મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામસમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીની કચેરી
સમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જી.વી.મીર (જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અઘિકારી)
ફોન નંબર૦ર૭પર - ૨૮૩૭૦૨
મોબાઈલ૯૪૨૭૦૮૮૦૨૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એન. કોશીયરઆંકડા મદદનીશ૦૨૭૫૨ 
૨૮૩૭૦૨
-૯૭૨૩૭૮૦૨૦૨
શ્રી પી.એસ.વાઘેલાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૫૨ 
૨૮૩૭૦૨
-૯૯૭૯૪૪૩૭૦૨
શ્રી વી.આર.દવેજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૫૨ 
૨૮૩૭૦૨
-૭૦૧૬૪૪૨૩૦૩
કુ. ડી.આર.સોલંકીજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૫૨ 
૨૮૩૭૦૨
-૯૬૬૪૯૦૦૩૩૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572709