મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વષઁ-૨૦૧૩-૧૪
અં.નં.પાકનું નામવાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં)ઉત્‍પાદન
(૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)
ઉત્‍પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ)
અનાજ અને કઠોળ
૧.૧અનાજ
૧.ડાંગર ૦.૦૦  
૨. ધંઉ પિયત ૩૯૬.૦૮  
ધંઉ બિન પિયત ૫૩.૫૫  
૩. ખરીફ જુવાર ૦.૦૦  
૪.બાજરી ખરીફ ૭૪.૬૬  
બાજરી (ઉનાળુ) ૨૦.૮૭  
કુલ અનાજ ૫૪૫.૧૬  
૧.૨કઠોળ
૧. તુવર ૦.૧૦  
૨. ચણા ૨૧૬.૭૪  
૩. મગ ૩૫.૮૩  
૪. મઠ ૯.૩૦  
અડદ ૨.૨૦  
કુલ કઠોળ ૨૬૪.૧૭
કુલ ખાધ પાકો ૮૦૯.૩૩
તેલીબિયા
મગફળી ૨૬૩.૫૩  
એરંડા ૫૦૯.૮૮  
તલ ૬૭૫.૯૦  
કુલ તેલીબિયા ૧૪૪૯.૩૧  
અન્ય
જીરૂ ૧૦૮૯.૦૫  
શેરડી ૧.૪૬  
અન્ય અખાધ પાકો ૦.૦૦  
કપાસ પિયત) ૨૬૬૯.૯૦  
કપાસ બિન પિયત ૧૪૮૬.૬૦  
કુલ કપાસ ૪૧૫૬.૫૦  

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572705