મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીએચ.ડી. વાદી(જિલ્લા ખેતીવાડી અઘિકારી)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨/૨૮૫૪૦૨
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધીકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી. કે. એમ. ડાભીજિલ્લા ખેતીવાડી શ્રી, સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨ - ૨૮૫૪૦૨ ૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૬૨૨૫૩૧૧૭૮
શ્રી એચ.જી.વ્યાસનાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૫૨- ૨૮૫૯૦૨૦૨૭૫૨-૨૮૫૯૦૨૯૨૭૬૮૦૦૪૨૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543842