મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામમહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઇ.ચા.શ્રી.એસ. ડી. દેસાઇ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી- મહેકમ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૨૦૧૯/૨૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધીકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી પી.જે.મહેતાનાયબ ચીટનીશ(૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ -
શ્રી.એલ.એચ.ગોસ્વામીનાયબ ચીટનીશ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ -


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572674