મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં  સહકારને લગત પ્રવૃતિની કામગીરી ચાલે છે તેમાં શરાફી મંડળી સેવા મંડળી, સિંચાઇ મંડળી, સામુદાયિક ખેતી મંડળી વણકર મંડળી વિગેરે પ્રકારની મંડળીઓની નોંધણી કરવામાં આવે છે. તેના સભ્યો બનાવવા તેમજ સભ્યોની વૃધ્ધિ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. મંડળીના પેટા નિયમો સુધારવા મંડળીઓની મુલાકાત લેવી મંડળીની તપાસણી કરવી દર માસે વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી સહકારની મીટીંગ બોલાવીને તેમને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવુ તેમજ વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી પાસે નવી મંડળી નોંધણી અંગેની દરખાસ્ત તૈયાર કરાવી તેમને કરેલ કામગીરીનો રીવ્યુ લેવો જિલ્લામાં નોંધાયેલ મંડળી ફડચામાં ગયેલ હોય તો તેને પુનઃજીવીત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497142