મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

જિલ્લા પંચાયત તળેની આ અગત્યની શાખા છે. આ શાખા દ્વારા લોકો સુધી વિકાસલક્ષી સેવાઓ પુરી પાડવાનો અને ભવિષ્યમાં થનાર વિકાસમાં ઓછી અડચણો થાય તે હેતું છે. તેમજ જમીનનો ખેતી તેમજ બિનખેતી હેતુ માટે નિયમોને સુસંગત રહી મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનો છે.
કુદરતી આફતો જેવી કે અછત,વાવાઝોડું,ભુકંપથી જનજીવન પર થતી અસરો ઉપર જરૂરી તંત્ર કામે લગાડી જનજીવન ફરીથી ધબકતું થાય તે અંગે પગલા લેવાય છે.
તેમજ સરકારશ્રીની જમીન મહેસુલની વસુલાત મહતમ થાય તે હેતુંથી જરૂરી પગલાં લેવાય છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543780