સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુંશિક્ષણ શાખા, ‰જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એચ.એચ.ચૌઘરી (‰જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અઘિકારી)
ફોન નંબર02752-283099/282973
મોબાઇલ નંબર૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572730