મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામપશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીર્ડો.એસ.સી.૫ટેલ, પ.ચિ.અ.(ઈ.ચા. નાયબ પસુપાલન નિયામક)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૮૫
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૫૯૮૯૯૯૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
ડો. એસ.સી.પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦ર૭પર – ૨૮૩૭૮૫-૯૮૨૫૯૮૯૯૯૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572664