મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું:જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી:પી.પી.રાઠોડ (જિલ્લા હિસાબી અઘિકારી)
ફોન નંબર:૦૨૭૫૨-૨૮૩૨૬૬
મોબાઈલ નંબર:૯૪૨૮૨૧૮૫૩૬
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અનુ.
નં.
વહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ. એમ. ઝાલાઇન્ટર્નલ ઓડીટર૦૨૭૫૨-૨૮૩૨૬૬ --

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543978