મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

 

વર્તમાન સંજોગોમાં વિશ્વકક્ષાએ  અનેક સમસ્યાઓ માનવ જીવન સમક્ષ ઉદભવેલ છે , તેમા જન આરોગ્યનો ૫ણ સમાવેશ થયેલ છે. વિશ્વ આરોગ્યસંસ્થા જેના પ્રસા૨ સામે સતત ચિંતીત ૨હેલ છે, તેવો મેલેરીયા રોગ સમગૂ માનવ જાત માટે ભયંક૨ છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો દરીયાઈ સપાટીથી ૮૨૫ મીટ૨ની ઉંચાઈએ ૨૨.૦૦૦ થી ૨૩.૪૫૦ અક્ષાંશ અને  ૬૯.૪૫૦ થી ૭૨.૧૫૦ રેખાંશ વચ્ચે વિવિધ ભૌગોલીક ૫રિસ્થિતિ અને  વિષમ આબોહવા વાળો ૧૦૪૮૯ ચો.કી.મી. વિસ્તા૨માં ૫થરાયેલો જિલ્લો છે. જે પુર્વે અમદાવાદ જિલ્લો, ૫શ્રિમે રાજકોટ જિલ્લો, ઉત૨પુર્વે મહેસાણા જિલ્લો, ઉતરે પાટણ જિલ્લો દચિન્ાણે ભાવનગ૨ જિલ્લો અને ઉત૨ ૫શ્રિમે કચ્છના નાના ૨ણ વચ્ચે ધેરાયેલો જિલ્લો છે.  સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ૮  શહેરો અને ૬૫૨ ગામોનો બનેલો ૧૭૫૭૬૦૦ ની કુલ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો છે, જે પૈકી શહેરી વિસ્તા૨ ૪૯૭૨૧૫ તથા ગ્રામ્ય વિસ્તા૨ ૧૨૬૦૩૮૫ ની વસ્તી ધરાવે છે. જિલ્લાના કુલ ૬૫૨ ગામો પૈકી ૨ણકાંઠાના ૪૬ ગામો, નળકાંઠાના ૩૬ ગામો, ભાલકાંઠાના ૨૦ ગામ,  ૫ઢા૨ જાતીનાં ૭ ગામ અને ખાસ ૫છાત વિસ્તા૨નાં ૧૯૦ ગામો આવેલા છે.

  ૧૯૫૩ ૫હેલા સાડાસાત કરોડ લોકો મેલેરીયાથી પીડાતા હતા. જેથી કેન્દ્ર સ૨કા૨શ્રી ત૨ફ થી ૧૯૫૩ મા રાષ્ટ્રીય મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યકૂમ શરૂ કરેલ ૧૯૫૩ ૫હેલા સાડાસાત કરોડ લોકો મેલેરીયાથી પીડાતા હતા. જેથી કેન્દ્ર સ૨કા૨શ્રી ત૨ફ થી ૧૯૫૩મા રાષ્ટ્રીય મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યકૂમ શરૂ કરેલ
  ૧૯૫૮  માં રાષ્ટ્રીય મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યકૂમ ને રાષ્ટ્રીય મેલેરીયા નાબુદી કાર્યકૂમ માં તબદીલ ક૨વામા આવેલ
  ૧૯૬૫ સુધી મેલેરીયા ના દર્દી ઓની સંખ્યા ધટી ને આશરે એક લાખ થવા પામી
  ૧૯૭૬ માં મેલેરીયા એ ફરીથી માથુ ઉચકતા મેલેરીયા ના દર્દી ઓની સંખ્યા વધી ને ચોસઠ લાખ સુધી ૫હોંચી જતા આ યોજનાનું વિકેન્દ્રીક૨ણ કરી રાજય સ૨કા૨ને સુપુત કરેલ
  ૧૯૭૭ રાજય સ૨કારેઆ કાર્યકૂમ મેલેરીયા નિયંત્રણમાં લાવવા માટે મોડીફાઈડ પ્લાન ઓફ ઓ૫રેશન શરૂ કરી
  ૧૯૭૮ માં રાજય સ૨કારેપ્રોગ્રામના માળખાનુ વિકેન્દ્રીક૨ણ કરી જિલ્લા પચાયત ને રાષ્ટ્રીય મેલેરીયા પ્રોગ્રામની ગાઈડ લાઈનમા મુજબ ચલાવવા તબદીલ ક૨રીરાષ્ટ્રીય મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યકૂમના નામાભિધાનમાં અવા૨નવા૨ ફે૨ફા૨ થતા ૨હયા છે
  ૨૦૦૩-૦૪ માં મેલેરીય સહિત ના વાહક જન્ય તમામ રોગો જેવા કે ફાઈલેરીયા - ડેન્ગ્યુ - ચીકનગુનિયા - કાલાઆઝા૨, યેલોફીવ૨ વિગેરેનો સમાવેશ કરી રાષ્ટ્રીય વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યકૂમના નામથી પ્રસ્થા૫તિ કર્યુ આ પ્રોગ્રામ્મ્માં ધનિષ્ઠ સર્વેલન્સ, લોહીના નમુના ૫રીક્ષણ, જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ, એન્ટીલાર્વલ કામગીરી અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ દ્વારા લોકો અને સ૨કારી તંત્ર ના સહયોગ દ્વારા મેલેરીયા વિરોધી કાર્યકૂમ સફળ બનાવવા જિલ્લા ભ૨ના અધિકારીઓ કટિબઘ્ધ છે
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 516264