મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીર્ડો. પી.કે.મોદી(ઈ.ચા. નયબ પસુપાલન નિયામક)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૮૫
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૫૧૯૫૦૬૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
ડો. ડી. એચ. જોષી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦ર૭પર - ર૯૩૭૮પ ૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨૯૮૨૫૧૯૫૦૬૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543781