મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાનાં ઉદ્દેશો

શાખાનાં ઉદ્દેશો

 
જિલ્લા હેઠળ આવેલા કુલ ૧૦ તાલુકા અને ૧૧ ધટકોનાં સી.ડી.પી.ઓ કચેરીનું સુપરવિઝન કરવું અને મોનટરીંગ કરવું તથાઆઈસીડીએસ ની યોજનાઓ માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવાની કામગીરી તથા આ યોજનાનો ૧૦૦ ટકા સફળ થાય અને પુર્ણ રીતે લક્ષાંક સિઘ્ધી કરે તેની દેખરેખની કામગીરી
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572707