મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ક્રમ ધટકનું નામ મંજુર આંગણવાડી કાર્યવિન્ત આંગણવાડી
ચોટીલા૧૯૦ ૧૮૯
લખતર૭૫ ૭૫
પાટડી/૧૧૪૫ ૧૪૫
સાયલા૮૯૮૯
લીબડી૧૩૯ ૧૩૯
ધ્રાગધ્રાર૧૩ર૧૩
વઢવાણ-૧૧૩૮ ૧૩૮
પાટડી/ર૪૬ ૪૬
મુળી૮૮ ૮૮
૧૦ ચુડા૮૨ ૮૨
૧૧ વઢવાણ-૨૧૫૦૧૫૦
કુલ૧૩૫૫ ૧૩૫૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572635