મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામસમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીની કચેરી
સમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીએચ.આર.ઠોસાણી (જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અઘિકારી)
ફોન નંબર૦ર૭પર - ૨૮૩૭૦૨
મોબાઈલ૯૪૨૭૨૪૪૦૨૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એમ. વૈશ્નવ જુ.ક્લાર્ક૦૨૭૫૨
૨૮૩૭૦૨
- ૯૭૧૨૩૪૮૪૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543812