મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી બી.એન.દવે, મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્ટ્રારશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ – ૨૮૨૮૬૩
ફેકસ નંબર૦૨૭૫૨ - ૨૮૩૪૦૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.એન.દવેમદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૦૨૭૫૨-૨૮૨૮૬૩૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483555