મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

 
૬ માસથી ૬ વર્ષના બાળકોને આરોગ્ય અને પોષણનો દરજજો સુધારવો બાળકનાં શારીરિક અને માનસિક તથા સામાજીક વિકાસનો પાયો નાખવો. માંદગીનું પ્રમાણ બાળમૃત્યું કુપોષણ તેમજ શાળામાંથી ઉઠી જતા બાળકોની સંખ્યામાં ધટાડો (ડોપઆઉટ) કરવા પ્રયત્નો કરવા.
 
માતાઓને પોષણ અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ જેથી તેઓ પોતાનાં બાળકને યોગ્ય સંભાળ લઈ શકે અને તેમનાં પોષણ અને આરોગ્યનો દરજજો સુધારી શકે.
 
બાળકની વિકાસ યોજનાઓ અને અમલીકરણ માટેકાર્યકર્તા લાગતાં વળગતાં જુદા જુદા ખાતાઓ અને કચેરીઓ વચે સફળ સંકલન અને સંચાલન કરવું જેથી બાળકોનો સવનંગી વિકાસ થાય અને સરકારશ્રીની યોજનાનો જેમ બને તેમ વધુમાં વધુ લોકો લાભ લે અને બાળકો ,માતાઓ અને કિશોરીઓનું આરોગ્ય સુધરે તથા પોષણયુકત ખોરાક મળી રહે જીવનનો વિકાસ થાય.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572700