંચાયત એડ્રેસ

તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
ઠે. ચરમાળીયા મેદાન પાસે, પીન 363310
તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા બ્રાન્‍ચ વાઈઝ લીસ્‍ટ :-
(1) શ્રી મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(ર) શ્રી નાયબ હિસાબનીશ તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(3) શ્રી વિસ્‍તરણ અધિકારી (પંચાયત) તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(4) શ્રી વિસ્‍તરણ અધિકારી(સહકાર) તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(પ) શ્રી વિસ્‍તરણ અધિકારી (આંકડા) તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(6) સરદાર આવાસ (ધરથાળ શાખા) તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(7) શ્રી સર્કલ ઈન્‍સપેકટર -1 તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(8) શ્રી સર્કલ ઈન્‍સપેકટર-ર તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(9) મહેકમ શાખા તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(10) વહીવટ શાખા તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(11) રજીસ્‍ટ્રી શાખા તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(1ર) જમીન અને મહેસુલ શાખા તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધ્રાંગધ્રા
(13) શ્રી અધિક મદદનીશ ઈજનેર (બાંધકામ શાખા)