મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪
અં.નં.તાલુકાનું નામહોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામસારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા
વઢવાણપ.દ. રતનપર ૯૭૦૮
પ.દ. ખોડુ ૩૫૫૨
પ.દ. કોઠારીયા ૩૩૦૭
પ્રા.પ.સા.કે. રામપરા ૧૧૪૧
લીંબડીપ.દ. લીંબડી૨૨૩૩
પ.દ. હડાળા ભાલ ૯૧૦
શા.પ.દ. પાણશીણા ૨૭૨૨
શા.પ.દ. રાણાગઢ ૭૨૫
પ્રા.પ.સા.કે. શીયાણી ૧૦૦૨
૧૦ચુડા પ.દ. ચુડા ૧૭૦૭
૧૧પ.દ. કંથારીયા
૧૨સાયલા પ.દ. સાયલા૪૭૮૧
૧૩પ.દ. ડોળીયા ૮૬૧
૧૪પ્રા.પ.સા.કે. ધાંધલપુર ૪૨૧૭
૧૫પ્રા.પ.સા.કે. ધજાળા૫૧૫
૧૬ચોટીલા પ.દ. ચોટીલા ૧૮૦૮
૧૭પ.દ. થાનગઢ ૪૪૦
૧૮પ.દ. આણંદપુર(ભા)૫૨૭
૧૯પ્રા.પ.સા.કે. બામણબોર ૮૪૭
૨૦પ્રા.પ.સા.કે. રાજપરા ૧૧૫૫
૨૧મુળી પ.દ. મુળી ૧૬૫૮
૨૨પ.દ. સરા૮૪૦
૨૩પ.દ. સડલા ૧૦૩૧
૨૪શા.પ.દ. રાણીપાટ ૧૩૮૯
૨૫પ્રા.પ.સા.કે. જસાપર ૧૦૧૪
૨૬ધ્રાંગધ્રા પ. દ. ધ્રાંગધ્રા ૨૨૩૫
૨૭પ.દ. રાજસીતાપુર ૧૪૮૭
૨૮પ.દ. કુડા
૨૯પ્રા.પ.સા.કે.કોંઢ ૧૪૪૩
૩૦પ્રા.પ.સા.કે. માલવણ ૧૩૧૩
૩૧પ્રા.પ.સા.કે. મેથાણ ૧૧૮૬
૩૨હળવદ પ.દ. હળવદ ૩૬૧૪
૩૩પ.દ. ચરાડવા ૨૩૭૦
૩૪પ.દ. ટીકર (રણ) ૯૬૫
૩૫શા. પ.દ. માલણીયાદ ૨૫૬૦
૩૬શા. પ.દ. નવા દેવળીયા ૯૨૫૮
૩૭પ્રા.પ.સા.કે. માથક ૧૨૯૮
૩૮પાટડી પ.દ. પાટડી ૨૮૨૬
૩૯પ.દ. દસાડા ૨૮૮૩
૪૦પ.દ. બજાણા ૪૦૫૦
૪૧પ.દ. આદરીયાણા ૧૪૧૨
૪૨પ્રા.પ.સા.કે. વઘાડા ૧૮૧૮
૪૩પ્રા.પ.સા.કે. વણોદ ૨૮૯૦
૪૪પ્રા.પ.સા.કે. ઝીંઝુવાડા ૨૦૩૩
૪૫લખતર પ.દ. લખતર ૩૪૩૦
૪૬પ.દ. વીઠલગઢ ૮૩૩
૪૭પ.દ. તાવી ૧૩૫૦
૪૮પ્રા.પ.સા.કે. વણા ૧૩૧૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572706