મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ પંચાયત વિભાગ
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી સિંચાઇ પંચાયત વિભાગ, સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર ૨૮૪૯૦૨
ફેકસ નંબર ૨૮૪૯૦૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી કે. બી. શાહ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ૨૮૪૯૦૨ ૨૮૩૪૦૨ ૯૮૭૯૩૯૫૨૭૪ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483584