મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી મતી. મનિષા એચ.પટેલ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-વિકાસ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨/૨૮૨૦૬૮
મોબાઇલ નંબર૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543790