સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

શાખાનું નામ:પંચાયત શાખા
સરનામું:પંચાયત શાખા,જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી:શ્રી રાજેશ ખેડીઆ
ફોન નંબર :૦ર૭પર-ર૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર:૭પ૬૭૦૧૭૯ર૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 549357