મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

વર્ષ :- ૨૦૧૨
અં.નં. તાલુકાનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ (૧-૬-૨૦૧૨ થી ૧૫-૭-૨૦૧૨) સુધીના વરસાદ મી.મી.
હળવદ ૨૦૧૨ ૪૫
ધાંગધા ૨૦૧૨ ૪૫ ૩૭
દશાડા ૨૦૧૨ ૪૫ ૩૩
લખતર ૨૦૧૨ ૪૫ ૫૭
વઢવાણ ૨૦૧૨ ૪૫ ૫૨
મુળી ૨૦૧૨ ૪૫ ૭૨
ચોટીલા ૨૦૧૨ ૪૫ ૧૬૯
સાયલા ૨૦૧૨ ૪૫ ૬૨
ચુડા ૨૦૧૨ ૪૫ ૭૯
૧૦ લીંબડી ૨૦૧૨ ૪૫ ૨૧૭
૧૧ સુરેન્‍દનગર ૨૦૧૨ ૪૫ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572682