સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

સંપર્ક

સરનામું સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી,જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્ગનગર

ફોન નંબરફોન નંબર : ૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨

ફેકસ નંબરફેકસ નંબર : ૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572773