મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અનું. તાલુકાનું નામ તળાવ અને જળાશયોનું નામ (નાનીસિંચાઈ) સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં)
તળાવો નાની સિંચાઈ
ચોટીલા ૧૧૮ ૨૮ ૬૧૨૨
મુળી ૭૦ ૧૭ ૩૪૮૨
સાયલા ૧૩૪ ૨૦ ૪૩૬૩
ધ્રાંગધ્રા ૪૪ ૨૪૦૮
હળવદ ૨૯ ૧૫૨૭
લીંબડી ૬૧ ૧૦ ૩૩૨૪
ચુડા ૧૫ - ૩૦૦
લખતર ૪૬ ૧૬૪૫
વઢવાણ ૮૫ ૨૧૮૫
૧૦ દસાડા ૪૪ ૧૧ ૧૭૧૨
કુલ ૬૪૬ ૧૦૭ ૨૭૦૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572658