મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી આર. એમ. સોંદરવા
ફોન નંબર૦૨૭૫૨ ૨૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૬૩૧૩૩૨૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483559