મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એસ.ડી.દેસાઇ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૨૦૧૯/૨૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572767