મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ પશુપાલન નિયામક સાહેબ
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ – ૨૯૩૭૮૫
ફેકસ નંબર૦૨૭૫૨ - ૨૮૩૪૦૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
ડો. ડી. એચ. જોષી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦ર૭પર - ર૯૩૭૮પ ૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨૯૮૨૫૧૯૫૦૬૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483660