મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાબદલી/બઢતી

બદલી/બઢતી

 
તાલુકાની કચેરીમાં સરકારશ્રીની વખતોવખતના ઠરાવો, પરીપત્રો, ધ્યાનમાં લઇ નાયબ ચીટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ
 
અધિકારી-પંચાયત, સર્કલ ઇન્સ્પેકટર, તલાટી-કમ-મંત્રી, જુની.કલાર્ક, ડ્રાયવર, પટ્ટાવાળા સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની વહીવટી સરળતાથી / માંગણીથી કે ફરીયાદ હોવાના કારણોસર બદલીની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572750