મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું:જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી:શ્રી પી.પી.રાઠોડ
ફોન નંબર:૦૨૭૫૨-૨૯૩૨૬૬
ફેકસ નંબર:-
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ. એમ. ઝાલાઇન્ટર્નલ ઓડીટર૦૨૭૫૨-૨૯૩૨૬૬ --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483515