મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વષૅ - ર૦૦૭
ક્રમ તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય
હળવદ  ૨૬૫૦૮ ૩૭૫૨૬ ૯૮૦૫ ૪૯૭૬૭ ૬૬ ૧૫૦ ૫૦ ૧૩૯
ધાંગધ્રા  ૩૬૪૦૭ ૩૮૭૧૬ ૮૩૩૭ ૫૬૬૮૪ ૨૮ ૧૫૭ ૩૮૧ ૧૭૪ ૪૬
દશાડા  ૨૯૫૬૫ ૨૮૪૩૯ ૫૦૯૭ ૨૮૦૮૦ ૭૬ ૧૪૨ ૧૦૦ ૨૪૨ ૧૯
લખતર  ૧૩૧૨૨ ૧૦૪૫૫ ૩૮૨૨ ૫૪૧૧ ૧૦ ૧૩ ૬૩
વઢવાણ  ૧૯૭૫૦ ૨૫૬૮૮ ૩૪૪૩ ૧૩૦૫૬ ૧૦ ૧૨૫ ૨૫૧ ૧૦૯
મુળી  ૧૫૭૨૭ ૨૫૭૭૧ ૬૬૫૫ ૨૮૪૫૮ ૭૯ ૭૯ ૫૯
સાયલા  ૫૦૨૧૯ ૬૧૨૪૨ ૨૬૩૮૩ ૪૦૧૮૨ ૬૫ ૬૨ ૨૩૦ ૧૫૭ ૨૦
ચોટીલા  ૩૧૬૭૬ ૩૧૯૩૧ ૧૬૭૩૫ ૭૮૪૭૨ ૨૧૬ ૧૮૬ ૧૪૮ ૧૫
ચુડા  ૧૪૬૧૯ ૧૨૧૧૫ ૪૮૦૦ ૧૪૩૬૬ ૧૩ ૫૫ ૪૦
૧૦ લીંબડી  ૧૮૮૪૯ ૧૮૨૩૦ ૫૩૪૨ ૯૫૩૯ ૨૪૩ ૧૦૬ ૪૮
  સુરેન્દ્રનગર કુલ  ૨૫૬૪૪૨ ૨૯૦૧૧૩ ૯૦૪૧૯ ૩૨૪૦૧૫ ૨૭૧ ૧૧૦૮ ૧૪૫૧ ૧૧૯૯ ૧૬૯
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572691