મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસમાજ શિક્ષણ શિબીરો

સમાજ શિક્ષણ શિબીરો

 
અસ્પશ્યતા નિવારણની દિશામાં કાયદો છે અને સમજાવટ બન્ને રીતે કામગીરી થાય છે. અસ્પશ્યતાના ગુના માટે નાગરિક હકક સકાર્ણ ધારો અમલમાં છે. જયારે પ્રચાર અને સમજાવટ શિબિરો, વર્કશો૫ સંમેલનો અસ્પશ્યતા સપ્તાહની ઉજવણી, પોસ્ટર, પુસ્તિકા વિગેરે દ્રારા લોકો માનસ ઘડવામાં આવે છે.
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543964