મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીએમ.ઝેડ.ઝીડ (ઈ.ચા. નાયબ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સ.મં.પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ – ૨૮૨૮૬૩
મોબાઈલ નંબર૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.એન.દવેમદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૦૨૭૫૨-૨૮૨૮૬૩૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 516625