મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઇ.ચા. શ્રી એસ. ડી. દેસાઇ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-વિકાસ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨/૨૮૨૦૬૮
મોબાઇલ નંબર૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572679