મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી. વી.આર.ચારેલ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારી- મહેકમ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૨૦૧૯/૨૮૩૮૧૬
મોબાઇલ નંબર૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધીકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. એચ. બધેકા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી-મહેકમ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૪૨૬૮૫૨૮૦૦
શ્રી એચ.કે.સોલંકી નાયબ ચીટનીશ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૮૨૪૨૧૦૧૧૯
શ્રી એચ. ટી. મીઠાપરા નાયબ ચીટનીશ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૮૭૯૭૮૨૬૫૫
InstanceEndEditable

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543786