મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વષૅ - ૨૦૧૩-૨૦૧૪
અં.નં.તાલુકાનું નામશિબીરનું નામસારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યાનાણાકીય ખર્ચ
વઢવાણ પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર/કેમ્પ૧૯૩૪૨૪૭૨૬૧૭૪.૦૦
લીંબડી ’’ ૧૨૫૨૨૪૮૨૬૧૭૪.૦૦
ચુડા ’’ ૧૮૨૧૨૨૯૨૬૧૭૪.૦૦
સાયલા ’’ ૮૪૦૧૫૩૨૬૧૭૪.૦૦
ચોટીલા ’’ ૧૩૩૪૧૪૦૨૬૧૭૪.૦૦
મુળી ’’ ૧૪૪૨૨૫૪૨૬૧૭૪.૦૦
ધ્રાંગધ્રા ’’ ૭૯૮૧૫૧૨૬૧૭૪.૦૦
હળવદ ’’ ૩૭૭૮૨૯૧૨૬૧૭૪.૦૦
પાટડી’’ ૨૬૫૪૨૮૮૨૬૧૭૪.૦૦
૧૦લખતર ’’ ૬૬૨૧૩૪૨૬૧૭૪.૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572644