મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ:-હિસાબી શાખા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:શ્રી કે.જે.ગોસ્વામી (જિલ્લા હિસાબી અઘિકારી)
ફોન નંબર:-૦૨૭૫૨-૨૮૩૨૬૬
ઈ - મેઈલ:-aoddosrn@gswan.gov.in

મોબાઈલ નંબર૭૫૬૭૮ ૯૮૭૬૩

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી જે.એસ.સોલંકીઇન્ટર્નલ ઓડીટર૦૨૭૫૨-૨૮૩૨૬૬ --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572669