મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એસ.આર.અણીયાળીયા (નાયબ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સ.મં.પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ – ૨૮૨૮૬૩
મોબાઈલ નંબર૯૬૮૭૧૯૯૩૩૪

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ.ઝેડ.ઝીડમદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૦૨૭૫૨-૨૮૨૮૬૩૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572735