મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાશિષ્યવૃત્તિ

શિષ્યવૃત્તિ

 
ક્રમ  ધોરણ  શિષ્યવૃતિની રકમ 
કુમાર  કન્યા 
ધોરણ ૧ થી ૪ 

૭૫ 

૧૦૦ 

ધોરણ ૫ થી ૭ ( સરકારી શાખા) 

૧૨૫ 

૧૨૫ 

ધોરણ ૫ થી ૭ ( ખાનગી શાખા) 

૨૦૦ 

૨૦૦ 

ધોરણ ૮ થી ૧૦ 

૨૦૦ 

૨૦૦ 

ધોરણ ૧ થી ૭ (અતિ ૫છાત ને ખાસ શિષ્યવૃતિ 

૪૫૦ 

૬૦૦ 

S|D ધોરણ  શિષ્યવૃતિની રકમ 
કુમાર  કન્યા 
ધોરણ ૮ થી ૧૦ (અતિ ૫છાત ને ખાસ શિષ્યવૃતિ 

૩૦૦ 

૪૫૦ 

ધોરણ ૧ થી ૫ મુનિમેતારાજ અસ્વચ્છ વ્યવસાય શિ.વૃતિ 

૯૫૦ 

૯૫૦ 

૮  ધોરણ ૬ થી ૮ મુનિમેતારાજ અસ્વચ્છ વ્યવસાય શિ.વૃતિ 

૧૧૫૦ 

૧૧૫૦ 

ધોરણ ૯ થી ૧૦ મુનિમેતારાજ અસ્વચ્છ વ્યવસાય શિ.વૃતિ 

૧૩૦૦ 

૧૩૦૦ 

૧૦  ધોરણ ૧ થી ૭ માં અભ્યાસ કરતા અનુ.જાતિના વિધાર્થીઓ માટે ગણવેશ / પાર્ટી પેન સહાય યોજના 

૧૩૦૦ 

૧૩૦૦ 

 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572638