મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમેલેરીયાશાખા
શાખાનું સરનામુ:-મેલેરીયાશાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:ર્ડો. અરવિંદસિંગ (જિલ્લા મેલેરીયા અઘિકારી)
ફોન નંબર:-૦૨૭૫૨-૨૮૪૮૫૧
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572636