મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીએચ.ડી. વાદી(જિલ્લા ખેતીવાડી અઘિકારી)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨/૨૮૫૪૦૨
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહિવટી અધીકારીનું નામહોદોફોન નંબર કચેરીફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ.ઝેડ.ઝિડમ.ખે.નિ(કપાસ)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩
શ્રી એચ.એસ.સોલંકીમ.ખે.નિ(એગ્રો)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૭૧૨૯૨૩૩૮૮
શ્રીમતી કે.એન.જાનીનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૬૩૫૨૧૫૨૦૬૦
શ્રી બી.એમ. રાવલનાયબ હિસાબનીશ૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૮૫૧૧૧૫૬૦૩૯
શ્રી એસ.જે.પરમારવિસ્તરણ અઘિકારી૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૮૨૪૨૩૧૯૪૯
શ્રી એમ.આર.કાલીયાસીનીયર કલા(વહિવટ)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૪૨૭૬૬૧૧૩૬
શ્રી કે.એન.સાપરાજુ.કા (હીસાબી)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૮૮૬૬૧૫૧૯૪૧
શ્રીમતી જે.જે.ઠાકરજુ.કા (વહીવટ)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૮૩૨૦૩૫૨૩૦૩
કુ.એસ.એસ.ગોવિંદીયાજુ.કા (વહીવટ)૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૬૨૪૪૨૨૬૯૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572764