મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ પંચાયત વિભાગ
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીબી.બી. પટેલ (કાર્ય પાલક ઈજનેર સિંચાઈ પંચાયત વિભાગ)
ફોન નંબર ૦૨૭૫૨-૨૮૪૯૦૨
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી કે. બી. શાહ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ૨૮૪૯૦૨૨૮૩૪૦૨૯૮૭૯૩૯૫૨૭૪ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543833