મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ : ૨૦૧૩-૨૦૧૪
ક્રમ રસીનું નામ પશુની સંખ્યા
એચ. એસ. ૧૧૧૩૬૫
બી. કયુ. ૧૨૬૦૭
એફ.એમ.ડી. ૪૫૭૭૯૩
ઇ. ટી.
એ.આર.વી. (હડકવા) ૨૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572769