મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામસંકલિત બાળવિકાસ યોજના શાખા
શાખાનું સરનામુંપ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી કચેરી આઈ.સી.ડી.એસ , જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રીમતી એમ.વી.બ્રહમભટ ((પ્રોગ્રામ ઓફીસર આઇ.સી.ડી.એસ.)
ફોન નંબર૦ર૭પર/ર૯૩૭૧૭
મોબાઈલ નંબર૬૩૫૯૯૨૩૯૮૭

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
1DHARMENDRASING.G.ACCOUNTANTર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923984
2MAHENDRABHAI .DJR.CLERKર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923985
3PITUSH RAVATOFFICE SUPRITENDENTર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923986
4MANISHABEN.VPOર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923987
5VARSHABEN SHRIMALIPROGRAME ASSISTANT-1ર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923988
6KINJAL.S.PATELPROGRAME ASSISTANT-2ર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923989
7DHARMISTHABEN.IPROGRAME ASSISTANT-3ર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923990
8NATUBHAI.A.PARMARSTATISTICAL ASSISTANTર૯૩૭૧૭ર૮૩૪૦ર6359923991

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572760