મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

વષૅ -૨૦૧૦-૧૧
અં.નં. તાલુકાનું નામ નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી ૫કા કાચા ૫કા કાચા
હળવદ  ૧૨૪ ૨૧ ૫૬૦૦ ૯૦૩ ૭૮૨
ધાંગધ્રા  ૧૬ ૨૪ ૫૪૦૮ ૫૬૨ ૪૫૦
દશાડા  ૧૬ ૪૫૦ ૮૮૧ ૫૪૮
લખતર  ૨૬ ૩૭૧ ૪૩૦
વઢવાણ  ૨૩ ૮૪૨ ૧૪૪૪ ૧૨૫૩
મુળી  ૨૨ ૨૩ ૩૨૭૭ ૧૧૫૦ ૨૨૫૫
ચોટીલા  ૧૦ ૧૩ ૮૯૧ ૧૩૮૦ ૩૯૯૨
સાયલા  ૧૫ ૧૦ ૫૮૪ ૧૦૧૪ ૩૮૮૬
ચુડા  ૫૩ ૧૨૫૮ ૭૫૩
૧૦ લીંબડી  ૨૭ ૨૧૨ ૩૪૭૭ ૨૩૫
  કુલ  ૨૪૩ ૧૧૨ ૧૭૩૪૩ ૧૨૪૪૦ ૧૪૫૮૪
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572684