મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામમહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઇ.ચા. શ્રી એસ. ડી. દેસાઇ(નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી-મહેસુલ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨/૨૮૨૦૬૮
મોબાઇલ નંબર૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.ડી.દેસાઇ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૦૨૭૫૨ ૨૮૪૮૦૧૨૮૩૪૦૨૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮
શ્રી પી.પી.શાહ ઇ.ચા. ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,દબાણ સેલ૦૨૭૫૨ ૨૮૩૧૦૬ ૨૮૩૪૦૨૯૯૨૪૪૦૦૭૩૮
શ્રી પી.એસ.પટેલ નાયબ ચીટનીશ, મહેસુલ શાખા૦૨૭૫૨ ૨૮૫૬૦૨૨૮૩૪૦૨૯૯૭૮૦૬૨૯૦૧


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572654