મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સાંસ્કળતિક કાર્યક્રમોનું નામ તારીખ સમય
લીંબડી પલ્સ પોલીયો, રસીકરણ મમતા અભિયાન, કુટુંબ કલ્યાણ નાટક ૧૮.૫.૨૦૦૭ સાંજના પ.૦૦
મુળી " " ૧૮.૫.૨૦૦૭ રાત્રે ૯.૦૦
ચોટીલા " " ૧૯.૫.૨૦૦૭ સાંજના પ.૦૦
થાનગઢ " " ૧૯.૫.૨૦૦૭ રાત્રે ૯.૦૦
કંથારીયા આરોગ્યના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોની જાણકારી માટે નાટક (વિ.ના.ની.ગીત અને નાટક વભાગ પુના દ્રારા આપેલ) ૩.૧.૨૦૦૮. સાંજના ૭-૦૦થી ૯.૦૦
દરોદ " " ૪.૧.૨૦૦૮ " "
છલાળા " " ૫.૧.૨૦૦૮ " "
રાણાગઢ " " ૬.૧.૨૦૦૮ " "
નાની કઠેચી " " ૭.૧.૨૦૦૮ " "
૧૦ પરનાળા " " ૮.૧.૨૦૦૮ " "
૧૧ આણંદપર (ભાલ) " " ૯.૧.૨૦૦૮ " "
૧૨ નાગનેશ " " ૧૦.૧.૨૦૦૮ " "
૧૩ ચોકડી " " ૧૧.૧.૨૦૦૮ " "
૧૪ બોરાણા " " ૧૨.૧.૨૦૦૮ " "
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572647