મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઈ.ચા. મનિષા એચ. પટેલ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૨૦૧૯/૨૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 544024