મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામસંકલિત બાળવિકાસ યોજના શાખા
શાખાનું સરનામુંપ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી કચેરી આઈ.સી.ડી.એસ , જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીસી.આર.પ્રસાદ((પ્રોગ્રામ ઓફીસર આઇ.સી.ડી.એસ.)
ફોન નંબર૦ર૭પર/ર૯૩૭૧૭
મોબાઈલ નંબર૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી સી. ડી. દોશીના.ચિ ર૯૩૭૧૭ ર૮૩૪૦ર ૯૮૨૫૮૮૭૯૨૯
શ્રી જી.જે. કણસાગરા આં.મ ર૯૩૭૧૭ ર૮૩૪૦ર ૯૭૨૪૭૭૪૭૮૭
શ્રી જે.જી.દવેસી.કાર૯૩૭૧૭ ર૮૩૪૦ર ૯૯૭૪૧૫૦૯૧૬
શ્રી એમ.ડી.પરમારજુ.કાર૯૩૭૧૭ ર૮૩૪૦ર ૯૪૨૯૪૮૩૯૬૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543838