મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સિંચાઇ પંચાયત વિભાગ
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એન.આર.મકવાણા (કાર્ય પાલક ઈજનેર સિંચાઈ પંચાયત વિભાગ)
ફોન નંબર ૦૨૭૫૨-૨૮૪૯૦૨
મોબાઈલ નંબર૯૮૭૯૦૩૪૧૬૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં. નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ- મેલ
શ્રી એન.આર.મકવાણાકાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી૨૮૪૯૦૨૨૮૩૪૦૨૯૮૭૯૦ ૩૪૧૬૫-
શ્રી આર.વી.કોન્ટ્રાકટરમદદનીશ ઈજનેરશ્રી૨૮૪૯૦૨૨૮૩૪૦૨૯૬૮૭૦ ૮૯૫૬૪ 
શ્રીમતી માયાબેન.એચ.જાનીના.ચી૨૮૪૯૦૨૨૮૩૪૦૨૭૩૫૯૬ ૩૩૫૬૩ 
તેજસ શ્રીમાળીસી.કા.(વ)૨૮૪૯૦૨૨૮૩૪૦૨૯૬૬૪૫ ૬૭૪૮૮ 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572752