મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામમહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીવી.આર.ચારેલ(નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-મહેસુલ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨/૨૮૨૦૬૮
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૮૩૫૧૫૬૭
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી બી. જે. સોસા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦૨૭૫૨ ૨૮૪૮૦૧૨૮૩૪૦૨૯૮૨૫૫૬૩૯૦૧
શ્રી એ.ડી.રાણા ઇ.ચા. ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,દબાણ સેલ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૦૬૮૨૮૩૪૦૨૯૪૨૭૬૬૫૪૯૪
શ્રી વાય. જે. મહેતા નાયબ ચીટનીશ, મહેસુલ શાખા૦૨૭૫૨ ૨૮૫૬૦૨૨૮૩૪૦૨૯૯૭૯૦૦૧૩૬૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543972