મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર૨૮૨૦૧૯, ૨૮૫૬૦૨
મોબાઇલ નંબર૯૮૨૫૫૬૩૯૦૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધીકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. એચ. બધેકા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી-મહેકમ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૪૨૬૮૫૨૮૦૦
શ્રી એચ.કે.સોલંકી નાયબ ચીટનીશ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૮૨૪૨૧૦૧૧૯
શ્રી એચ. ટી. મીઠાપરા નાયબ ચીટનીશ (૦૨૭૫૨) ૨૮૨૦૧૯ (૦૨૭૫૨)૨૮૩૪૦૨ ૯૮૭૯૭૮૨૬૫૫
InstanceEndEditable

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483692