મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી. જે. સોસા
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ ૨૮૪૪૦૪
મોબાઇલ નંબર૯૮૨૫૫૬૩૯૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483698