મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાકર્મચારીઓની નિમણુક

કર્મચારીઓની નિમણુક

 
તાલુકાની કચેરીઓમાં ખાલી પડતી નાયબ ચીટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી-પંચાયત,સર્કલ ઇન્સ્પેકટર, તલાટી-કમ- મંત્રી, જુની.કલાર્ક,પટ્ટાવાળા સંવર્ગની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ભરવા, નિમણુંક આપવા અંગેની સરકારશ્રી તરફથી બહાર પાડવામાં આવતી જાહેરાતો મુજબની કાર્યવાહી કરી પસંદગી કરી પસંદગી મુજબના ઉમેદવારોને નિમણુંક આપવામાં આવે છે.
 
તેમજ પગાર ધોરણ રૂ.૪૦૦૦-૬૦૦૦ સુધીની અમુક જગ્યાઓની ભરતી સરકારશ્રીની મંજુરી મેળવી સચિવશ્રી, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી સુરેન્દ્રનગર ધ્વારા જાહેરાત મુજબની કાર્યવાહી કરી પસંદગી યાદી મુજબ નિમણુંક આપવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572724